Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Co do tresci urojen, rozróznia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do treści urojeń, rozróżnia się następujące odmiany: 1. Urojenia ksobne, polegają na tym, że chory wydarzenia zwykle, przypadkowe i naturalne odnosi do siebie, przypisując im szczególne znacze- nie. W ten sposób zachowanie ludzi nawet zupełnie obcych nabiera znaczenia celowych, rozmyślnych, tajemniczych przytyków do osoby chorego, do jego tajemnic osobistych, do jego życia prywatnego. Często chory, długi czas nie zdradzając się z niczym, bacznie obserwuje znajomych i obcych, wysnuwając daleko idące wnioski z ich uśmiechów, gestów, przypadkowych działań oraz urywków rozmów. Z biegiem czasu dochodzi do przeświadczenia, że jest ośrod- kiem zainteresowania wielkiej liczby ludzi, którzy z niewiadomych powodów, jakich jednak czasem on się domyśla, dają mu ukryte znaki, aby mu dokuczyć albo osiągnąć inne cele. Szukając wyjaśnienia rozsnutych koło niego zagadek, chory wikła się coraz bardziej. Do urojeń ksobnych dołączają się urojenia prze- śladowcze, wielkościowe i inne. Czasem urojenia ksobne nie mają tego cha- rakteru zwartego logicznie systemu. Takie usystematyzowane urojenia ksobne występują w prawdziwej paranoi (tzw. paranoia sensitiva). Natomiast zdarzają się takie urojenia ksobne oderwane, niekonsekwentne, nie wiążące się w jakąś logiczną całość np. w schizofrenii. Istotą jednych i drugich są zawsze błędne interpretacje spostrzeżeń trafnych, dokonywanych w świecie otaczającym; stąd nazwa delusiones interpretativae, delir dinterpretation. 2. Urojenia prześladowcze (delusiones persecutivae) są chyba naj- częstszą postacią urojeń. Przeplatają się one częstokroć z poprzednio opisanymi urojeniami ksobnymi, jednakże bardzo często występują zupełnie samodziel- nie. Chory sądzi, że jest przedmiotem prześladowań ze strony pewnych wro- gów lub ich najmitów, którzy usiłują go pozbawić życia, ograbić, zniesławić, pozbawić pracy czy stanowiska, odebrać zdrowie, zgwałcić. Te same wrogie działania mogą się zwracać przeciwko najbliższym członkom rodziny. Twier- dzenia te opierają się. na dowodach nie wytrzymujących krytyki, ich kruchości chory jednak nie widzi. Najczęstszym dowodem, na który cho- rzy z : urojeniami prześladowczymi się powołują, są słowa zasłyszane w postaci omamów słuchowych. I inne omamy, np. wzrokowe, smakowe, wę- chowe, czuciowo-ustrojowe, mogą choremu służyć za podmiotowe potwierdze- nie słuszności jego sądów, dlatego tak bezcelowa jest wszelka dyskusja z cho- rym na temat urojeń. [więcej w: , powiększanie piersi, foteliki dla dzieci, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Co do tresci urojen, rozróznia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzecim i może najważniejszym ogniwem dla ekspertyzy jest ocena stanu psychicznego badanego tempo1e criminis. Dokonuje się jej na podstawie po- przednio wymienionego materiału oraz na podstawie wszystkich danych z okresu przestępstwa zawartych w aktach sprawy karnej i wynikających z przewodu sądowego. Podstawą oceny stopnia poczytalności sprawcy jest stan psychiczny, w jakim znajdował się on w czasie dokonania przestępstwa. Stan ten zawsze bywa odtwarzany z przeszłości. Opinię o stopniu poczytalności biegli wydać mogą tylko i wyłącznie w sto- sunku do konkretnego w czasie i miejscu przestępstwa. Nie można w ogóle orzekać o stopniu poczytalności bez dokładnych danych dotyczących dokona- nego przestępstwa. Dlatego też dla przeprowadzenia ekspertyzy konieczne jest udostępnienie wszystkich materiałów śledztwa i przewodu sądowego biegłym. Ten sam sprawca w stosunku -do kilku przestępstw, dokonanych nawet w tym samym okresie, może mieć r żny stopień poczytalności. Tel). sam np. charak- teropata może mieć zniesioną poczytalność (art. 17 § 1 k. k.) działając, w stan1e afektu patologicznego, ograniczoną w stopniu znacznym (art. 18 § 1 k. k.) w stosunku do przestępstwa wynikającego z impulsywności, zachowaną wresz- cie w czasie dokonania przemyślanej kradzieży czy malwersacji. Badania pracowniane i psychologiczne mają w zasadzie tylko wartość do- datkową, a nie można im przypisywać znaczenia rozstrzygającego w orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznym. Pozwalają one częstokroć na obiektywne po- twierdzenie stwierdzanego klinicznie obrazu chorobowego i tylko w powiąza- niu z nim mają wartość dowodową. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, przedłużanie rzęs, badania psychologiczne ]

Comments Off