Jezeli teraz odtwarzamy myslowe stosunki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli teraz odtwarzamy myślowe stosunki i związki między rzeczami i cechami z przekonaniem o ich istnieniu lub nieistnieniu, to czynimy to za pomocą sądów. W skład sądu wchodzą zawsze pojęcia, które zawierają znaczenie użytych do ich wyrażenia terminów. Znajomość jakiegoś przedmiotu polega na możliwości wypowie- dzenia o nim trafnych i rozumnych sądów. Proces myślowy, który pozwala nam na wysnucie z jednego lub kilku sądów nowych sądów, nazywa się wnioskowaniem. Rozumowanie polega na snuciu coraz to dalszych sądów aż do określonego wyniku. Sądy, z których wysnuwamy wnioski, nazywamy przesłankami. Wniosek jest właśnie sądem wysnutym z innych. Procesy myślowe polegają albo na rozczłonkowywaniu przedmiotu lub zjawiska na części składowe, na cechy, czyli właściwości, albo też na myślowym łączeniu tych elementów w pewną całość. W pierwszym przypadku doko- nujemy analizy, w drugim syntezy. W praktyce posługujemy się i jednym i drugim sposobem, chociaż w rozumo:waniu zwykle przeważa już to analiza, już to synteza. Inteligencja, czyli sprawność umysłowa, polega na zdolności posługiwania się opisanymi powyżej arkanami myślenia. Dzięki sprawności intelektualnej nie tylko poznajemy rzeczy i stosunki, lecz przeprowadzamy na tym materiale rozmaite kom- binacje myślowe, przede wszystkim wnioskowanie, a tym samym i przewidywanie. Gdyby lekarz u łoża chorego ograniczał się tylko do czynienia spostrzeżeń, nie speł- niłby swoich zadań. Musi on drogą wnioskowania dojść do rozpoznania; a tym sa- mym-I do przewidywania przyszłego przebiegu choroby, czyli rokowania. Rozmaite zdolności myślowe rozstrzygają o poziomie inteligencji i trudno powiedzieć, która z nich jest naj ważniejsza. Na ogół twierdzi się, że abstrahowanie jest naj trudniej- szym procesem myślowym, że więc zdolność obstrahowania dowodzi największej sprawności intelektualnej. Inni uważają za szczególnie ważne zdolności porównywa- nia, rozróżniania, wynajdywania stosunków, różnic i podobieństw, orientowania się w nowych dla nas faktach doświadczenia, ich analizowania i porządkowania, tudzież syntetyzowania elementów analizy. Niektórzy mianem inteligencji oznaczają zespół wszystkich uzdolnień i mechanizmów psychicznych, które są przydatne tlo rozwią- zywania zadań życiowych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments are closed.