Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Wytyczne dotyczące szpitala psychiatrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wytyczne niniejszej instrukcji, odnoszące się do szpitala psychiatrycznego, stosuje się odpowiednio do oddziału psychiatrycznego szpitala ogólnego oraz do kliniki psychiatrycznej, a wytyczne odnoszące się do dyrektora stosuje się do ordynatora oddziału psychiatrycznego lub kierownika kliniki z tym, że wytyczne § 4 ust. 4 nie mają zastosowania do klinik psychiatrycznych. Lekarz z terenu, kierujący chorego do szpitala psychiatrycznego, często nie ma technicznych możliwości dokonania wszystkich formalności, wymaganych ustawowo do umieszczenia chorego na oddziale zamkniętym. Umieszczenie takie równa się pozbawieniu wolności. Nawet jednak, gdy czas nagli i gdy warunki, wśród których lekarz dokonuje badania chorego psychicznie, są najniekorzystniejsze, musi on urzędowo zaświadczyć, że stwierdza chorobę psychiczną i konieczność umieszczenia chorego na oddziale zamkniętym. Tymczasowe takie zaświadczenie ma nazwę świadectwa nagłości. Świadectwo takie musi zawierać pewne niezbędne elementy, a więc pieczątkę, adres i podpis lekarza, datę i miejsce wystawienia, stwierdzenie, że świadectwo to wydaje się na podstawie osobistego badania lekarskiego, dokładne personalia chorego, następnie stwierdzenie choroby psychicznej. Nie jest konieczne dokładne rozpoznanie, jednakże, jeżeli ono jest możliwe na podstawie jednorazowego badania,         to lekarz powinien je w świadectwie umieścić. Niezbędnym i istotnym elementem świadectwa nagłości jest stwierdzenie, że zaburzenia psychiczne wymagają niezwłocznego umieszczenia na oddziale zamkniętym szpitala lub kliniki psychiatrycznej. Wreszcie należy wskazać cel, dla którego wystawia się świadectwo i cel umieszczenia na oddziale zamkniętym. W pierwszym wypadku celem może być uzyskanie karetki pogotowia dla przewiezienia chorego albo innego środka przewozowego, także wydelegowanie konwojentów potrzebnych do pokonania możliwego oporu chorego itd. W drugim wypadku podać należy, czy chory jest niebezpieczny dla porządku prawnego lub w razie zamiarów samobójczych dla samego siebie. Wówczas celem umieszczenia  jest zabezpieczenie porządku prawnego, zabezpieczenie samego chorego, albo gdy nie zachodzi żadne z tych niebezpieczeństw, celem umieszczenia może być sama konieczność leczenia chorego. To ostatnie stwierdzenie wynika ze stanu nauki psychiatrycznej. Wynik leczenia zaburzeń psychicznych zależy od jak najwcześniejszego rozpoznania         i leczenia. Pozostawienie chorego w warunkach domowych prowadzi do odroczenia możliwości rychłego zapoczątkowania leczenia. Choćby chory nawet nie był niebezpieczny dla otoczenia i dla samego siebie, jeżeli lekarz dojdzie do przekonania, że w interesie zdrowia chorego leży jak najrychlejsze zapoczątkowanie leczenia szpitalnego, to jego obowiązkiem moralnym jest skierować chorego na oddział psychiatryczny. Sprzeciw samego chorego lub jego nieuświadomionego otoczenia należy przezwyciężać usilną i rozumną perswazją. Jeżeli mimo to nie udaje się takiej zgody uzyskać, należy wziąć pisemne oświadczenie, że wbrew przestrogom i radom lekarza na własną odpowiedzialność moralną   (a w szczególnych przypadkach i karną) faktyczni opiekunowie chorego sprzeciwiają się umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym. Jeżeli lekarz dopatrzy się złej woli w postępowaniu faktycznych opiekunów chorego odmawiających wyrażenia zgody na leczenie szpitalne, a chory może stanowić niebezpieczeństwo dla porządku prawnego lub dla siebie samego, ma wtedy obowiązek powiadomić o tym właściwego prokuratora. [hasła pokrewne:  kosmetyki naturalne, wózki dziecięce, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Wytyczne dotyczące szpitala psychiatrycznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach nerwicowych stosuje się małe dawki, po 5 mg 3-:-4 razy dziennie. W porównaniu z chloropromazyną wahania ciśnienia tętniczego, tętna i ciepłoty a są przy prochloroperazynie znacznie mniej wyraźne. Chorzy podmiotowo mniej cierpią, odczyny alergiczne bywają rzadsze, natomiast zjawiska neurologiczne występują częściej, są rozleglejsze, czasami nawet drastyczne. Wyrażają się one w postaci kurczów tonicznych  ramion i połowy twarzy, drgawek  obu ramion, sztywności karku, wzmożonym napięciu mięśni szyi i karku, bladości, potach, ślinotoku, zaburzeniach połykania, drganiach włókienkowych mięśni klatki piersiowej i brzucha, tetanoidalnych stanach kurczowych całego ciała z przyciągnięciem do tułowia kończyn, spastycznymi przykurczami mięśni twarzy i karku, drżeniem kończyn górnych, kurczami spojrzeniowymi, wysuwaniem języka, ruchami głowy podobnymi do kręczu, kontrakcjami mięśni podbródka, opistotonusem i tężcowymi drgawkami mięśni ust. Objawy te są niezależne od wysokości dawki i ,pojawiają się już w pierwszych dniach leczenia, zresztą zależnie od osobniczej predyspozycji. Można im skutecznie zapobiegać podawaniem środków antyparkinsonoidalnych, na przykład aturbanu lub ponalidu (UK 738). Warto zaznaczyć, że objawy parkinsonoidalne przeważają znacznie u kobiet. Poza tym jako objawy uboczne mogą występować: uczucie wewnętrznego nie- pokoju z akatizją i tasykinezją. Prochloroperazyna produkowana jest w tabletkach po 10 mg, kroplach (1 kropla = 0,25 mg), ampułkach po 25 mg i czopkach po 25 mg. Podobne do prochloroperazyny objawy neurologiczne może dawać trójfluoroperazyna. Synonimy: Trifluperazine, Stelazine, Eskazinyl, Terfluzine i Jatroneural. Objawy neurologiczne zresztą również ustępują łatwo pod wpływem leków antyparkinsonoidalnych. Trójfluoroperazyna jest najbardziej przydatna w leczeniu ostrych psychoz schizofrenicznych, przede wszystkim paranoidalnych. Omamy i urojenia ustępują pod wpływem leku już po kilku dniach leczenia. Dobre efekty lecznicze, uzyskuje się także w zespołach hebefrenicznych, natomiast niewielkie lub żadne . Lek można stosować z dużym powodzeniem w schizofrenii prostej i ubytkowej, wpływa on bowiem w dużym stopniu na obniżenie autyzmu i zmniejszenie negatywizmu chorych. Chorzy poprzednio bez kontaktu, zaniedbani, zobojętniali, stają się w trakcie i po leczeniu bardziej aktywni, zaczynają dbać o swój wygląd zewnętrzny, wykazywać zainteresowanie otoczeniem, pracą i swoją własną przyszłością. Poza psychozami trójfluoroperazyna ma mieć pewne działanie lecznicze w nerwicowych stanach lękowych i natręctwach. [patrz też: kosmetyki naturalne, oczyszczanie organizmu, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries