Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Szczególne trudnosci w ujawnieniu dysymulacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szczególne trudności w ujawnieniu dysymulacji napotyka się w paranoi i zespołach paranoicznych -, Zachowana sprawność intelektualna, nieobecność objawów rozpadu struktury osobowości, logicznie powiązane urojenia w zwarty system, pozwalają choremu nieraz wprowadzić w błąd nawet doświadczonego psychiatrę. Przy obecności komponenty pieniaczej paranoik potrafi czasami wyłudzić od lekarza, który zbyt pochopnie oprze swe wnioski na aktualnym badaniu stanu psychicznego chorego z pominięciem danych obiektywnych, tzw. świadectwo zdrowia psychicznego. Podobnie przedstawia się sprawa dy- symulacji w lekkich stanach maniakalnych, w schizofrenii prostej i ubytko- wej itp. Poczytalność w paranoi Paranoia prawdziwa i zespoły paranoiczne reaktywne sprawiają szczególne trudności w orzecznictwie sądowo-psychiatsycznym. Są to zaburzenia psy- ch iczrie p02ornif monosymptomatyczne, gdyż na pierWszy plan W obrazie kli- nicznym wysuwają się tylko urojenia powiązane w logiczny sposób. Obok urojeń są jednak w tych przypadkach także i inne objawy psychopatologiczne, takie jak monoideizm, ilościowe zaburzenia życia uczuciowego, trudności w od- wracaniu uwagi, zafałszowanie pamięci, zjawiska hipermnestyczne, urojenia retrospektywne itd. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, olejek kokosowy na włosy, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Szczególne trudnosci w ujawnieniu dysymulacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W psychiatrii sądowej istnieją w stosunku do paranoi dwie koncepcje: nie- poczytalności całkowitej i niepoczytalności częściowej. Chodzi tu o to, czy paranoik ma zniesioną poczytalność w stosunku do wszelkich czynów prze- stępczych, czy też tylko w stosunku do przestępstw wypływających z systemu urojeń. Z punktu widzenia sformułowanią art. 17 § 1 k. k. ( … z powodu cho- roby psychicznej … ) zdaje się być słuszna koncepcja o częściowej poczytal- ności. Jeżeli jednak zważy się, że chory dotknięty obłędem interpretuje wszel- kie fakty i zjawiska, nawet z przeszłości, pod kątem swego systemu urojeń, że urojenia te dominują w procesach myślowych i zabarwiają w sposób szcze- gólny uczuciowo wszelkie przeżycia psychiczne, wpływając tym samym w spo- sób zasadniczy na akty woli i powzięcia decyzji, to wydaje się praktycznie niemożliwe dokonanie przestępstwa, które by nie miało związku z objawami obłędu. Jeżeli podejrzany o obłęd zdolny był do dokonania takiego rodzaju przestępstwa, że miałoby ono stać poza systemem urojeniowym, wydaje się wątpliwe samo rozpoznanie. Nawet bowiem w przypadkach reaktywnego ze- społu paranoicznego uwaga i zainteresowania tych chorych obracają się pra- wie wyłącznie dookoła spraw stojących w związku z systemem urojeniowym. Jeżeli zaś przyjąć koncepcję częściowej poczytalności w obłędzie i uznać w danym przypadku, że przestępstwo nie stało w związku z urojeniami, a więc że nie powstało z powodu choroby psychicznej, to zgodnie z brzmieniem art. 419 § 1 k. p. k. konieczne byłoby odroczenie wykonania kary aż do wy- zdrowienia, gdyż paranoja jest chorobą umysłową w rozumieniu tegoż prze- pisu. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, gabinety stomatologiczne, Karmy dla psów ]

Comments Off

« Previous Entries