Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Przepisy o zawodzie lekarskim w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wy- raźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie doku- mentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowo-psychiatrycz- nego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież .tylko w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpóśrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie le- karza w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd w historię choroby prosi biegły-lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych-psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczy- talności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Przepisy o zawodzie lekarskim w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobne miejsce wśród pochodnych piperazynowych zajmuje tioperazyna. Synonimy: Thioproperazine, Thioperazine, Majeptil, Vontl. Budową chemiczną lek przypomina prochloroperazynę wzbogaconą o łańcuch sulfona- midowy. Związek ten zbadali Delay, Deniker oraz Coirault wysuwając hipo- tezę, że działanie jego ma cechy wstrząsu chemicznego bez naruszenia świa- domości (chimio-choc). Lek podawano na podobieństwo wstrząsów elektrycz- nych, a więc .na przykład przez •5 dni i przerywano leczenie aż do ustąpienia objawów ruchowych, albo też stosowano leczęnie po 2 dni z przerwami 2- 3-dniowymi. Objawy szoku chemicznego są dobrze znane, nie będziemy się więc tutaj nimi zajmować. Proponowane wstrząsy chemiczne nie dały zresztą oczekiwanych wyników i należą już dzisiaj do przeszłości. Dzięki nim jednak można było przebadać objawy zatrucia lekiem. Tioperazyna l odróżnieniu od chloropromazyny obniża w nikłym stopniu ciśnienie i, ciepłotę ciała, nie mą własności antyhistaminowych i ant:;radrenalinowych,• natomiast działa przeciw- wymiotnie 40 racy. silniej niż prochloroperazyna, Lek obudził duże zaintere- sowanie ze względu na małą toksyczność, o ile nie doprowadzi -się do prze- dawkowania. Dowiedziono skuteczności leku w usuwaniu ostrych psychoz schi- zofrenicznych oraz parafrenii i paranoi. Zaletą leku zdaje się być bezzwłócz- ność działania – własność, cenna w zwalczaniu ostrych stanów podniecenia maniakalnego i innych. Ponadto tioperazyna ma niewątpliwe własności prze- ciwlękowe i przeciwdepresyjne, chociaż niektórzy autorzy przestrzegają przed stosowaniem leku w tych stanach ze względu na możliwość ich pogłębienia w czasie leczenia. Lek nie ma zasadniczo własności sedatywnych. Czasami wy- wotuje senność za dnia i bezsenność w nocy, Chorzy leczeni tioperazyną mi e- wają skłonność do zapaleń płuc. Inne powikłania zdarzają się rzadko. Co do czasu trwania kuracji, jak i wysokości dawki leczniczej zdania są podzielone. Jak i w stosunku do innych neuroleptyków tak i tutaj jedni uważają wystą- pienie parkinsonoidu za warunek. sine qua non skutecznego działania, inni osiągali dobre wyniki bez wystąpienia objawów pozapiramidowych. Wypróbo- wano dawki leku sięgające do kilkuset mg na “dobę, sądzi się jednak dość powszechnie, że wystarczające dawki mieszczą się w granicach 60 do 100 mg na dobę. Lek znajduje się w sprzedaży w postaci tabletek po 1 i 10 mg, jako 4JOo roztwór we flakonach po 10 ml (1 kropla = 1 mg), i w ampułkach po 10 mg. Nasze własne doświadczenia kliniczne są zachęcające. W pewnym przypadku wyniszczających wymiotów nerwicowego pochodzenia uzyskaliśmy dzięki tio- perazynie natychmiastowe i trwałe wyleczenie. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, odżywka do rzęs, olejek do włosów ]

Comments Off