§ 3 W przypadku okreslonym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

§ 3 W przypadku określonym w § 1 lit. c za podstawę przyjęcia chorego służy orzecze- nie sądu lub decyzja prokuratora z dołączeniem odpisu opinii biegłych. § 4 1. O przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego na leczenie lub obserwację de- cyduje dyrektor szpitala (lub upoważniony przez niego lekarz, po zapoznaniu się ze świadectwem lekarskim lub dokumentami przesłanymi przez sąd albo prokuratora oraz wynihlem badania, przeprowadzonego każdorazowo przez lekarza dyżurnego. 2. W przypadku przyjęcia chorego do szpitala lekarz dyżurny notuje w historii cho- roby dane uzyskane od osób towarzyszących choremu (o ile nie są zawarte w świa- dectwie lekarskim), wynik badania wstępnego oraz decyzję o przyjęciu . . 3. W razie odmowy przyjęcia lekarz dyżurny udziela porady ambulatoryjnej oraz notuje w karcie odmowy i księdze odmów uzasadnienie odmowy oraz rodzaj udzie- lonej porady. 4. Brak miejsc w szpitalu nie może być przeszkodą do przyjęcia chorego, który bezwzględnie potrzebuje leczenia z uwagi na zły stan zdrowia bądź szczególne niebez- pieczeństwo dla siebie lub otoczenia. § 5 W przypadku gdy chory całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniony zostanie przyjęty do szpitala bez wniosku opiekuna lub kuratora, szpital powinien o przyję- ciu- zawiadomić opiekuna lub kuratora, w razie niemożności ustalenia tych osób lub ich adresu – władzę opiekuńczą (sąd), właściwą ze względu na miejsce zamieszka- nia chorego. § 6 1. O wypisaniu chorego decyduje dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony. 2. Wypisanie chorego następuje w przypadku l) wyleczenia chorego lub takiej poprawy, która pozwala na prźebywanie chorego poza szpitalem, 2) gdy chory ze względu na swój stan nie potrzebuje leczenia -w szpitalu psy- chiatrycznym i może być leczony w warunkach domowych bądź w innym zakładzie leczniczym albo przebywać w zakładzie pomocy społecznej, 3) gdy chory potrzebuje jeszcze leczenia i nie jest szczególnie niebezpieczny dla siebie lub otoczenia, a wypisania żąda: . a) sam chory, o ile jest pełnoletni i nieubezwłasnowolniony oraz może kierować swym postępowaniem, b) opiekun, bądź kurator – w razie ubezwłasnowolnienia, c) członek rodziny albo osoba-sprawująca faktyczną opiekę – w pozostałych przy- padkach. 3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 osoba żądająca wypisania pod- pisuje oświadczenie, że została powiadomiona przez szpital o potrzebie dalszego le- czenia. 4. W przypadku gdy chory jest szczególnie niebezpieczny dla siebie lub otoczenia szpital powinien odmówić wypisania chorego oraz zawiadomić o odmowie prokura- tora, właściwego ze względu na siedzibę szpitala. 5. Zasady wypisywania chorych, przyjętych na żądanie sądu lub prokuratora, re- gulują szczególne przepisy. [przypisy: , ortodonta, uprawnienia sep, rehabiliacja ]

Comments are closed.