Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Procesy uogólniania sluza do zdobycia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Procesy uogólniania służą do zdobycia orientacji poznawczej wśród otaczającej nas różnorodności przedmiotów i zjawisk. Chociaż są to wyniki aktywności naszego umysłu, to jednak cała treść poznania dociera do naszego umysłu ze świata zewnę- trznego poprzez zmysły. W XVII wieku mawiano: nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Abstrakcja nie jest jednak jedynym sposobem poznawczego porządkowania materiału poznawczego. Aby ogarnąć całą grupę przedmiotów czy zjawisk podobnych do siebie, możemy, zamiast tworzyć pojęcia drogą abstrakcji, uznać jeden z przedmiotów lub jedno ze zjawisk danej grupy za typ. Typ taki nie traci swoich indywidualnych, przypadkowych, nieistotnych cech. nadaje się jednakże do reprezentowania wszystkich przedmiotów lub zjawisk podobnych, których istotne dla danej grupy cechy w sobie jednoczy. W tworzeniu typów lub obrazów typowych dokonujemy również uogólnienia. Typ znamy jako wyobrażenie spostrzegawcze przed- miotu, natomiast pojęcie jest myślą o przedmiocie. Pojęcie różni się więc od wyo- brażenia spostrzegawczego, jakim jest typ, swym bardziej uogólnionym, oderwanym. i niepoglądowym charakterem. . Pojęcie pojęciu nie jest równe. Różnice między pojęciami zależą od stopnia abstrakcji. “Gdy abstrahujemy od niewielu tylko cech, tak że treść pojęcia jest bardzo bogata, lecz za to zakres bardzo niewielki, to pojęcie takie niedużo traci na poglą- dowości. Pojęcie pioruna jest tak jeszcze żywo związane z poszczególnymi wyobra- żeniami pioruna, nawet jeżeli wzbogacić to pojęcie o cechy naukowe zaczerpnięte z fizyki, że niełatwo nam wyzbyć się licznych wyobrażeń konkretnych nasuwających się przy rozważaniu istoty tego pojęcia. W miarę jak postępujemy w procesie abstrakcji, a więc jak rozszerzymy uogólnienie, zubożając treść przez usuwanie coraz to dalszych cech, wyzbywamy się coraz bardziej tych towarzyszących proce- sowi abstrakcji wyobrażeń. Weźmy dla przykładu taki postęp abstrakcji: piorun – elektryczność – zjawisko fizyczne – zjawisko przyrodnicze – zjawisko materialne – byt. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, pieczenie w miejscach intymnych, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Procesy uogólniania sluza do zdobycia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozpoznaniu różnicowym pamię- tać trzeba, że myśli natrętne różnią się od urojeń brakiem przekonania o ich słuszności i prawdziwości sądów, chociaż w silnym podnieceniu afektywnym za– sada ta może zawieść. Perswazja w stosunku do natręctw myślowych, chociaż choremu sprawia przyjemność, jest jednak daremna, gdyż pod jej wpływem myśli natrętne nie ustępują, chory bowiem sam jest przeważnie przekonany e ich bezpodstawności, choć w chwili, gdy jest pod ich wpływem, nie jest zdolny zwalczyć nurtującego go afektu. Idee nadwartości owe różnią się od nich głębo- kim poczuciem ich słuszności. Natręctwa myślowe pozostają w pewnym związku powinowactwa z fizjo- logicznymi przejawami psychiki archaicznej, mianowicie z myśleniem magicz- nym u dzieci i dorosłych. Ceremoniały ochronnę, które tworzą sobie chorzy z nerwicą natręctw, podobne są do zabobonnych czynności, za pomocą których człowiek pierwotny usiłuje oddalić od siebie niebezpieczeństwo, grożące mu ze strony nieprzychylnych bóstw uosobionych lub nie uosobionych. U dzieci szkolnych wytwarza się niejednokrotnie magiczny przymus wykony- wania pewnych działań ochronnych, od których zależeć ma powodzenie w szkole lub w innych okolicznościach. Nie wykonanie tych czynności prowadzi do zabo- bonnego niepokoju, wyczekiwania niepowodzenia i uległości ,natręctwom przy następnej sposobności. Konflikty wewnętrzne dzieci, zwłaszcza przy niepomyśl- nych oddziaływaniach środowiskowych, są niekiedy bardzo daleko posunięte. Czy zjawiska myślenia magicznego u dzieci, na których powstanie składają się- w wysokim. stopniu niekorzystne wpływy wychowawcze, stanowią podłoże dla przyszłej nerwicy natręctw, czy też jedne i drugie zjawiska są wyrazem wspól- nego podłoża psychopatycznego, tego dotąd nie rozstrzygnięto. [przypisy: , witamina b6, protetyka, korekcja wzroku ]

Comments Off