Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Urojenia wielkosciowe dochodza do glosu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia wielkościowe dochodzą do głosu w tej postaci, w jakiej kształto- wały się zapatrywania osobnika na istotę szczęścia i powodzenia w życiu. W krajach o ustroju kapitalistycznym chorzy mają urojenia osobistego bo- gactwa, podczas gdy w Związku Radzieckim są bohaterami pracy. Urojenia wielkościowe mogą się utrzymywać w granicach skromniejszych, nie zdradzając zbyt jaskrawo swojego oderwania od rzeczywistości. Chory może np. z wielką zaciekłością pracować nad wynalazkiem perpetuum mobile, a niedorzeczność jego pomysłu może się nie rzucać w oczy ludziom nieświadomym rzeczy. Po- dobnie też urojenia posłannictwa religijnego mogą wśród ludzi ciemnych, w atmosferze fanatyzmu zdobyć sobie powodzenie i wywołać nawet przypadki obłędu udzielonego (paranoia inducta). W innych przypadkach natomiast, zwłaszcza tam, gdzie urojenia wielkościowe występują w widocznym dla wszyst- kich związku z szeregiem innych poważnych zaburzeń psychicznych, chorobli- wość sądów wielkościowych staje się dla wszystkich widoczna. Urojenia wiel- kościowe ulegają w pewnych przypadkach systematyzacji, nie wykazując roz- padu i rozprzężenia logicznego. Przypadki te obejmuje się nazwą obłędu (pa- ranoi). Stwierdzić tu można niewzruszone przekonanie chorego o prawdziwości swych sądów, ich zwartość logiczną, konsekwencję, utrzymującą się długie lata, przy dostosowanym do treści urojeń oddźwięku uczuciowym i przy zacho- wanej dość dobrze strukturze osobowości. Inaczej rzecz się ma w schizofrenii, gdzie urojenia wielkościowe bywają wyrazem rozszczepienia osobowości i wy- powiadane bywają bez dostosowanego do ich treści tonu afektywnego, a logika ich daleka jest .od zwartości i konsekwencji. Podobnie niestała jest treść urojeń wielkościowych w stanach maniakalnych. W porażeniu postępującym urojenia te stoją właściwie na pograniczu konfabulacji i są zależne w wysokim stopniu od sugestii otoczenia. Dopóki rozpad życia psychicznego nie jest zbyt daleko posunięty, chory usiłuje powoływać się na jakie takie argumenty logiczne, twierdzi np., że jest arystokratycznego pochodzenia i zapiera się swoich pro- stych rodziców. Dla uzasadnienia tych swoich twierdzeń przytacza zawiłe argu- menty, głuchy na wszelką perswazję. [podobne: , Bielizna nocna damska, ból pleców, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Urojenia wielkosciowe dochodza do glosu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na uwagę zasługuje poza tym w przypadkach obłędu wykładnia logiczna pojęcia niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu. Prawnicy często nie mogą pogodzić się ze stwierdzeniem przez biegłych niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu u parąnoika.. który dokonał przestępstwa, często zabójstwa, z “pełną świadomością”, po dokładnym opracowaniu planu przestępstwa, prze- widując wszelkie przeszkody- i zacierając dokładnie wszelkie ślady. W przy- padkach obłędu (ale także i innych psychoz przebiegających z urojeniami) nie- zdolność rozpoznawania znaczenia czynu wypływa z niewłaściwej oceny sytu- acji, w której znajduje się chory. Ta niewłaściwa ocena sytuacji wynika z sy- stemu urojeń, pod wpływem których paranoik zupełnie opacznie i wrogo in- terpretuje intencje otoczenia, znaczenia obojętnych lub nawet korzystnych dla siebie faktów. Ludzi przychylnych, bliskich, życzliwych traktuje jak swych naj zaciętszych wrogów, któnzy czyhają tylko na to, by go unicestwić. Akty . woli i działanie takiego chorego są wynikiem niewłaściwej oceny rzeczywi- stości i z tego wynika niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu przy za- chowanej zresztą zdolności kierowania swym postępowaniem. Kierowanie po- stępowaniem jest dostosowane do systemu urojeń, a zachowana sprawność in- telektualna pozwala takiemu choremu na pozornie logiczne, przemyślane i sprawne dokonanie przestępstwa. W przypadku paranoi nie można w ogóle mówić ani o afekcie patologicznym, ani o silnym wzruszeniu, gdyż chodzi tu- taj o chorobę psychiczną. Do niedawna jeszcze paranoja uchodziła za chorobę nieuleczalną i stosowa- nie art. 79 k. k. było koniecznością. Decyzja zaś zwolnienia takiego interno- wanego ze szpitala nawet po upływie wielu lat była przeważnie niemożliwa ze względu na wybitnie przewlekły przebieg i szczególne skłonności i zdolności do dysymulacji. Po wprowadzeniu do lecznictwa psychiatrycznego środków psychoplegicznych (głównie largaktylu) pewne postacie paranoi stały się ule- czalne. Poglądy nasze w sprawie stosowania środków zabezpieczających uległy -zmianie, Orzekanie. w przypadkach obłędu o konieczności zastosowania art, 79 k. k. powinno być oparte na przeprowadzeniu w warunkach ezprtalnycb nowoczesnego leczenia. Dopiero na podstawie oceny stanu psychicznego po leczeniu largaktylem możliwe jest wydanie opinii o ewentualnej konieczności dalszej hospitalizacji. Podobnie przedstawia się zagadnienie stosowania środków zabezpieczających w innych psychozach czynnościowych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, Prywatne przedszkole Kraków, Bielizna nocna damska ]

Comments Off