Podniety warunkowe dzialaja zawsze obok

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podniety warunkowe działają zawsze obok szeregu innych bodźców, które okreś- lamy nazwą sytuacji. Jeżeli eksperyment zmodyfikujemy w ten sposób, że w jednym pomieszczeniu pracownianym połączymy podnietę warunkową z bezwarunkowym bodźcem dokarmiania, w drugim zaś pomieszczeniu, a więc w innej sytuacji, z bodź- I cem bezwarunkowym bólowym, to pies będzie oddziaływał na ten sam bodziec wa- runkowy w jednym pomieszczeriiu wydzielaniem śliny, a w drugim pomieszczeniu odczynem obronnym, próbą ucieczki, oznakami strachu itd. U człowieka sytuacja odgrywa jeszcze większą rolę. Odczyn na określony sygnał dźwiękowy czy świetlny zależy od sytuacji np. społecznej. Oprócz różnicowania człowiek posiada w znacz- nie wyższym stopniu niż zwierzęta zdolność uogólniania, na czym upiera się wypra- cowywanie pojęć ogólnych. Czynnikiem, który aktywuje w znaczeniu dowolności ruchowy aparat mowy, jest myśl. Każda myśl wykazuje skłonność da przejawiania się ruchem, i na odwrót, każdy ruch dowolny bierze początek z myśli. Z tą ścisłą łącznością myśli z mową przemawiają przypadki głośnego myślenia u dzieci, starców, u ludzi zamyślonych lub roztargnionych, tudzież w pewnych stanach chorobowych. Nawet przy najdosko- nalszym opanowaniu motoryki da się stwierdzić pewną dyskretną skłonność da prze- łączania się myśli w ruch w postaci mniej lub więcej uchwytnych wspórruchów języka, warg, mięśni krtaniowych i podniebiennych lub nawet aparatu graficznego. Ścisły związek wyobrażeń z ruchami można wykazać doświadczalnie, np. za pornocą tzw. wahadła zgadującego, które wprawia się w ruch przez samo wyobrażenie ruchu. Na tym polega odnajdywanie schowanych przedmiotów, gdy wyobrażenie kierunku powoduje bezwiedne ruchy palców osoby prowadzącej, przenoszone za pomocą nitki na palce .medium”. Przy dłuższym ćwiczeniu takich czynności. to co z początku kierowane jest świadomą uwagą, ulega mechanizacji (automatyzacji), tak iż z bie- giem czasu świadomość nie tylko jest zbędna, ale nawet wyraźnie przeszkadza, Arend zestawił warunki psychofizjologiczne mechanizowania się myśli, aby wy- jaśnić zjawiska, którym Freud nadał miano “psychopatologii życia codziennego”. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, dezynsekcja warszawa, rozstanie ]

Comments are closed.