olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Z wyjątkiem nawrotów (które były częstsze w grupie placebo niż w innych grupach), nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych u więcej niż dwóch pacjentów w dowolnej grupie. W grupach BG-12 nie odnotowano nowotworów złośliwych; jeden nowotwór złośliwy odnotowano w grupie placebo (nowotwór piersi), a cztery złośliwe nowotwory odnotowano w grupie octanu glatirameru (rak podstawnokomórkowy, rak szyjki macicy, rak endometrium i rak tarczycy). Częstość zdarzeń nerek, wątroby i sercowo-naczyniowych była podobna w czterech grupach badawczych. W badaniach laboratoryjnych średnia liczba białych krwinek i limfocytów w obu grupach BG-12 zmniejszyła się w ciągu pierwszego roku, a następnie osiągnęła plateau, pozostając w granicach normy (ryc. S9 w Dodatku uzupełniającym). Średnie procentowe zmniejszenie liczby komórek białych i limfocytów w stosunku do wartości wyjściowej wynosiło odpowiednio około 12% i 32% w grupie otrzymującej dwa razy dziennie BG-12, a 11% i 28% w grupie trzy razy na dobę BG-12 po roku. Liczba białych krwinek mniejsza niż 3,0 × 109 na litr i liczba limfocytów mniejsza niż 0,5 × 109 na litr (zgodnie z Common Toxicity Criteria National Cancer Institute stopień 2 lub wyższy i 3 lub wyższy, odpowiednio) obserwowano w 10% i 5 odpowiednio% pacjentów w grupie otrzymującej dwa razy dziennie BG-12 oraz 7% i 4% pacjentów w grupie otrzymującej 3 razy dziennie BG-12, w porównaniu z 1% i mniej niż 1% pacjentów w grupie placebo. Jeden pacjent z grupy trzy razy na dobę BG-12 przerwał leczenie z powodu zdarzenia niepożądanego związanego z małą lub zmniejszoną liczbą białych krwinek; żaden pacjent w żadnej grupie nie przerwał leczenia z powodu zdarzenia związanego z niską lub zmniejszoną liczbą limfocytów. Częstość występowania aminotransferaz wątrobowych, która była co najmniej trzykrotnie wyższa od górnej granicy prawidłowego zakresu, była podobna w obu grupach; żadne z tych podwyższeń nie współistniało z poziomem bilirubiny, który przekraczał górną granicę normy (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
Badanie CONFIRM wykazało, że u pacjentów z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym, BG-12 w dawce 240 mg dwa lub trzy razy na dobę, w porównaniu z placebo, znacznie zmniejszyło wskaźnik nawrotu, odsetek pacjentów z nawrotem choroby, oraz aktywność choroby mierzona za pomocą szeregu punktów końcowych MRI. Te wyniki skuteczności są zgodne z wynikami wcześniejszych badań BG-1214-16 i oznaczeniem skuteczności i bezpieczeństwa fumaranu doustnego w badaniu z nawrotowym remisją MS (DEFINE), zgłoszonym w tym wydaniu czasopisma, kontrolowanym placebo, badanie fazy 3, w którym BG-12 podawany dwa razy dziennie i trzy razy na dobę zmniejszał wskaźnik rzutów w ujęciu rocznym odpowiednio o 53% i 48% w porównaniu z placebo i zmniejszał szacowany odsetek pacjentów z nawrotem z 46% z placebo do 27 % i 26%, odpowiednio.17 Podobnie było mniej zmian stwardnienia rozsianego na skanach MRI u pacjentów, którzy otrzymywali BG-12 niż u tych, którzy otrzymywali placebo, zarówno w badaniach CONFIRM jak i DEFINE
[hasła pokrewne: hydroksyzyna cena, polineo, koagulacja na podczerwień ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 8”

  1. Marcelina Says:

    Chory powinien leżeć na boku.

  2. Alicja Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zaćma[...]

  3. Bowler Says:

    jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

Powiązane tematy z artykułem: hydroksyzyna cena koagulacja na podczerwień polineo