Posts Tagged ‘ból pleców’

FORMA OPINII I ORZECZENIA SADOWO-PSYCHIATRYCZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

FORMA OPINII I ORZECZENIA SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEGO Art. 119 k. p. k. nakłada na biegłych sądowych obowiązek złożenia ustnego lub pisemnego sprawozdania ze swych spostrzeżeń .oraz opartą na nich opinię. Utarł się zwyczaj, że biegli składają swe wnioski zwykle na piśmie w formie opinii lub orzeczenia sądowo-psychiatrycznego. Opinię wydaje się po badaniu jednorazowym w warunkach ambulatoryj- nych. Jest ona krótsza, mniej wyczerpująca, nie podaje się w niej m. in. wy- ciągu z akt sprawy. Nie powinna ona jednak różnić się niczym istotnym od orzeczenia sądowo-psychiatrycznego, które wydaje się. po przeprowadzonej obserwacji w zakładzie zamkniętym. Orzeczenie jest znacznie obszerniejsze i zawiera więcej materiału dotyczącego badanego. Na wstępie podaje się dane osobiste badanego, czas i miejsce badania, względnie instytucję, w której przeprowadzono obserwację i czas jej trwania oraz na czyje zlecenie badanie zostalo przeprowadzone i w jakim celu. Dobrze jest od razu na wstępie wymienić w punktach cały materiał, na którym jest oparta końcowa opinia (akta spraw, przewód sądowy, badanie psychiatryczne, obserwacja kliniczna, poprzednia dokumentacja lekarska itd.). Przy dalszym omawianiu tych punktów wystarczy pisać ad. 1, ad. 2 itd. . Wyciąg z akt sprawy zawiera w skrócie wszystkie dane potrzebne biegłym do wydania końcowej opinii: przebieg i okoliczności przestępstwa, opinie o ba- danym, wyjątki zeznań świadków zawierające istotne dane z zachowania się badanego w czasie przestępstwa itd. Wyciąg z akt sprawy nie powinien być oczywiście mechanicznym przepisaniem aktu oskarżenia: podać trzeba tylko krótko istotne dane, na które potem biegli będą się powoływać. Szczególnie ważne jest przytoczenie i streszczenie wszelkich dokumentów lekarskich. [podobne: , artykuły fryzjerskie, ból pleców, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

FORMA OPINII I ORZECZENIA SADOWO-PSYCHIATRYCZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne tiaksantenowe Na pograniczu leków dotychczas omówionych i leków specyficznie przeciwde- presyjnych można postawić pochodne tiaksantenowe spokrewnione jednocześnie z chloropromazyną i imipraminą. Należy tu nowy lek neuroplegiczny, a miano- wicie chloroprotiksen. Synonimy: Chlorprothixene, Taraetan i Truxal. Lek ten jest niewątpliwie godny uwagi ze względu na rozległy zakres wskazań : i małą toksyczność. Ma on działanie spazmolityczne, opanowuje na przykład na- pady dychawicy wywołane histaminą lub serotoniną. Wywiera znieczulające działanie miejscowe, Jest to potężne psychosedativum bez działania narkotycz- nego zdolne osłabić lub usunąć lęk, omamy, urojenia i natręctwa myślowe. Pod- nieść .należy wybitne działanie przeciw depresyjne leku podobne do działania imipraminy. Chloroprotiksen działa sympatykolitycznie i parasympatykolitycz- nie, tłumiąc nadmierne reakcje wegetatywne. Ma zastosowanie poza tym w le- czeniu świądu, a także pląsawicy. Działanie uboczne jest nieznaczne i pojawia się dopiero przy większych dawkach pod postacią senności, znużenia, chwiejności tętna i suchości w jamie ustnej. Chloroprotiksen nie wywołuje parkinsonoidu, nie uczula na światło, nie zakłóca czynności wątroby i nie wpływa na zmiany w obrazie krwi. Lek jest dobrze znoszony miejscowo, na przykład 1,5o i 5% roztwory można wstrzykiwać domięśniowo bez rozcieńczenia. Znany jest przy- padek zamachu samobójczego chloroprotikseIiem. Chory zażył przeszło 50 table- tek po 50 mg, po czym zasnął do głębokości soporu. Obudzony – wykazywał zamazaną mowę, ale tętno i ciśnienie było prawidłowe. Po kilku dniach odzyskał przytomność. Ze względu na duże sedatywne działanie leku jest on szczególnie wskazany w leczeniu postaci agitowanej depresji endogennej, co mogliśmy po- twierdzić wśród własnych chorych. Równie potężne działanie uspokajające ma chloroprotiksen w stanach podniecenia różnej etiologii, także katatonicznej. W stosunku do stanów maniakalnych lek wydaje się być specyfikiem i jego dawki podtrzymujące skutecznie zapobiegają nawrotowi stanów maniakalnych. W klinice chorób psychicznych AMG wypróbowaliśmy chloroprotiksen z do- skonałym wynikiem. Dokonaliśmy przy tym doniosłego spostrzeżenia dotyczą- cego leczenia cyrkularnych postaci cyklofrenii. Jak wiadomo, imipramina po- woduje w tych przypadkach nierzadko przejście depresji w stan maniakalny .. Powszechnie uważa się tego rodzaju efekt za niepowodzenie. Dla zapobieżenia grożącemu przeistoczeniu się depresji w manię podawaliśmy chorym imipraminę wrazz chloroprotikseńem, uzyskując ustąpienie depresji i pełną remisję. Śred- nie dawkowanie leku przy dużych kuracjach wynosi 100-300 mg na dobę. [więcej w: , medycyna estetyczna, kosmetyki naturalne, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries