Duzym utrudnieniem w praktyce jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużym utrudnieniem w praktyce jest brak ustawy psychiatrycznej. Sformu- łowania prawne obowiązującej instrukcji nie regulują tych spraw w sposób nie budzący zastrzeżeń. Zastrzeżenia stawiane są zarówno przez psychiatrów jak i przez prawników. W chwili obecnej na łamach prasy fachowej i ogólnej toczy się dyskusja między dziennikarzami, prawnikami i lekarzami na temat opracowywanej ustawy, psychiatrycznej. Z polemiki tej niewątpliwie wynikną sformułowania końcowe, które – miejmy nadzieję – uregulują wreszcie usta- wowo trudny problem dotyczący postępowania prawnego z psychicznie chorymi.
POSTĘPY W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Leków psychofarmakologicznych i nazw specyfików jest obecnie tak dużo, że specjaliści nie nadążają zapoznać się z odnośnym piśmieńnictwern i gubią się w lawinie reklam firm farmaceutycznych, które z jednakowym entuzjaz- mem zalecają leki wartościowe, jak i bezwartościowe, a nawet szkodliwe. Lekii te klasyfikowane są według rozmaitych kryteriów, W Gdańskiej Klinice Psy- chiatrycznej opracowaliśmy własną systematykę leków psychofarmakologicz- nych i w praktyce rozróżniamy: leki nozologiczne, syndromolityczne i sympto- molityczne. Leki nozolityczne są ideałem lecznictwa psychiatrycznego, do którego zbli- żamy się bardzo rzadko. Wymagamy od nich by były zdolne wyleczyć chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej, a więc, aby były zdolne zaatakować sku- tecznie czynnik etiologiczny cheroby. Do leków syndromolitycznych zaliczamy te leki, które- z olne są usunąć cały zespół psychotyczny, chociaż nie mają wpływu leczniczego na jego podłoże i przyczyny. Leki symptomolityczne na- tomiast są •tylko i wyłącznie lekami objawowymi. Ścisłe odróżnianie leków syndromolitycznych od symptomolitycznych ma ogromne znaczenie praktyczne. Często bowiem zdarza się, że lekarze pochop- nie zmieniają zalecony choremu lek syndromolityczny na pierwszy lepszy śro- dek symptomolityczny, narażając tym samym chorego na nawrót psychozy. Do leków syndromolitycznych zaliczamy pochodne fenotiazynowe z chloro- promazyną na czele, pochodne tiaksantenowe, środki antydepresyjne z imi- praminą, inhibitory monoaminooksydazy z niamidern i butyrotęnony. [przypisy: , deratyzacja warszawa, ortodonta, fizjoterapia ]

Comments are closed.