Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Urojenia ponizenia, pomniejszenia, uposledzenia, zubozenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia poniżenia, pomniejszenia, upośledzenia, zubożenia, nicości stanowią grupę stojącą bardzo blisko powyżej scharak- teryzowanych urojeń grzeszności i winy, także hipochondrycznych. Chorzy uważają się za słabych, nic nie znaczących, małowartościowych, niezdolnych, tępych, pechowców, za pokrzywdzonych przez los i ludzi, okradanych lub zruj- nowanych materialnie; niezdolnych do zarobkowania na życie, wyjętych spod prawa, wykolejonych, wykończonych przez intrygi wrogów, niegodnych żeby żyć, żeby jeść, żeby oddychać. Pomniejszanie samego siebie może się posunąć tak daleko, że chory uważa siebie w ogóle za cywilnie lub dosłownie zmarłego, za nieistniejącego. W nie widywanych już dzisiaj ostatnich okresach otępienia po- rażennego – chorzy wypowiadali bez liku takie urojenia nicości i małości, uwa- żając swoje ciało za pomniejszone do rozmiarów naparstka lub w ogóle za zanikłe. Urojenia te rozciągały się w ciężkich przypadkach i na otoczenie: nie tylko chory sam stracił imię i przestał istnieć, także cała jego rodzina, cały świat, wszystko zapadło się w nicość (nihilismus). 7. Urojenia wielkościowe. Przez to określenie rozumie się nie tylko urojenia polegające na przeświadczeniu o swoim wysokim stanowisku, gdy chory twierdzi np. że jest królem, generałem, papieżem, milionerem, Napoleo- nem, bogiem. W zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie urojenia związane z wy- wyższeniem człowieka ponad jego rzeczywiste położenie. Tu należą więc np. urojenia zdrowia u ludzi niewątpliwie chorych. Zwłaszcza w ciężkich psychozach organicznych, którym towarzyszy ogólny upadek sił, tak że chory wyniszczony nie ma siły poruszyć się, rzucają się w oczy jego twierdzenia uro- jeniowe, że czuje się naj zdrowszym z ludzi, siłaczem, znakomitym sportowcem, uwodzicielem na miarę Casanovy itd. [przypisy: , protetyka, catering dietetyczny, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Urojenia ponizenia, pomniejszenia, uposledzenia, zubozenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne fenotiazynowe Wśród pochodnych fenotiazynowych rozroznia się cztery grupy: L Związki Ieaotiazynowe z łańcuchem bocznym alifatycznym. II. Pochodne piperydynowe fenotiazyny. . III. Pochodne piperazynowe fenotiazyny. IV. Pochodne azafenotiazyny. I Grupa Przedstawicielem pierwszej grupy jest chloroprazmyna – pierwszy lek z grupy pochodnych fenotiazynowych, który wprowadzony do lecznictwa psychiatrycznego zdobył sobie uznanie naj poważniejszych ośrodków psychia- trycznych świata i w dalszym ciągu ma trwałe powodzenie mimo wprowadze- nia w ciągu ostatnich lat mnóstwa nowych pochodnych. Synonimy: Largactil; Ampliactil, Amplictil, Wintermin, Megaphen, Hibanil, Fenactil, Thorazine, Hibernal, Aminazine, Propaphenin, Klorpromex. Własności farmakologiczne i farmakodynamiczne chloropromazyny, jak też wskazaniai przeciwwskazania, działania uboczne i powikłania, sposób poda- wania i postacie leku są dobrze znane. Warto może jednak podkreślić, że obserwacje chorych będących od wielu lat na dawkach podtrzymujących chlo- ropromazyny wykazują, że zarówno wieloletnie zażywanie leku, jak i wysokość dawki podtrzymującej nie powodują ujemnych skutków. W Stanach Zjedno- czonych stosuje się podtrzymujące dawki dobowe do 1000 mg, a nawet jak wynika z kazuistyki, do 1800 mg (). Znamy i my przypadki wymagające ta- kiego postępowania, ale w praktyce nie mamy śmiałości sięgać do tak fanta- stycznie olbrzymich dawek. Zwykle stosowane dawki podtrzymujące są w gra- nicach 100-200 mg na dobę w zależności od ciężaru ciała i osobniczych właści- wości. Trzeba przestrzec,. że samowolne lub pod wpływem niepowołanych de- radców obniżenie dawki lub odstawienie leku grozi nawrotem psychozy. Często się zdarza niestety, że sami lekarze strasząc pacjenta możliwymi na- stępstwami ubocznymi, •powodują przedwczesne przerwanie leczenia i narażają chorego na konieczność ponownej hospitalizacji. Z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, co się więcej “opłaci”, czy trzymać schizofrenika dożywotnio w szpitalu psychiatrycznym, czy zapewnić mu życie w społeczeństwie kosztem intoksykacji” lekowej, która zresztą wydaje się takim ryzykiem tylko tym le- karzom, którzy nie stykają się praktycznie z zagadnieniem i nie znają odpo- wiednich statystyk. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, biustonosze do karmienia, catering dietetyczny ]

Comments Off