Posts Tagged ‘rehabilitacja’

W Stanach Zjednoczonych .cieszy sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Stanach Zjednoczonych .cieszy się ogromnym powodzeniem trójfluoroprazmyna. Synonimy: Fluopromazine, Siquil, Vesprin, Vespral,: Nivo- man, Psyquil, Fluorofen, Adazine. Działanie trójfluoropromazyny i wskazania dla niej .są podobne jak chloroprornazyhy, ale dawkowanie jest znacznie niż- sze, do 300 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę. z• piś- miennictwa wynika, że trójfluoropromazyna nadaje się szczególnie do długo- trwałego leczenia chroników. Jako objawy uboczne przy stosowaniu leku mogą występować nudności i wymioty, uczucie osłabienia i spadek ciśnienia tętni- czego. Objawy pozapiramidowe widuje się stosunkowo rzadko. Nawet przy bardzo długotrwałym podawaniu leku nie obserwowano jakichkolwiek obja- wów uszkodzenia narządów miąższowych ani zmian w obrazie krwi. Zbliżone do chloropromazyny właściwości farmakodynamiczne ma m e t o- p r o m a z y n a. Synonimy: Mopazine i Tentone. Różnica we wzorze chemicz- nym dotyczy wyłącznie chloru, w miejsce którego metopromazyna ma grupę- aCH3. Wskazania dla stosowania leku są takie same jak przy chloroproma- zynie. Związek ma działanie wagolityczne, sympatykolityczne, sedatywne i przeciwwymiotne. Potęguje działanie środków znieczulających, hipnotycznych i analgetycznych. Lek jest w tabletkach i ampułkach po 25 mg, czopkach po 25 i 100 mg oraz w kroplach (1 kropla = 1 mg). Objawy uboczne polegają na niewielkim spadku ciśnienia i niezbyt silnie wyrażonych objawach parkin- sonoidalnych. Popularna wśród powodzi pochodnych fenotiazyny jest aacetyloprazmyna. Synonimy: Acepromazine, Plegicil, N otensil, Soprontin, Lizergan. Ace- tylopromazyna ma działanie -adrenolityczne, antyhistaminowe, spazmolityczne, przeciwwymiotne, uspokajające i wzmagające działanie hipnotyczne barbitu- ranów. W porównaniu z chloropromazyną lek jest bardziej skuteczny w sta- nach pobudzenia maniakalnego. Dobre efekty uzyskuje się w defektach schizo- frenicznych. Średnie dawkowanie wynosi 75-200 mg na dobę. Dawka maksy- malna wynosi 500 mg. Lek jest w postaci tabletek po 10 i 25 mg, ampułek domięśniowych po 10 i 25 mg i dożylnych po 25 mg oraz kropel (1 kropla = 0,1 mg): Wstrzykiwania.domięśniowe leku w przeciwieństwie do chloropro- mazyny nie powoduje bólu ani nacieków, Lek nie uszkadza wątroby i nie daje objawów uczuleniowych. [podobne: , olejki do włosów, rehabilitacja, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

W Stanach Zjednoczonych .cieszy sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tymoleptyki Spowinowacona z chloropromazyną pochodna iminodwubenzylową imi- pramina – jest doskonałym specyfikiem przeciwko endogennym stanom de- presyjnym. Synonimy: Imipramin, Imipramine, Tofranil, Imizin, Melipramih. Mimo ogromnej liczby coraz to nowych środków przeciwdepresyjnych imipra- mina w dalszym ciągu zajmuje wśród nich pierwsze miejsce. Lek ma wybitne działanie na nastrój depresyjny szczególnie w depresji endogennej, ale również w stanach reaktywnych. Mniejszą skuteczność stwierdza się, jeżeli depresja wy- stępuje na podłożu organicznego uszkodzenia mózgu lub zawiera silniejszy składnik schizofreniczny. Trzy czwarte do czterech piątych przypadków reaguje pomyślnie, to znaczy albo całkowitą remisją, albo istotną poprawą. Skuteczność imipraminy jest w jakiś nie zbadany sposób związana z biochemią mózgu. Do- wodzą tego przypadki inwersji stanu depresyjnego w maniakalny w naprze- miennych postaciach cyklofrenii leczonych imipraminą. Chorzy znoszą lek dob- rze. Działanie uboczne może wyrażać się potami, przyspieszeniem tętna, su- chością w jamie ustnej, czasem lekkimi zawrotami głowy. Zwracać trzeba uwagę na możliwe obniżenie ciśnienia tętniczego. Skłonność do stanów alergicznych przy podawaniu imipraminy jest nieznaczna. Obraz krwi pozostaje w czasie leczenia prawie niezmieniony. W dwóch trzecich przypadków stwierdza się lekką eozynofilię. Wielokrotnie widywano uczulenie na światło słoneczne. Zda- rza się przemijające upośledzenie akomodacji, podobne do atropinowego. Po-. wikłanie żółtaczką jest wielką rzadkością, przy odpowiednim stopniowaniu da- wek ciśnienie tętnicze nie ulega zmianie. W rzadkich przypadkach chorzy rea- gują na lek stanami podniecenia, które czasem zmuszają do chwilowego przer- wania leczenia. Imipramina wyrabiana jest w tabletkach po 10 i 25 .mg, ampuł- kach i czopkach po 25 mg. W lżejszych przypadkach można prowadzić leczenie w warunkach ambulatoryjnych, nie przekraczając jednak dawki 150 mg na dobę, w cięższych – konieczne jest leczenie w warunkach klinicznych. Leczenie rozpoczynamy od wstrzykiwań domięśniowych w dawkach dziennych 50- 200 mg na dobę. Po 10-14 dniach zamienia się stopniowo poszczególne 25,•mili- gramowe ampułki dwiema tabletkami po 25 mg. Gdy przy zamianie dochodzi do nawrotu, powraca się do wstrzykiwań i to wyższymi dawkami. Podobnie jak przy leczeniu chloropromazyną tak i tutaj konieczne jest zażywanie dawek podtrzymujących leku w ciągu dłuższego czasu. [więcej w: , wkładki sfp, dieta i odchudzanie, rehabilitacja ]

Comments Off