Dziecko i czlowiek nieinteligentny operuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko i człowiek nieinteligentny operują głównie wy- obrażeniami, a mają tym większe trudności, im bardziej uogólnione pojęcia w swej pracy napotykają. Przeciwnie, ludzie wyjątkowo zdolni posługują się z łatwością abstrakcjami, na których oznaczenie używają znaków, symbolów, skrótów, wzorów. Cechą geniuszu ma być (Mikulski): a) kojarzenie “skokami”, b) kojarzenie przeważnie na podstawie podobieństwa i c) kojarzenie odpowiadające celowi i w tym kierunku “nastawione” . Badanie inteligencji, tj. sprawności intelektualnej nie ogranicza się oczy- wiście do badania czynności intelektualnych jako takich. Intelekt jest wytworem analizy całego życia psychicznego. Rozliczne metody badania stworzone dla oceny poziomu inteligencji zmierzają do wyrobienia sobie sądu o sprawności umysłowej człowieka nie tylko na podstawie jednostronnych badań skierowanych 1a inteli- gencję jako taką. Sprawność intelektualna zależy bowiem i od sprawności innych funkcji psychicznych, uwagi, pamięci, życia uczuciowego, stanu świadomości, dyspo- zycji psychofizjologicznych, poradności życiowej itd. Jednostronne opieranie się na tzw. testach inteligencji bywa źródłem wielu nieporozumień zarówno w psychologii. jak i psychopatologii. Od czasu badań Pawłowa za fizjologiczne podłoże myślenia, właściwe tylko. czło- wiekowi, uważa się mowę, czyli tzw. drugi układ sygnalizacyjny. Nie mówimy o drugim układzie sygnalizacyjnym u papugi, nawet jeżeli ona nauczy się wymawiać kilka słów. Istota rzeczy leży w tym, że słowa stają się znakami, symbo- lami, sygnałami przedmiotów i zjawisk, za pomocą których możliwe jest porozu- miewanie się ludzi. Słowa te mogą być wymówione, napisane lub komunikowane gestami albo migami, mogą to być także – jak np. w piśmie obrazkowym – rysunki. Za pierwszy układ sygnalizacyjny uważa się te sygnały, czyli bodźce, które mają charakter podniet warunkowych, a nawet czasem bezwarunkowych. Drugi układ sygnalizacyjny związany jest z odpowiednimi polami projekcyjnymi i z płatami czołowymi. W rozwoju obydwóch układów działają w zasadzie te same prawa, mia- nowicie prawa różnicowania i uogólniania, odgrywają one jednakże w genezie dru- giego układu sygnalizacyjnego bez porównania większą rolę, tak że mamy prawo mówić o nowej, czysto człowieczej jakości. [więcej w: , trener personalny, opieka medyczna, psycholog Kraków ]

Comments are closed.