Posts Tagged ‘masło shea’

ZWOLNIENIE TOKU MYSLI (BRADYPHRENTA) Jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZWOLNIENIE TOKU MYŚLI (BRADYPHRENTA) Jest to objaw wprost odwrotny. Pochodzenie tego zjawiska może być •różne. Wvstanach postencefalitycznych (parkinsonismus) zachodzi zwolnienie toku myś- lowego jako wyraz ogólnego zwolnienia czynności psychofizycznych (bradyki- nesis, bradyphrenia). Objaw ten występuje w wielu cierpieniach organicznych, np. w epilepsji i innych stanach otępieni owych. Odpowiednikiem przyśpiesze- nia toku myślowego jest jednak właściwie czynnościowe zwolnienie toku myś- lowego zachodzącego głównie w .stanach depresyjnych, także w hipokinetycz- nej postaci katatonii jako wyraz ogólnego zahamowania psychoruchowego. U podstaw tego zjawiska w depresji leży przygnębienie, zanik zainteresowań, zahamowanie całego życia psychicznego, pustka myślowa, na którą chorzy się skarżą, zaleganie jednej myśli, od której trudno chorego oderwać (monoideis- mus) itd.
ROZKOJARZENIE (DISSOCIATIO) Jest to objaw typowo schizofreniczny. Zaburzenie czynności kojarzenia ma tu inny wygląd niż w gonitwie myśli maniakalnej. Ta ostatnia przebiega z za- sady z pobudzeniem afektywnym, podczas gdy rozkojarzenie często występuje u chorych spokojnych, a nawet z zahamowanym afektem. Kojarzenie wygląda podobnie jak w marzeniach na jawie w stanach półsnu, przed uśnięciem, gdzie myśli wiążą się ze sobą nie według wewnętrznego sensu, lecz pociągają się wza- jemnie zależnie od przypadkowych skojarzeń podobieństwa dźwięku czy rymu lub z innych, zgoła niezrozumiałych powodów. W rozkojarzeniu objawy te na- silają się aż do absurdu, tak że wątku myślowego słownych lub pisemnych wypowiedzi chorego ani logicznie śledzić, ani zrozumieć nie potrafimy, nawet jeżeli usiłujemy wniknąć w symbolikę jego wysławiania się. Sposób wiązania myśli i styl stają się dziwaczne tak, jak gdyby choremu wcale nie zależało na tym, aby go zrozumiano, lecz jak gdyby tylko bawił się słowami i pojęciami. Jest to wyrazem odwrócenia się chorego od rzeczywistości (dereismus) i zam- knięcia w sobie (autismus, introversio). Dziwaczność rozkojarzonego toku myś- lowego może się wyrażać w ten sposób, że chory pewne słowa i zdania niedo- rzecznie powtarza najczęściej jako odpowiedź na pytania różnej treści. Objaw ten nazywamy perseweracją. Odróżniać go należy od organicznych iteracji. [więcej w: , stomatologia Kraków, surówki bawełniane, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

ZWOLNIENIE TOKU MYSLI (BRADYPHRENTA) Jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii może podobnie jak imipramina przeistoczyć depresję w manię, dobre nato- miast wyniki daje w depresjach na podłożu organicznym. Na ogół lek zdaje się być mniej toksyczny niż imipramina, co dotyczy zwłaszcza hipotonii orto- •statycznej. U niektórych chorych wywołuje nudności i uderzenia gorąca do głowy. Czasem powoduje występowanie przejściowych rumieni skórnych i swę- dzenia skóry. Leczenie rozpoczyna się od wstrzykiwań domięśniowych stop- niowo 25-100 mg 3 razy dziennie w ciągu 46 dni, po czym przechodzi się na dawki doustne, które utrzymuje się do 300 mg dziennie, od 2 tyg. do 2 mies. Efekt leczniczy pojawia się szybciej niż przy imipraminie, gdyż nawet po 2 dobach, chociaż nie zawsze. Zauważono, że im wcześniej następuje poprawa, tym korzystniej przedstawia się rokowanie. Dezipraminę wolno .podawać jed- nocześnie z innymi neuroleptykami, jak również stosować równocześnie z sejs- moterapią, nie wolno natomiast kombinować jej z inhibitorami MAO. Godny uwagi jest lek przeciwdepresyjny trójmeprimina. Synonimy: Trimeprimine, Surmontil i Stangyl. Lek ten powstał przez sprzężenie jądra iminodwubenzylowego z łańcuchem bocznym dwumetyloaminopropylowym metotrójmeprazyny. Dzięki temu trójmeprimina ma własności przeciwdepre- syjne i przeciwlękowe, a równocześnie zwalcza zahamowanie psychoruchowe i bezsenność. Istotne znaczenie zdaje się mieć fakt, że zwalczając depresję w po- staciach naprzemiennych cyklofrenii, nie wywołuje tak wybitnej inwersji ma- niakalnej. Skuteczność leku w depresjach endogennych jest duża przy stosun- kowo nieznacznej toksyczności. Średnie dawkowanie dobowe wynosi 200- 300 mg, a w razie potrzeby można je zwiększać do 400 mg. Zaleca się ostroż- ność w stosowaniu leku zwłaszcza przy wstrzykiwaniach w przypadkach miaż- dżycy, nadciśnienia i ciężkiego alkoholizmu. W rzadkich przypadkach zapaści ortostatycznej wskazana jest raczej noradrenalina niż adrenalina. Lek można stosować jednocześnie z sejsmoterapią i środkami przeciwpadaczkowymi. Trój- meprimina znajduje się w. sprzedaży w postaci tabletek po 25 mg i 2-mililitro- wych ampułek po 25 mg do wstrzykiwań domięśniowych. [podobne: , olej kokosowy, olejek cbd, masło shea ]

Comments Off