Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Sa to natrectwa ruchowe. Moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Są to natręctwa ruchowe. Może zresztą chodzić o zarażenie albo sie- bie, albo kogoś. Chorych tych dręczy myśl, że sami cierpią na chorobę wene- ryczną lub inną i że mogą zarazić swoich najbliższych albo że już ich zarazili. Najczęstszym natręctwem ruchowym o charakterze zapobiegawczym jest uporczywe wielokrotne, czasem wielogodzinne mycie rąk (ablutomania, folie de lavement). Przesadne mycie rąk wiąże się z zasady z obawą dotknięcia przed- miotów lub pewnych osób. Ta przesadna czystość nie musi zawsze iść w parze z czystością innych narządów, których choremu nie wolno dotykać z obawy przed powalaniem się. Chory zdaje sobie w pełni sprawę z niedorzeczności i sprzeczności logicznych, których ofiarą ustawicznie pada i choć boleje nad sobą, nie jest w stanie przeciwstawić się tym myślom. Przeciwnie, czasem sta- wianie przemocą oporu myślom natrętnym powoduje ich potęgowanie się. Na- tomiast uleganie im, a zwłaszcza uleganie natręctwom ruchowym powoduje z zasady przyjemność różnego stopnia, od uczucia ulgi i uspokojenia aż do roz- koszy, którą niektórzy chorzy porównują z płciową. Natręctwa myślowe mogą występować objawowo w przebiegu wielu cierpień organicznych i czynnościowych, np. w stanach po zapaleniu mózgu, także prze- mijająco w melancholii, w neurastenii, a także w schizofrenii. W tej ostatniej stanowią czasem zwiastuny zbliżającego się procesu schizofrenicznego. Najbo- gatsze natręctwa występują w przebiegu odrębnej jednostki chorobowej, która nosi nazwę nerwicy natręctw (psychoneurosis obsessiva). Łacińskie określenie obsessio oznacza opętanie. Jest to pozostałość z okresu, gdy w myślach natręt:” nych dopatrywano się podszeptów szatana. [podobne: , filtry do wody, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Sa to natrectwa ruchowe. Moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek, przeważnie bezsensownych, powią- zanych ze sobą tylko podobieństwem dźwiękowym rymu lub rytmu, nosi nazwę we rbigeracji. Chory może sobie tworzyć, jak to czasem czynią bawiące się dzieci, własny sztuczny język z dziwacznymi słowotworami (neologismi). W ten sposób niekiedy wypowiedzi chorego mogą się stawać całkowicie chaotyczne, stanowiąc bezmyślne nagromadzenie słów, zgłosek i dźwięków. Objaw ten naz- wano sałatą słowną (schizophasia). Należy go odróżniać od porozrywania związków myślowych w zespole splątania (amentia), gdzie mówimy nie o rozkojarzeniu (dissociatio), lecz o inkoherencji. Rozkojarzenie występuje przy nie naruszonym sen- sorium, podczas gdy inkoherencja jest wyrazem bardzo głębokiego, jakościowego zaburzenia świadomości. Porozumienie z chorym rozkojarzonym staje się bardzo trudne, a nawet czasem wręcz niemożliwe, gdyż chory w rozmowie nie mówi do rzeczy, lecz jakby na wiatr (niem. termin vorbeireden). Czasem chorzy ci w roz- mowie naśladują słowa rozmówcy, powtarzając je jako echo (echolalia) lub na- śladują jego ruchy (echopraxia) i mimikę (echomimia). Podobne objawy echa występują czasem w organicznych schorzeniach mózgu, a odróżnić je można biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego czyn- nościowego lub organicznego. Rozkojarzone wypowiedzi bywają wyrazem roz- padu osobowości chorego. Między innymi chorzy mogą odczuwać natłok myśli, który przypisują cudzym oddziaływaniom na siebie. Są to zjawiska o charak- terze omamów psychicznych, różnią się zaś od natręctw myślowych tym, że przy tych ostatnich przymus dotyczy treści wyobrażeń, myśli, obaw, a tutaj, przy natłoku myślowym halucynacyjnym przymus dotyczy raczej samej czynności myślenia, która przebiega automatycznie, niezależnie od treści do- wolnie się zmieniającej. Chory miewa przy tym podmiotowe złudzenie, że myśli te są bogate, chociaż przy bliższym ich zbadaniu okazuje ię, że są ubogie, jed- nostajne, powtarzające się lub niedorzeczne. Rozkojarzenie może się zresztą wikłać z maniakalnym przyśpieszeniem toku myślowego albo rz depresyjnym jego zwolnieniem, co stanowi duże utrudnienie rozpoznawcze. [przypisy: , magnez i witamina b6, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries