Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Urojenia wielkościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia wielkościowe dochodzą do głosu w tej postaci, w jakiej kształtowały się zapatrywania osobnika na istotę szczęścia i powodzenia w życiu. W krajach o ustroju kapitalistycznym chorzy mają urojenia osobistego bogactwa, podczas gdy w Związku Radzieckim są bohaterami pracy. Urojenia wielkościowe mogą się utrzymywać w granicach skromniejszych, nie zdradzając zbyt jaskrawo swojego oderwania od rzeczywistości. Chory może np. z wielką zaciekłością pracować nad wynalazkiem perpetuum mobile, a niedorzeczność jego pomysłu może się nie rzucać w oczy ludziom nieświadomym rzeczy. Podobnie też urojenia posłannictwa religijnego mogą wśród ludzi ciemnych, w atmosferze fanatyzmu zdobyć sobie powodzenie i wywołać nawet przypadki obłędu udzielonego (paranoia inducta). W innych przypadkach natomiast, zwłaszcza tam, gdzie urojenia wielkościowe występują w widocznym dla wszystkich związku z szeregiem innych poważnych zaburzeń psychicznych, chorobliwość sądów wielkościowych staje się dla wszystkich widoczna. Urojenia wielkościowe ulegają w pewnych przypadkach systematyzacji, nie wykazując rozpadu i rozprzężenia logicznego. Przypadki te obejmuje się nazwą obłędu (paranoi). Stwierdzić tu można niewzruszone przekonanie chorego  o prawdziwości swych sądów, ich zwartość logiczną, konsekwencję, utrzymującą się długie lata, przy dostosowanym do treści urojeń oddźwięku uczuciowym i przy zachowanej dość dobrze strukturze osobowości. Inaczej rzecz się ma w schizofrenii, gdzie urojenia wielkościowe bywają wyrazem rozszczepienia osobowości i wypowiadane bywają bez dostosowanego do ich treści tonu afektywnego, a logika ich daleka jest od zwartości i konsekwencji. Podobnie niestała jest treść urojeń wielkościowych w stanach maniakalnych. W porażeniu postępującym urojenia te stoją właściwie na pograniczu konfabulacji i są zależne w wysokim stopniu od sugestii otoczenia. Dopóki rozpad życia psychicznego nie jest zbyt daleko posunięty, chory usiłuje powoływać się na jakie takie argumenty logiczne, twierdzi np., że jest arystokratycznego pochodzenia i zapiera się swoich prostych rodziców. Dla uzasadnienia tych swoich twierdzeń przytacza zawiłe argumenty, głuchy na wszelką perswazję. [podobne: ,Bielizna nocna damska, ból pleców, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Urojenia wielkościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na uwagę zasługuje poza tym w przypadkach obłędu wykładnia logiczna pojęcia niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu. Prawnicy często nie mogą pogodzić się ze stwierdzeniem przez biegłych niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu u paranoika,  który dokonał przestępstwa, często zabójstwa, z “pełną świadomością”, po dokładnym opracowaniu planu przestępstwa, przewidując wszelkie przeszkody    i zacierając dokładnie wszelkie ślady. W przypadkach obłędu (ale także i innych psychoz przebiegających z urojeniami) niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu wypływa z niewłaściwej oceny sytuacji, w której znajduje się chory. Ta niewłaściwa ocena sytuacji wynika      z systemu urojeń, pod wpływem których paranoik zupełnie opacznie i wrogo interpretuje intencje otoczenia, znaczenia obojętnych lub nawet korzystnych dla siebie faktów. Ludzi przychylnych, bliskich, życzliwych traktuje jak swych najzaciętszych wrogów, którzy czyhają tylko na to, by go unicestwić. Akty woli i działanie takiego chorego są wynikiem niewłaściwej oceny rzeczywistości i z tego wynika niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu przy zachowanej zresztą zdolności kierowania swym postępowaniem. Kierowanie postępowaniem jest dostosowane do systemu urojeń, a zachowana sprawność intelektualna pozwala takiemu choremu na pozornie logiczne, przemyślane               i sprawne dokonanie przestępstwa. W przypadku paranoi nie można w ogóle mówić ani o afekcie patologicznym, ani o silnym wzruszeniu, gdyż chodzi tutaj o chorobę psychiczną. Do niedawna jeszcze paranoja uchodziła za chorobę nieuleczalną i stosowanie art. 79 k. k. było koniecznością. Decyzja zaś zwolnienia takiego internowanego ze szpitala nawet po upływie wielu lat była przeważnie niemożliwa ze względu na wybitnie przewlekły przebieg i szczególne skłonności i zdolności do dysymulacji. Po wprowadzeniu do lecznictwa psychiatrycznego środków psychoplegicznych (głównie largaktylu) pewne postacie paranoi stały się uleczalne. Poglądy nasze w sprawie stosowania środków zabezpieczających uległy zmianie, Orzekanie. w przypadkach obłędu o konieczności zastosowania art, 79 k. k. powinno być oparte na przeprowadzeniu w warunkach nowoczesnego leczenia. Dopiero na podstawie oceny stanu psychicznego po leczeniu largaktylem możliwe jest wydanie opinii o ewentualnej konieczności dalszej hospitalizacji. Podobnie przedstawia się zagadnienie stosowania środków zabezpieczających w innych psychozach czynnościowych. [więcej w: Szkoła tańca Poznań, Prywatne przedszkole Kraków, Bielizna nocna damska ]

Comments Off