Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Wypowiadanie szeregów slów lub zglosek,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypowiadanie szeregów słów lub zgłosek, przeważnie bezsensownych, powią- zanych ze sobą tylko podobieństwem dźwiękowym rymu lub rytmu, nosi nazwę we rbigeracji. Chory może sobie tworzyć, jak to czasem czynią bawiące się dzieci, własny sztuczny język z dziwacznymi słowotworami (neologismi). W ten sposób niekiedy wypowiedzi chorego mogą się stawać całkowicie chaotyczne, stanowiąc bezmyślne nagromadzenie słów, zgłosek i dźwięków. Objaw ten naz- wano sałatą słowną (schizophasia). Należy go odróżniać od porozrywania związków myślowych w zespole splątania (amentia), gdzie mówimy nie o rozkojarzeniu (dissociatio), lecz o inkoherencji. Rozkojarzenie występuje przy nie naruszonym sen- sorium, podczas gdy inkoherencja jest wyrazem bardzo głębokiego, jakościowego zaburzenia świadomości. Porozumienie z chorym rozkojarzonym staje się bardzo trudne, a nawet czasem wręcz niemożliwe, gdyż chory w rozmowie nie mówi do rzeczy, lecz jakby na wiatr (niem. termin vorbeireden). Czasem chorzy ci w roz- mowie naśladują słowa rozmówcy, powtarzając je jako echo (echolalia) lub na- śladują jego ruchy (echopraxia) i mimikę (echomimia). Podobne objawy echa występują czasem w organicznych schorzeniach mózgu, a odróżnić je można biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego czyn- nościowego lub organicznego. Rozkojarzone wypowiedzi bywają wyrazem roz- padu osobowości chorego. Między innymi chorzy mogą odczuwać natłok myśli, który przypisują cudzym oddziaływaniom na siebie. Są to zjawiska o charak- terze omamów psychicznych, różnią się zaś od natręctw myślowych tym, że przy tych ostatnich przymus dotyczy treści wyobrażeń, myśli, obaw, a tutaj, przy natłoku myślowym halucynacyjnym przymus dotyczy raczej samej czynności myślenia, która przebiega automatycznie, niezależnie od treści do- wolnie się zmieniającej. Chory miewa przy tym podmiotowe złudzenie, że myśli te są bogate, chociaż przy bliższym ich zbadaniu okazuje ię, że są ubogie, jed- nostajne, powtarzające się lub niedorzeczne. Rozkojarzenie może się zresztą wikłać z maniakalnym przyśpieszeniem toku myślowego albo rz depresyjnym jego zwolnieniem, co stanowi duże utrudnienie rozpoznawcze. [przypisy: , magnez i witamina b6, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Wypowiadanie szeregów slów lub zglosek,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przestępstwa seksualne, szczególnie związane z pedofilią i homoseksualiz- mem, stały się zagadnieniem spoiecznym w niektórych krajach Europy za- chodniej (NRF, kraje skandynawskie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niektórych krajach czyny homoseksualne między mężczyznami stanowią dotąd jeszcze przestępstwo z kodeksu karnego (np. w Niemczech). Langelud- deke (1963) przebadał grupę przestępców seksualnych poddanych zabiegowi wytrzebienia ze względów lekarsko-prewency.jnych i stwierdził, że tzw. recy- dywa u wytrzebionych stanowi minimalny procent w stosunku do przestępców seksualnych nie poddanych takim zabiegom. Z piśmiennictwa z tego zakresu innych autorów wynika, że wytrzebienie w większości przypadków osłabia popęd płciowy na tyle, że ma to istotne znaczenie w profilaktyce przestępstw seksualnych. Prawnie zagadnienie to jest. różnie regulowane przepisami; w większości krajów sam przestępca decyduje o poddaniu się zabiegowi wy- trzebienia, a do takiej decyzji zmuszony jest zwykle warunkami psychologicz- nymi: stawia mu się do wyboru pobyt w więzieniu lub wyjście na wolność- pod warunkiem poddania się wytrzebieniu, BADANIE PSYCHIATRYCZNE DLA CELOW SĄDOWYCH Jednorazowe badanie stanu psychicznego podejrzanego, oskarżonego, świadka, czy też pokrzywdzonego, przeprowadza się na zlecenie sądu lub pro- kuratury w więzieniu, w sądzie, w przychodni lub w szpitalu. Dla zapewnie- nia bezpośredniego; możliwie szczerego kontaktu z badanym, wskazane jest, by badanie takie przeprowadzali biegli bez udziału przedstawiciela sądu, pro- kuratury czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Podstawą wydania obiek- tywnej opinii jest właściwa ocena stanu psychicznego badanego, oparta w du- żej mierze na obserwacji jego zachowania się; reakcji uczuciowych, wypo- wiedzi itd. Przy obecności innych osób badany bywa nieufny” o wielu spra- wach z przeszłości, często bardzo ważnych dla rozpoznania, nie chce mówić, wiele szczegółów zataja. Badanie psychiatryczne w takich warunkach jest wy- bitnie utrudnione. [więcej w: , rozstanie, odżywki do rzęs, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries