ORZECZNICTWO SADOWO-PSYCHIATRYCZNE A TaJEMNICA LEKARSKA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ORZECZNICTWO SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNE A TaJEMNICA LEKARSKA Zagadnieniu. temu poświęca się w piśmiennictwie sądowo-psychiatrycznym zbyt mało uwagi. Ogólnie przyjęło się mniemanie, jakoby w stosunku do władz sądowych i prokuratorskich nie istniały żadne ograniczenia w ujawnianiu pry- watnych danych, często nader intymnych, z jakimi zapoznał się . lekarz w związku 1. wykonywaniem swego zawodu. Mniemanie to jest szczególnie silnie zakorzenione w świecie prawnic.zym. Lekarze zaś, często pod pewnym naciskiem ujawniają in extenso historie choroby swych pacjentów. Czy stano- wisko to jest słuszne? Czysto formalnym zastrzeżeniem jest przepis art, 254 k. k. § 1: “Kto wbrew swemu obowiązkowi wyjawia prywatną tajemnicę, z którą. zapoznał się w związku z wykonywaniem swego zawodu lub funkcji publicznej, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2″. §2: “Przestępstwa tego dopuścić się może także osoba pomocna przy wykonywaniu zawodu lub funkcji pu- blicznej”. § 3: “Nie ma przestępstwa, jeżeli wyjawiający tajemnicę czyni to ze względu na uzasadniony interes publiczny lub prywatny”. § 4: “Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”. . Należy się zastanowić nad tym, czy ujawnienie c a łoś c i historii choroby szpitalnej lub przychodnianej ze wszystkimi szczegółowymi danymi osobistymi chorego, z których najczęściej większość nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, jest uzasadnione interesem publicznym lub prywatnym. Niewątpliwie tak nie jest. Jedyną właściwie “władzą”, która zwolnić może lekarza od obowiązku za- chowania tajemnicy zawodowej, jest pacjent. W psychiatrii zaś nawet pacjent, jako chory psychicznie, nie jest uprawniony do. zwolnienia lekarza z obowiązku dotrzymania tajemnicy. W tych przypadkach może decydować jedynie sumie- nie lekarza w oparciu o zasady deontologii lekarskiej. Nie może być przelec- nywającym argumentem nawet to, że przedstawiciele sądownictwa, prokura- tury czy Milicji Obywatelskiej są także zobowiązani do tajemnicy zawodowej; chory zwierza się ze swych najbardziej intymnych spraw lekarzowi nie po to, by ten z kolei wyjawiał je pod tajemnicą osobom niezwiązariym z lecznictwem, jeżeli nie jest. to bezwzględnie potrzebne dla dobra chorego. Tajemnica lekar- ska jest szczególnym rodzajem tajemnicy zawodowej, na której opiera się cała działalność lekarska i tylko bezwzględne zaufanie chorego do lekarza i pew- ność dochowania tajemnicy warunkują prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia. [więcej w: , bielizna nocna, biustonosze do karmienia, Balsam Johnson ]

Comments are closed.