Pochodne fenotiazynowe Wsród pochodnych fenotiazynowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne fenotiazynowe Wśród pochodnych fenotiazynowych rozroznia się cztery grupy: L Związki Ieaotiazynowe z łańcuchem bocznym alifatycznym. II. Pochodne piperydynowe fenotiazyny. . III. Pochodne piperazynowe fenotiazyny. IV. Pochodne azafenotiazyny. I Grupa Przedstawicielem pierwszej grupy jest chloroprazmyna – pierwszy lek z grupy pochodnych fenotiazynowych, który wprowadzony do lecznictwa psychiatrycznego zdobył sobie uznanie naj poważniejszych ośrodków psychia- trycznych świata i w dalszym ciągu ma trwałe powodzenie mimo wprowadze- nia w ciągu ostatnich lat mnóstwa nowych pochodnych. Synonimy: Largactil; Ampliactil, Amplictil, Wintermin, Megaphen, Hibanil, Fenactil, Thorazine, Hibernal, Aminazine, Propaphenin, Klorpromex. Własności farmakologiczne i farmakodynamiczne chloropromazyny, jak też wskazaniai przeciwwskazania, działania uboczne i powikłania, sposób poda- wania i postacie leku są dobrze znane. Warto może jednak podkreślić, że obserwacje chorych będących od wielu lat na dawkach podtrzymujących chlo- ropromazyny wykazują, że zarówno wieloletnie zażywanie leku, jak i wysokość dawki podtrzymującej nie powodują ujemnych skutków. W Stanach Zjedno- czonych stosuje się podtrzymujące dawki dobowe do 1000 mg, a nawet jak wynika z kazuistyki, do 1800 mg (). Znamy i my przypadki wymagające ta- kiego postępowania, ale w praktyce nie mamy śmiałości sięgać do tak fanta- stycznie olbrzymich dawek. Zwykle stosowane dawki podtrzymujące są w gra- nicach 100-200 mg na dobę w zależności od ciężaru ciała i osobniczych właści- wości. Trzeba przestrzec,. że samowolne lub pod wpływem niepowołanych de- radców obniżenie dawki lub odstawienie leku grozi nawrotem psychozy. Często się zdarza niestety, że sami lekarze strasząc pacjenta możliwymi na- stępstwami ubocznymi, •powodują przedwczesne przerwanie leczenia i narażają chorego na konieczność ponownej hospitalizacji. Z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, co się więcej “opłaci”, czy trzymać schizofrenika dożywotnio w szpitalu psychiatrycznym, czy zapewnić mu życie w społeczeństwie kosztem intoksykacji” lekowej, która zresztą wydaje się takim ryzykiem tylko tym le- karzom, którzy nie stykają się praktycznie z zagadnieniem i nie znają odpo- wiednich statystyk. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, biustonosze do karmienia, catering dietetyczny ]

Comments are closed.