Na uwage zasluguje poza tym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na uwagę zasługuje poza tym w przypadkach obłędu wykładnia logiczna pojęcia niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu. Prawnicy często nie mogą pogodzić się ze stwierdzeniem przez biegłych niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu u parąnoika.. który dokonał przestępstwa, często zabójstwa, z “pełną świadomością”, po dokładnym opracowaniu planu przestępstwa, prze- widując wszelkie przeszkody- i zacierając dokładnie wszelkie ślady. W przy- padkach obłędu (ale także i innych psychoz przebiegających z urojeniami) nie- zdolność rozpoznawania znaczenia czynu wypływa z niewłaściwej oceny sytu- acji, w której znajduje się chory. Ta niewłaściwa ocena sytuacji wynika z sy- stemu urojeń, pod wpływem których paranoik zupełnie opacznie i wrogo in- terpretuje intencje otoczenia, znaczenia obojętnych lub nawet korzystnych dla siebie faktów. Ludzi przychylnych, bliskich, życzliwych traktuje jak swych naj zaciętszych wrogów, któnzy czyhają tylko na to, by go unicestwić. Akty . woli i działanie takiego chorego są wynikiem niewłaściwej oceny rzeczywi- stości i z tego wynika niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu przy za- chowanej zresztą zdolności kierowania swym postępowaniem. Kierowanie po- stępowaniem jest dostosowane do systemu urojeń, a zachowana sprawność in- telektualna pozwala takiemu choremu na pozornie logiczne, przemyślane i sprawne dokonanie przestępstwa. W przypadku paranoi nie można w ogóle mówić ani o afekcie patologicznym, ani o silnym wzruszeniu, gdyż chodzi tu- taj o chorobę psychiczną. Do niedawna jeszcze paranoja uchodziła za chorobę nieuleczalną i stosowa- nie art. 79 k. k. było koniecznością. Decyzja zaś zwolnienia takiego interno- wanego ze szpitala nawet po upływie wielu lat była przeważnie niemożliwa ze względu na wybitnie przewlekły przebieg i szczególne skłonności i zdolności do dysymulacji. Po wprowadzeniu do lecznictwa psychiatrycznego środków psychoplegicznych (głównie largaktylu) pewne postacie paranoi stały się ule- czalne. Poglądy nasze w sprawie stosowania środków zabezpieczających uległy -zmianie, Orzekanie. w przypadkach obłędu o konieczności zastosowania art, 79 k. k. powinno być oparte na przeprowadzeniu w warunkach ezprtalnycb nowoczesnego leczenia. Dopiero na podstawie oceny stanu psychicznego po leczeniu largaktylem możliwe jest wydanie opinii o ewentualnej konieczności dalszej hospitalizacji. Podobnie przedstawia się zagadnienie stosowania środków zabezpieczających w innych psychozach czynnościowych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, Prywatne przedszkole Kraków, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.