Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Duzym utrudnieniem w praktyce jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużym utrudnieniem w praktyce jest brak ustawy psychiatrycznej. Sformu- łowania prawne obowiązującej instrukcji nie regulują tych spraw w sposób nie budzący zastrzeżeń. Zastrzeżenia stawiane są zarówno przez psychiatrów jak i przez prawników. W chwili obecnej na łamach prasy fachowej i ogólnej toczy się dyskusja między dziennikarzami, prawnikami i lekarzami na temat opracowywanej ustawy, psychiatrycznej. Z polemiki tej niewątpliwie wynikną sformułowania końcowe, które – miejmy nadzieję – uregulują wreszcie usta- wowo trudny problem dotyczący postępowania prawnego z psychicznie chorymi.
POSTĘPY W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Leków psychofarmakologicznych i nazw specyfików jest obecnie tak dużo, że specjaliści nie nadążają zapoznać się z odnośnym piśmieńnictwern i gubią się w lawinie reklam firm farmaceutycznych, które z jednakowym entuzjaz- mem zalecają leki wartościowe, jak i bezwartościowe, a nawet szkodliwe. Lekii te klasyfikowane są według rozmaitych kryteriów, W Gdańskiej Klinice Psy- chiatrycznej opracowaliśmy własną systematykę leków psychofarmakologicz- nych i w praktyce rozróżniamy: leki nozologiczne, syndromolityczne i sympto- molityczne. Leki nozolityczne są ideałem lecznictwa psychiatrycznego, do którego zbli- żamy się bardzo rzadko. Wymagamy od nich by były zdolne wyleczyć chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej, a więc, aby były zdolne zaatakować sku- tecznie czynnik etiologiczny cheroby. Do leków syndromolitycznych zaliczamy te leki, które- z olne są usunąć cały zespół psychotyczny, chociaż nie mają wpływu leczniczego na jego podłoże i przyczyny. Leki symptomolityczne na- tomiast są •tylko i wyłącznie lekami objawowymi. Ścisłe odróżnianie leków syndromolitycznych od symptomolitycznych ma ogromne znaczenie praktyczne. Często bowiem zdarza się, że lekarze pochop- nie zmieniają zalecony choremu lek syndromolityczny na pierwszy lepszy śro- dek symptomolityczny, narażając tym samym chorego na nawrót psychozy. Do leków syndromolitycznych zaliczamy pochodne fenotiazynowe z chloro- promazyną na czele, pochodne tiaksantenowe, środki antydepresyjne z imi- praminą, inhibitory monoaminooksydazy z niamidern i butyrotęnony. [przypisy: , deratyzacja warszawa, ortodonta, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Duzym utrudnieniem w praktyce jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Stanach Zjednoczonych .cieszy się ogromnym powodzeniem trójfluoroprazmyna. Synonimy: Fluopromazine, Siquil, Vesprin, Vespral,: Nivo- man, Psyquil, Fluorofen, Adazine. Działanie trójfluoropromazyny i wskazania dla niej .są podobne jak chloroprornazyhy, ale dawkowanie jest znacznie niż- sze, do 300 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę. z• piś- miennictwa wynika, że trójfluoropromazyna nadaje się szczególnie do długo- trwałego leczenia chroników. Jako objawy uboczne przy stosowaniu leku mogą występować nudności i wymioty, uczucie osłabienia i spadek ciśnienia tętni- czego. Objawy pozapiramidowe widuje się stosunkowo rzadko. Nawet przy bardzo długotrwałym podawaniu leku nie obserwowano jakichkolwiek obja- wów uszkodzenia narządów miąższowych ani zmian w obrazie krwi. Zbliżone do chloropromazyny właściwości farmakodynamiczne ma m e t o- p r o m a z y n a. Synonimy: Mopazine i Tentone. Różnica we wzorze chemicz- nym dotyczy wyłącznie chloru, w miejsce którego metopromazyna ma grupę- aCH3. Wskazania dla stosowania leku są takie same jak przy chloroproma- zynie. Związek ma działanie wagolityczne, sympatykolityczne, sedatywne i przeciwwymiotne. Potęguje działanie środków znieczulających, hipnotycznych i analgetycznych. Lek jest w tabletkach i ampułkach po 25 mg, czopkach po 25 i 100 mg oraz w kroplach (1 kropla = 1 mg). Objawy uboczne polegają na niewielkim spadku ciśnienia i niezbyt silnie wyrażonych objawach parkin- sonoidalnych. Popularna wśród powodzi pochodnych fenotiazyny jest aacetyloprazmyna. Synonimy: Acepromazine, Plegicil, N otensil, Soprontin, Lizergan. Ace- tylopromazyna ma działanie -adrenolityczne, antyhistaminowe, spazmolityczne, przeciwwymiotne, uspokajające i wzmagające działanie hipnotyczne barbitu- ranów. W porównaniu z chloropromazyną lek jest bardziej skuteczny w sta- nach pobudzenia maniakalnego. Dobre efekty uzyskuje się w defektach schizo- frenicznych. Średnie dawkowanie wynosi 75-200 mg na dobę. Dawka maksy- malna wynosi 500 mg. Lek jest w postaci tabletek po 10 i 25 mg, ampułek domięśniowych po 10 i 25 mg i dożylnych po 25 mg oraz kropel (1 kropla = 0,1 mg): Wstrzykiwania.domięśniowe leku w przeciwieństwie do chloropro- mazyny nie powoduje bólu ani nacieków, Lek nie uszkadza wątroby i nie daje objawów uczuleniowych. [podobne: , olejki do włosów, rehabilitacja, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries