Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Wypowiadanie trafnych i zrozumiałych sądów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli teraz odtwarzamy myślowe stosunki i związki między rzeczami i cechami z przekonaniem o ich istnieniu lub nieistnieniu, to czynimy to za pomocą sądów. W skład sądu wchodzą zawsze pojęcia, które zawierają znaczenie użytych do ich wyrażenia terminów. Znajomość jakiegoś przedmiotu polega na możliwości wypowiedzenia o nim trafnych i rozumnych sądów. Proces myślowy, który pozwala nam na wysnucie           z jednego lub kilku sądów nowych sądów, nazywa się wnioskowaniem. Rozumowanie polega na snuciu coraz to dalszych sądów aż do określonego wyniku. Sądy, z których wysnuwamy wnioski, nazywamy przesłankami. Wniosek jest właśnie sądem wysnutym z innych. Procesy myślowe polegają albo na rozczłonkowywaniu przedmiotu lub zjawiska na części składowe, na cechy, czyli właściwości, albo też na myślowym łączeniu tych elementów w pewną całość. W pierwszym przypadku dokonujemy analizy, w drugim syntezy. W praktyce posługujemy się i jednym i drugim sposobem, chociaż w rozumowaniu zwykle przeważa już to analiza, już to synteza. Inteligencja, czyli sprawność umysłowa, polega na zdolności posługiwania się opisanymi powyżej arkanami myślenia. Dzięki sprawności intelektualnej nie tylko poznajemy rzeczy i stosunki, lecz przeprowadzamy na tym materiale rozmaite kombinacje myślowe, przede wszystkim wnioskowanie,   a tym samym i przewidywanie. Gdyby lekarz u łoża chorego ograniczał się tylko do czynienia spostrzeżeń, nie spełniłby swoich zadań. Musi on drogą wnioskowania dojść do rozpoznania; a tym samym  do przewidywania przyszłego przebiegu choroby, czyli rokowania. Rozmaite zdolności myślowe rozstrzygają o poziomie inteligencji i trudno powiedzieć, która z nich jest najważniejsza. Na ogół twierdzi się,                     że abstrahowanie jest najtrudniejszym procesem myślowym, że więc zdolność abstrahowania dowodzi największej sprawności intelektualnej. Inni uważają za szczególnie ważne zdolności porównywania, rozróżniania, wynajdywania stosunków, różnic i podobieństw, orientowania się w nowych dla nas faktach doświadczenia, ich analizowania i porządkowania, tudzież syntetyzowania elementów analizy. Niektórzy mianem inteligencji oznaczają zespół wszystkich uzdolnień i mechanizmów psychicznych, które są przydatne tło rozwiązywania zadań życiowych. [więcej w:  klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Wypowiadanie trafnych i zrozumiałych sądów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wyraźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie dokumentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowopsychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowopsychiatrycznego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież tylko         w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpośrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie lekarza           w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd         w historię choroby prosi biegły lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczytalności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries