Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

FORMA OPINII I ORZECZENIA SADOWO-PSYCHIATRYCZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

FORMA OPINII I ORZECZENIA SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEGO Art. 119 k. p. k. nakłada na biegłych sądowych obowiązek złożenia ustnego lub pisemnego sprawozdania ze swych spostrzeżeń .oraz opartą na nich opinię. Utarł się zwyczaj, że biegli składają swe wnioski zwykle na piśmie w formie opinii lub orzeczenia sądowo-psychiatrycznego. Opinię wydaje się po badaniu jednorazowym w warunkach ambulatoryj- nych. Jest ona krótsza, mniej wyczerpująca, nie podaje się w niej m. in. wy- ciągu z akt sprawy. Nie powinna ona jednak różnić się niczym istotnym od orzeczenia sądowo-psychiatrycznego, które wydaje się. po przeprowadzonej obserwacji w zakładzie zamkniętym. Orzeczenie jest znacznie obszerniejsze i zawiera więcej materiału dotyczącego badanego. Na wstępie podaje się dane osobiste badanego, czas i miejsce badania, względnie instytucję, w której przeprowadzono obserwację i czas jej trwania oraz na czyje zlecenie badanie zostalo przeprowadzone i w jakim celu. Dobrze jest od razu na wstępie wymienić w punktach cały materiał, na którym jest oparta końcowa opinia (akta spraw, przewód sądowy, badanie psychiatryczne, obserwacja kliniczna, poprzednia dokumentacja lekarska itd.). Przy dalszym omawianiu tych punktów wystarczy pisać ad. 1, ad. 2 itd. . Wyciąg z akt sprawy zawiera w skrócie wszystkie dane potrzebne biegłym do wydania końcowej opinii: przebieg i okoliczności przestępstwa, opinie o ba- danym, wyjątki zeznań świadków zawierające istotne dane z zachowania się badanego w czasie przestępstwa itd. Wyciąg z akt sprawy nie powinien być oczywiście mechanicznym przepisaniem aktu oskarżenia: podać trzeba tylko krótko istotne dane, na które potem biegli będą się powoływać. Szczególnie ważne jest przytoczenie i streszczenie wszelkich dokumentów lekarskich. [podobne: , artykuły fryzjerskie, ból pleców, odzież termoaktywna ]

Comments Off