Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W obledzie zazdrosci alkoholicznym, gdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W obłędzie zazdrości alkoholicznym, gdzie wzmożona libido kojarzy się z opóźnionym. wytryskiem nasienia, przedłużający się niepomiernie stosunek płciowy może być przyczyną zniecierpliwienia kobiety, atoli chory objawy tego zniecierpliwienia tłumaczy sobie w duchu swoich urojeń zazdrości. W uroje- niach zazdrości starczych nie pomagają naj oczywistsze przeciwdowody, jak zgrzybiały wiek współmałżonka, jego niemoc płciowa, brzydota itd. 4. Urojenia choroby (hipohondryczne) mają w lżejszych przy- padkach może najwięcej przejść do prawidłowych, chociaż przesadnych obaw o własne zdrowie. W przypadkach chorobliwych fizjologiczne przejawy czyn- ności ustroju wydają się podejrzane lub stanowią podstawę do rozpoznania u siebie ciężkiej choroby, gruźlicy. raka, choroby wenerycznej, wścieklizny, po- rażenia postępującego itd. Jakieś błahe cierpienie wywołuje w wyobraźni cho- rego przekonanie 0 bardzo ciężkim zachorowaniu. Na dnie tych urojeń mogą leżeć nie tylko obawy, czasem właśnie ukryte pragnienia . Tutaj zaliczyć trzeba np. urojenie ciąży (gmviditas imaginaria), które zresztą na drodze ideoplastii może doprowadzić do pojawienia się sze- regu oznak rzekomej ciąży, jak zatrzymanie miesiączki, wzdęcie naśladujące ciężarny brzuch, nawet siara w sutkach i gromadzenie się barwika w miejscach typowych. W pewnych przypadkach jest rzeczą bardzo trudną odróżnić skargi hipo- chondryczne od prawdziwego cierpienia. Niejednokrotnie się zdarza, że chi- rurdzy podejmują ciężkie zabiegi operacyjne, oparte na błędzie rozpoznawczym wynikającym ze zbyt mało uwzględnianej diagnostyki psychiatrycznej. Uroje- nia choroby mogą mieć charakter uogólniony, zmienny, zależny w dużym stopniu od sugestii. Tak wyglądają przeważnie skargi hipochondryczne histe- ryczne. Kiedy indziej urojenia te systematyzują się, nabierając dla chorego cech trwałego, stopniowo rozwijającego się, nieuleczalnego cierpienia. Czasem chodzi o lęk przed nabawieniem się pewnej choroby (nosophobia), np. gruźlicy (phthi- ;seophobia), kiły (syphilidophobia) itd., czasem jednakże chodzi 10 przekonanie, że choroba ta już toczy ustrój. W mianownictwie oznaczono to tym samym określeniem “fobia”. Między tymi dwiema postaciami hipochondrii w rzeczy- wistości może być dużo przejść. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, Prywatne przedszkole Kraków, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W obledzie zazdrosci alkoholicznym, gdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Myśli te mimo wszystko odczuwane są jako własne. Pojawiać się mogą pod postacią natrętnego wąt- pienia, dociekania, zadawania pytań albo natrętnych obaw, wyrzutów sumie- nia, albo też natrętnych wyobrażeń treści płciowej, bluźnierczej, przestępczej itd. Wysiłek myślowy tych chorych jest bezproduktywny, ponieważ myśli na- trętne nie doprowadzają do celu, tak jak być powinno w myśl przysłowia omne agens agit propter finem. Dla przykładu warto przytoczyć natręctwo szukania zapomnianego imienia, wyrazu lub zastępczego słowa (onomatomania), czasem może tu chodzić o cisnące się na myśl natrętnie słowo nieprzyzwoite lub lęk przed jego wypowiedzeniem, lub przed wypowiedzeniem jakiejś liczby itd. Zjawiska te mają swoje fizjologiczne analogon w przypadkach, gdy męczy nas po wyjściu z domu obawa, czy zamknęliśmy na pewno mieszkanie, lub po wy- słaniu listów, czy też na pewno różne listy włożyliśmy do właściwych kopert. W przypadkach chorobliwych przykre te zjawiska urastają do nieprawdopo- dobnych rozmiarów, dręcząc osobnika ustawicznie aż do rozpaczy. Religijny chory w kościele dręczony jest wyobrażeniami płciowymi na temat osób stano- wiących przedmiot kultu religijnego, musi zadawać sobie obrażające jego po- czucie moralne pytania na temat czynności fizjologicznych własnych rodziców, dręczy ge myśl, że zataił ważne grzechy przed spowiednikiem i poprawia tę spowiedź wielokrotnie, choć wie, że skrupuły jego są niedorzecznością (skru- pulatyzm religijny). Przedmiotem natręctw myślowych mogą być obawy przed zarażeniem się (nozofobia) lub powalaniem (mizofobia). Leżący na dnie tych myśli afekt lęku lub obrzydzenia skłania chorego, który w pełni zdaje sobie sprawę z niedorzecz- ności dręczących go obaw, do wykonywania mnóstwa czynności ochronnych, które wikłają się z biegiem czasu do rozmiarów całego ceremoniału zapobie- gawczego. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, logopeda warszawa, bielizna nocna ]

Comments Off