Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Podniety warunkowe dzialaja zawsze obok

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podniety warunkowe działają zawsze obok szeregu innych bodźców, które okreś- lamy nazwą sytuacji. Jeżeli eksperyment zmodyfikujemy w ten sposób, że w jednym pomieszczeniu pracownianym połączymy podnietę warunkową z bezwarunkowym bodźcem dokarmiania, w drugim zaś pomieszczeniu, a więc w innej sytuacji, z bodź- I cem bezwarunkowym bólowym, to pies będzie oddziaływał na ten sam bodziec wa- runkowy w jednym pomieszczeriiu wydzielaniem śliny, a w drugim pomieszczeniu odczynem obronnym, próbą ucieczki, oznakami strachu itd. U człowieka sytuacja odgrywa jeszcze większą rolę. Odczyn na określony sygnał dźwiękowy czy świetlny zależy od sytuacji np. społecznej. Oprócz różnicowania człowiek posiada w znacz- nie wyższym stopniu niż zwierzęta zdolność uogólniania, na czym upiera się wypra- cowywanie pojęć ogólnych. Czynnikiem, który aktywuje w znaczeniu dowolności ruchowy aparat mowy, jest myśl. Każda myśl wykazuje skłonność da przejawiania się ruchem, i na odwrót, każdy ruch dowolny bierze początek z myśli. Z tą ścisłą łącznością myśli z mową przemawiają przypadki głośnego myślenia u dzieci, starców, u ludzi zamyślonych lub roztargnionych, tudzież w pewnych stanach chorobowych. Nawet przy najdosko- nalszym opanowaniu motoryki da się stwierdzić pewną dyskretną skłonność da prze- łączania się myśli w ruch w postaci mniej lub więcej uchwytnych wspórruchów języka, warg, mięśni krtaniowych i podniebiennych lub nawet aparatu graficznego. Ścisły związek wyobrażeń z ruchami można wykazać doświadczalnie, np. za pornocą tzw. wahadła zgadującego, które wprawia się w ruch przez samo wyobrażenie ruchu. Na tym polega odnajdywanie schowanych przedmiotów, gdy wyobrażenie kierunku powoduje bezwiedne ruchy palców osoby prowadzącej, przenoszone za pomocą nitki na palce .medium”. Przy dłuższym ćwiczeniu takich czynności. to co z początku kierowane jest świadomą uwagą, ulega mechanizacji (automatyzacji), tak iż z bie- giem czasu świadomość nie tylko jest zbędna, ale nawet wyraźnie przeszkadza, Arend zestawił warunki psychofizjologiczne mechanizowania się myśli, aby wy- jaśnić zjawiska, którym Freud nadał miano “psychopatologii życia codziennego”. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, dezynsekcja warszawa, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Podniety warunkowe dzialaja zawsze obok

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZYSPIESZENIE TOKU MYSLI (TACHYPHRENIA) Jest to objaw znamienny dla stanu maniakalnego, może się jednak zdarzyć i pod wpływem innych czynników, np. toksycznych (alkohol, kokaina, specy- fiki w rodzaju perwityny, psychedryny itd.). Kojarzenie. odbywa się bardzo szybko. Jeżeli szybkość wiązania myśli nie przekracza pewnej miary, to może to być zjawisko dodatnie. Tak się rzecz ma w stanie hipomaniakalnym umiar- kowanego natężenia, także jeżeli dawka używki nie przekracza pewnego opti- mum. Jeżeli przyśpieszenie toku myślenia, z zasady wywolane pobudzeniem afek- tywnym, osiągnie wyższy stopień, to myślenie staje się bezładne, wątek myś- lowy zatraca się, występuje objaw, który określamy nazwą gonitwy myśli. Wyrazem tego chorobliwego przyśpieszenia toku myślowego są równie szybkie, byle jak powiązane, mniej lub więcej bezładne wypowiedzi chorego. Gadatliwość ta wzmagać się może do rozmiarów objawu zwanego słowotokiem (logorrhoe). Gadanina chorego traci sens, a wypowiedzi jego, pod wpły- wem wzmożonego samopoczucia, przybierają cechy przechwałek i planów, które można by pomylić z urojeniami. Łatwo jednak przekonać się, że na dnie tych fałszywych sądów bynajmniej nie leży jakieś silniejsze przekonanie, możliwe też jest przekonanie chorego o niesłuszności jego twierdzeń. Wypowiedzi te są jeszcze najbardziej podobne do konfabulacji, chociaż mianem tym zasadniczo oznaczamy zmyślenia służące do pokrycia niewiedzy chorego wynikłej z luk pamięciowych, z zatraty orientacji, spowodowanej upośledzeniem zdolności za- pamiętywania. Afekt maniakalny, który może być wesołością, gniewem, ekspan- sją energetyczną, żądzą płciową itd., przebiega z zasady z drażliwością, która może doprowadzić do starć z otoczeniem. Nie zawsze jest łatwo stwierdzić, że chodzi istotnie o chorobliwe, a nie jesz- cze w granicach normy mieszczące się przyśpieszenie toku myśli. Wystrzegać się trzeba oceny powierzchownej. Gadatliwość lub gadulstwo (garrulitas, loqua- citas) nie są to pojęcia z zakresu psychopatologii. Wielomówność dopiero wtedy może być uznana za objaw patologiczny, jeżeli idzie w parze z pobudzeniem afektywnym i jest tego pobudzenia zewnętrznym wyrazem. [podobne: , deratyzacja warszawa, rozstanie, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries