Posts Tagged ‘ból pleców’

Urojenia wielkościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia wielkościowe dochodzą do głosu w tej postaci, w jakiej kształtowały się zapatrywania osobnika na istotę szczęścia i powodzenia w życiu. W krajach o ustroju kapitalistycznym chorzy mają urojenia osobistego bogactwa, podczas gdy w Związku Radzieckim są bohaterami pracy. Urojenia wielkościowe mogą się utrzymywać w granicach skromniejszych, nie zdradzając zbyt jaskrawo swojego oderwania od rzeczywistości. Chory może np. z wielką zaciekłością pracować nad wynalazkiem perpetuum mobile, a niedorzeczność jego pomysłu może się nie rzucać w oczy ludziom nieświadomym rzeczy. Podobnie też urojenia posłannictwa religijnego mogą wśród ludzi ciemnych, w atmosferze fanatyzmu zdobyć sobie powodzenie i wywołać nawet przypadki obłędu udzielonego (paranoia inducta). W innych przypadkach natomiast, zwłaszcza tam, gdzie urojenia wielkościowe występują w widocznym dla wszystkich związku z szeregiem innych poważnych zaburzeń psychicznych, chorobliwość sądów wielkościowych staje się dla wszystkich widoczna. Urojenia wielkościowe ulegają w pewnych przypadkach systematyzacji, nie wykazując rozpadu i rozprzężenia logicznego. Przypadki te obejmuje się nazwą obłędu (paranoi). Stwierdzić tu można niewzruszone przekonanie chorego  o prawdziwości swych sądów, ich zwartość logiczną, konsekwencję, utrzymującą się długie lata, przy dostosowanym do treści urojeń oddźwięku uczuciowym i przy zachowanej dość dobrze strukturze osobowości. Inaczej rzecz się ma w schizofrenii, gdzie urojenia wielkościowe bywają wyrazem rozszczepienia osobowości i wypowiadane bywają bez dostosowanego do ich treści tonu afektywnego, a logika ich daleka jest od zwartości i konsekwencji. Podobnie niestała jest treść urojeń wielkościowych w stanach maniakalnych. W porażeniu postępującym urojenia te stoją właściwie na pograniczu konfabulacji i są zależne w wysokim stopniu od sugestii otoczenia. Dopóki rozpad życia psychicznego nie jest zbyt daleko posunięty, chory usiłuje powoływać się na jakie takie argumenty logiczne, twierdzi np., że jest arystokratycznego pochodzenia i zapiera się swoich prostych rodziców. Dla uzasadnienia tych swoich twierdzeń przytacza zawiłe argumenty, głuchy na wszelką perswazję. [podobne: ,Bielizna nocna damska, ból pleców, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Urojenia wielkościowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Art. 119 k. p. k. nakłada na biegłych sądowych obowiązek złożenia ustnego lub pisemnego sprawozdania ze swych spostrzeżeń oraz opartą na nich opinię. Utarł się zwyczaj, że biegli składają swe wnioski zwykle na piśmie w formie opinii lub orzeczenia sądowopsychiatrycznego. Opinię wydaje się po badaniu jednorazowym w warunkach ambulatoryjnych. Jest ona krótsza, mniej wyczerpująca, nie podaje się w niej m. in. wyciągu z akt sprawy. Nie powinna ona jednak różnić się niczym istotnym od orzeczenia sądowopsychiatrycznego, które wydaje się po przeprowadzonej obserwacji w zakładzie zamkniętym. Orzeczenie jest znacznie obszerniejsze i zawiera więcej materiału dotyczącego badanego. Na wstępie podaje się dane osobiste badanego, czas i miejsce badania, względnie instytucję, w której przeprowadzono obserwację i czas jej trwania oraz na czyje zlecenie badanie zostało przeprowadzone i w jakim celu. Dobrze jest od razu na wstępie wymienić w punktach cały materiał, na którym jest oparta końcowa opinia (akta spraw, przewód sądowy, badanie psychiatryczne, obserwacja kliniczna, poprzednia dokumentacja lekarska itd.). Przy dalszym omawianiu tych punktów wystarczy pisać ad. 1, ad. 2 itd. . Wyciąg z akt sprawy zawiera w skrócie wszystkie dane potrzebne biegłym do wydania końcowej opinii przebieg i okoliczności przestępstwa, opinie o badanym, wyjątki zeznań świadków zawierające istotne  dane z zachowania się badanego w czasie przestępstwa itd. Wyciąg z akt sprawy nie powinien być oczywiście mechanicznym przepisaniem aktu oskarżenia podać trzeba tylko krótko istotne dane, na które potem biegli będą się powoływać. Szczególnie ważne jest przytoczenie i streszczenie wszelkich dokumentów lekarskich. [podobne: artykuły fryzjerskie, ból pleców, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries