Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Mysli te mimo wszystko odczuwane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Myśli te mimo wszystko odczuwane są jako własne. Pojawiać się mogą pod postacią natrętnego wąt- pienia, dociekania, zadawania pytań albo natrętnych obaw, wyrzutów sumie- nia, albo też natrętnych wyobrażeń treści płciowej, bluźnierczej, przestępczej itd. Wysiłek myślowy tych chorych jest bezproduktywny, ponieważ myśli na- trętne nie doprowadzają do celu, tak jak być powinno w myśl przysłowia omne agens agit propter finem. Dla przykładu warto przytoczyć natręctwo szukania zapomnianego imienia, wyrazu lub zastępczego słowa (onomatomania), czasem może tu chodzić o cisnące się na myśl natrętnie słowo nieprzyzwoite lub lęk przed jego wypowiedzeniem, lub przed wypowiedzeniem jakiejś liczby itd. Zjawiska te mają swoje fizjologiczne analogon w przypadkach, gdy męczy nas po wyjściu z domu obawa, czy zamknęliśmy na pewno mieszkanie, lub po wy- słaniu listów, czy też na pewno różne listy włożyliśmy do właściwych kopert. W przypadkach chorobliwych przykre te zjawiska urastają do nieprawdopo- dobnych rozmiarów, dręcząc osobnika ustawicznie aż do rozpaczy. Religijny chory w kościele dręczony jest wyobrażeniami płciowymi na temat osób stano- wiących przedmiot kultu religijnego, musi zadawać sobie obrażające jego po- czucie moralne pytania na temat czynności fizjologicznych własnych rodziców, dręczy ge myśl, że zataił ważne grzechy przed spowiednikiem i poprawia tę spowiedź wielokrotnie, choć wie, że skrupuły jego są niedorzecznością (skru- pulatyzm religijny). Przedmiotem natręctw myślowych mogą być obawy przed zarażeniem się (nozofobia) lub powalaniem (mizofobia). Leżący na dnie tych myśli afekt lęku lub obrzydzenia skłania chorego, który w pełni zdaje sobie sprawę z niedorzecz- ności dręczących go obaw, do wykonywania mnóstwa czynności ochronnych, które wikłają się z biegiem czasu do rozmiarów całego ceremoniału zapobie- gawczego. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, logopeda warszawa, bielizna nocna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Mysli te mimo wszystko odczuwane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ORZECZNICTWO SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNE A TaJEMNICA LEKARSKA Zagadnieniu. temu poświęca się w piśmiennictwie sądowo-psychiatrycznym zbyt mało uwagi. Ogólnie przyjęło się mniemanie, jakoby w stosunku do władz sądowych i prokuratorskich nie istniały żadne ograniczenia w ujawnianiu pry- watnych danych, często nader intymnych, z jakimi zapoznał się . lekarz w związku 1. wykonywaniem swego zawodu. Mniemanie to jest szczególnie silnie zakorzenione w świecie prawnic.zym. Lekarze zaś, często pod pewnym naciskiem ujawniają in extenso historie choroby swych pacjentów. Czy stano- wisko to jest słuszne? Czysto formalnym zastrzeżeniem jest przepis art, 254 k. k. § 1: “Kto wbrew swemu obowiązkowi wyjawia prywatną tajemnicę, z którą. zapoznał się w związku z wykonywaniem swego zawodu lub funkcji publicznej, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2″. §2: “Przestępstwa tego dopuścić się może także osoba pomocna przy wykonywaniu zawodu lub funkcji pu- blicznej”. § 3: “Nie ma przestępstwa, jeżeli wyjawiający tajemnicę czyni to ze względu na uzasadniony interes publiczny lub prywatny”. § 4: “Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”. . Należy się zastanowić nad tym, czy ujawnienie c a łoś c i historii choroby szpitalnej lub przychodnianej ze wszystkimi szczegółowymi danymi osobistymi chorego, z których najczęściej większość nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, jest uzasadnione interesem publicznym lub prywatnym. Niewątpliwie tak nie jest. Jedyną właściwie “władzą”, która zwolnić może lekarza od obowiązku za- chowania tajemnicy zawodowej, jest pacjent. W psychiatrii zaś nawet pacjent, jako chory psychicznie, nie jest uprawniony do. zwolnienia lekarza z obowiązku dotrzymania tajemnicy. W tych przypadkach może decydować jedynie sumie- nie lekarza w oparciu o zasady deontologii lekarskiej. Nie może być przelec- nywającym argumentem nawet to, że przedstawiciele sądownictwa, prokura- tury czy Milicji Obywatelskiej są także zobowiązani do tajemnicy zawodowej; chory zwierza się ze swych najbardziej intymnych spraw lekarzowi nie po to, by ten z kolei wyjawiał je pod tajemnicą osobom niezwiązariym z lecznictwem, jeżeli nie jest. to bezwzględnie potrzebne dla dobra chorego. Tajemnica lekar- ska jest szczególnym rodzajem tajemnicy zawodowej, na której opiera się cała działalność lekarska i tylko bezwzględne zaufanie chorego do lekarza i pew- ność dochowania tajemnicy warunkują prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia. [więcej w: , bielizna nocna, biustonosze do karmienia, Balsam Johnson ]

Comments Off

« Previous Entries