Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Gdy zycie psychiczne ulegnie zupelnemu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy życie psychiczne ulegnie zupełnemu rozprzężeniu, chory nie sili się na znalezienie dowodów, tylko po prostu wypo- wiada absurdalne twierdzenia: ma wspaniały głos, niczym Caruso (gdy w rze- czywistości jest zachrypnięty), jest nieśmiertelny, stolec jego jest ambrozją, a mocz nektarem itd. Urojenia wielkościowe takiego niepohamowanego typu noszą nazwę urojeń ekspansywnych. Mogą one promieniować i na otoczenie chorego w tym znaczeniu, że chory osoby -otaczające, członków rodziny i kole- gów zawodowych mianuje wysokimi dygnitarzami, obdarowując ich bez miary i widząc w nich osoby ponadludzkiego rzędu. Pierwiastków wielkościowych można się zresztą dopatrzyć w szeregu innych urojeń, np. urojenia prześla- dowcze przeważnie wiążą się i przekonaniem o własnej wyższości, potędze, piękności, bogactwie, powodzeniu w miłości. Prześladowania stają się wówczas zrozumiałe, gdyż wrogowie działają z zawiści, z zazdrości, z chciwości, z żądzy. Nawet w urojeniach grzeszności i poniżenia dojrzeć można rysy wielkościowe: chory, który widzi w sobie samo zło, uważa siebie za diabła, więcej, za Lucy- fera, za źródło wszelkiego zła na świecie, za króla piekieł. Pewien schizofrenik hitlerowiec twierdził, iż w nocy pokryjomu odciąga mu się nasienie, aby plem- nikami jego zapładniać sztucznie kobiety niższych ras dla uszlachetnienia ich potomstwa.
IDEE NADWARTOŚCI0WE Podobne w strukturze do urojeń, są jednakże jakościowo czymś innym, gdyż nie są zjawiskami chorobliwymi. Są to silnie i w sposób długotrwały uczuciowo naładowane idee, zrośnięte z osobowością i pochłaniające ją. Ludzi owładnię- tych tak całkowicie jedną ideą nazywamy fanatykami, a tę cechę osobo- wości nazywamy fanatyzmem. idee nadwartościowe. nawet jeżeli są z punktu widzenia obiektywnego niedorzeczne, nie są urojeniami, chociaż mogą, ale nie muszą, być sądami błędnymi. Urojenia są bowiem objawem chorobowym, pod- czas gdy idee nadwartościowe są wyrazem prawidłowej, aczkolwiek przeważ- nie psychopatycznej osobowości. Urojenia są bezwzględnie oporne na perswazje, podczas gdy idee nadwartościowe mogą ustąpić lub ulec trwalej korekturze; jeśli osobnika podda się szczególnie intensywnym oddziaływaniom środowiska. Podobieństwo ich leży w ogromnej mocy przekonania, która towarzyszy za- równo urojeniom, jak i ideom nadwartościowym. Mówimy o idei nadwartościc- wej, jeśli ktoś w ciągu wielu lat, nawet cale życie służy z całym oddaniem, poświęceniem, samożaparciem i fanatyzmem jakiejś idei. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, odżywki do rzęs, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Gdy zycie psychiczne ulegnie zupelnemu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przestępstwa seksualne, szczególnie związane z pedofilią i homoseksualiz- mem, stały się zagadnieniem spoiecznym w niektórych krajach Europy za- chodniej (NRF, kraje skandynawskie). Na podkreślenie zasługuje fakt, że w niektórych krajach czyny homoseksualne między mężczyznami stanowią dotąd jeszcze przestępstwo z kodeksu karnego (np. w Niemczech). Langelud- deke (1963) przebadał grupę przestępców seksualnych poddanych zabiegowi wytrzebienia ze względów lekarsko-prewency.jnych i stwierdził, że tzw. recy- dywa u wytrzebionych stanowi minimalny procent w stosunku do przestępców seksualnych nie poddanych takim zabiegom. Z piśmiennictwa z tego zakresu innych autorów wynika, że wytrzebienie w większości przypadków osłabia popęd płciowy na tyle, że ma to istotne znaczenie w profilaktyce przestępstw seksualnych. Prawnie zagadnienie to jest. różnie regulowane przepisami; w większości krajów sam przestępca decyduje o poddaniu się zabiegowi wy- trzebienia, a do takiej decyzji zmuszony jest zwykle warunkami psychologicz- nymi: stawia mu się do wyboru pobyt w więzieniu lub wyjście na wolność- pod warunkiem poddania się wytrzebieniu, BADANIE PSYCHIATRYCZNE DLA CELOW SĄDOWYCH Jednorazowe badanie stanu psychicznego podejrzanego, oskarżonego, świadka, czy też pokrzywdzonego, przeprowadza się na zlecenie sądu lub pro- kuratury w więzieniu, w sądzie, w przychodni lub w szpitalu. Dla zapewnie- nia bezpośredniego; możliwie szczerego kontaktu z badanym, wskazane jest, by badanie takie przeprowadzali biegli bez udziału przedstawiciela sądu, pro- kuratury czy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Podstawą wydania obiek- tywnej opinii jest właściwa ocena stanu psychicznego badanego, oparta w du- żej mierze na obserwacji jego zachowania się; reakcji uczuciowych, wypo- wiedzi itd. Przy obecności innych osób badany bywa nieufny” o wielu spra- wach z przeszłości, często bardzo ważnych dla rozpoznania, nie chce mówić, wiele szczegółów zataja. Badanie psychiatryczne w takich warunkach jest wy- bitnie utrudnione. [więcej w: , rozstanie, odżywki do rzęs, magnez i witamina b6 ]

Comments Off