Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Jezeli teraz odtwarzamy myslowe stosunki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli teraz odtwarzamy myślowe stosunki i związki między rzeczami i cechami z przekonaniem o ich istnieniu lub nieistnieniu, to czynimy to za pomocą sądów. W skład sądu wchodzą zawsze pojęcia, które zawierają znaczenie użytych do ich wyrażenia terminów. Znajomość jakiegoś przedmiotu polega na możliwości wypowie- dzenia o nim trafnych i rozumnych sądów. Proces myślowy, który pozwala nam na wysnucie z jednego lub kilku sądów nowych sądów, nazywa się wnioskowaniem. Rozumowanie polega na snuciu coraz to dalszych sądów aż do określonego wyniku. Sądy, z których wysnuwamy wnioski, nazywamy przesłankami. Wniosek jest właśnie sądem wysnutym z innych. Procesy myślowe polegają albo na rozczłonkowywaniu przedmiotu lub zjawiska na części składowe, na cechy, czyli właściwości, albo też na myślowym łączeniu tych elementów w pewną całość. W pierwszym przypadku doko- nujemy analizy, w drugim syntezy. W praktyce posługujemy się i jednym i drugim sposobem, chociaż w rozumo:waniu zwykle przeważa już to analiza, już to synteza. Inteligencja, czyli sprawność umysłowa, polega na zdolności posługiwania się opisanymi powyżej arkanami myślenia. Dzięki sprawności intelektualnej nie tylko poznajemy rzeczy i stosunki, lecz przeprowadzamy na tym materiale rozmaite kom- binacje myślowe, przede wszystkim wnioskowanie, a tym samym i przewidywanie. Gdyby lekarz u łoża chorego ograniczał się tylko do czynienia spostrzeżeń, nie speł- niłby swoich zadań. Musi on drogą wnioskowania dojść do rozpoznania; a tym sa- mym-I do przewidywania przyszłego przebiegu choroby, czyli rokowania. Rozmaite zdolności myślowe rozstrzygają o poziomie inteligencji i trudno powiedzieć, która z nich jest naj ważniejsza. Na ogół twierdzi się, że abstrahowanie jest naj trudniej- szym procesem myślowym, że więc zdolność obstrahowania dowodzi największej sprawności intelektualnej. Inni uważają za szczególnie ważne zdolności porównywa- nia, rozróżniania, wynajdywania stosunków, różnic i podobieństw, orientowania się w nowych dla nas faktach doświadczenia, ich analizowania i porządkowania, tudzież syntetyzowania elementów analizy. Niektórzy mianem inteligencji oznaczają zespół wszystkich uzdolnień i mechanizmów psychicznych, które są przydatne tlo rozwią- zywania zadań życiowych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Jezeli teraz odtwarzamy myslowe stosunki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wy- raźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie doku- mentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowo-psychiatrycz- nego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież .tylko w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpóśrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie le- karza w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd w historię choroby prosi biegły-lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych-psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczy- talności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries