Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Bardzo cenna wsród omawianej grupy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo cenna wśród omawianej grupy leków jest metyloprazmyna. Synonimy: Theralene, Alimemazine, Trimeprazine, Temaril, Panectyl, Valler- gan, Repeltin. Farmakologicznie metylopromazyna ma wpływ na centralny ,układ nerwowy, gdzie uwidacznia się jej działanie neuroplegiczne, ogólnie uspokajające, regulujące napięcie mięśniowe i przeciwwymiotne. Na układ neurowegetatywny lek ma wpływ w sensie, umiarkowanego działania adreno- litycznego i silnego działania wagolitycznego. Poza tym wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do histaminy i serotoniny i ma bardzo nieznaczny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Metylopromazyna nie daje nagłych hi- potensji, ani znacznej tachykardii. Spadek ciśnienia, O ile występuje, jest bardzo niewielki. Wskazania kliniczne dla metylopromazyny są bardzo roz- ległe i różnorodne. Stosuje się ją w stanach pobudzenia o różnej etiologii i w .stanach maniakalnych. Już przy dawce 200 mg n? dobę obserwuje się wyraźną poprawę. Z psychoz schizofrenicznych szczególnie podatna na wpływ metylopromazyny jest schizofrenia paranoidalna, ale dobre wyniki uzyskuje się- także w zespołach hebefreniczno-katatonicznych i czystych katatonicznych. Szereg autorów wskazuje na działanie antydepresyjne leku, ze szczególnym wpływem przeciwlękowym i na korzystne działanie przy wspólnym podawaniu leku z imipraminą. Dalej dodatnie efekty osiąga się przy stosowaniu leku w nerwicach natr.ęctw i w fobiach. Duża kuracja mety.lopromazyną może być. przeprowadzana tylko w warunkach szpitala zamkniętego. Leczenie rozpoczyna się od dawek 75 do 200 mg na dobę w 3 albo 4 porcjach i stopniowo zwiększa do maksymalnej dawki 600 mg na dobę. Najdogodniejsze “jest podawanie leku per os w formie roztworu, który jest bardzo dobrze znoszony i przyswajany przez chorych. Niektórzy autorzy polecają rozpoczynanie kuracji podawaniem parenteralnym – dożylnie albo domięśniowo. Z naszych doświadczeń klinicz- nych należy przestrzec przed zbyt długotrwałym podawaniem leku domięś- niowo ze względu na powstawanie bolesnych nacieków. Domięśniowe poda- wanie leku nie powinno trwać dłużej niż dwie doby. Okres kuracji nie jest ściśle ustalony i trwa zwykle naj krócej od 15 dni do kilku miesięcy. Lek można stosować ambulatoryjnie, nie przekraczając jednak dawki 250 mg na dobę. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, olej kokosowy, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Bardzo cenna wsród omawianej grupy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii może podobnie jak imipramina przeistoczyć depresję w manię, dobre nato- miast wyniki daje w depresjach na podłożu organicznym. Na ogół lek zdaje się być mniej toksyczny niż imipramina, co dotyczy zwłaszcza hipotonii orto- •statycznej. U niektórych chorych wywołuje nudności i uderzenia gorąca do głowy. Czasem powoduje występowanie przejściowych rumieni skórnych i swę- dzenia skóry. Leczenie rozpoczyna się od wstrzykiwań domięśniowych stop- niowo 25-100 mg 3 razy dziennie w ciągu 46 dni, po czym przechodzi się na dawki doustne, które utrzymuje się do 300 mg dziennie, od 2 tyg. do 2 mies. Efekt leczniczy pojawia się szybciej niż przy imipraminie, gdyż nawet po 2 dobach, chociaż nie zawsze. Zauważono, że im wcześniej następuje poprawa, tym korzystniej przedstawia się rokowanie. Dezipraminę wolno .podawać jed- nocześnie z innymi neuroleptykami, jak również stosować równocześnie z sejs- moterapią, nie wolno natomiast kombinować jej z inhibitorami MAO. Godny uwagi jest lek przeciwdepresyjny trójmeprimina. Synonimy: Trimeprimine, Surmontil i Stangyl. Lek ten powstał przez sprzężenie jądra iminodwubenzylowego z łańcuchem bocznym dwumetyloaminopropylowym metotrójmeprazyny. Dzięki temu trójmeprimina ma własności przeciwdepre- syjne i przeciwlękowe, a równocześnie zwalcza zahamowanie psychoruchowe i bezsenność. Istotne znaczenie zdaje się mieć fakt, że zwalczając depresję w po- staciach naprzemiennych cyklofrenii, nie wywołuje tak wybitnej inwersji ma- niakalnej. Skuteczność leku w depresjach endogennych jest duża przy stosun- kowo nieznacznej toksyczności. Średnie dawkowanie dobowe wynosi 200- 300 mg, a w razie potrzeby można je zwiększać do 400 mg. Zaleca się ostroż- ność w stosowaniu leku zwłaszcza przy wstrzykiwaniach w przypadkach miaż- dżycy, nadciśnienia i ciężkiego alkoholizmu. W rzadkich przypadkach zapaści ortostatycznej wskazana jest raczej noradrenalina niż adrenalina. Lek można stosować jednocześnie z sejsmoterapią i środkami przeciwpadaczkowymi. Trój- meprimina znajduje się w. sprzedaży w postaci tabletek po 25 mg i 2-mililitro- wych ampułek po 25 mg do wstrzykiwań domięśniowych. [podobne: , olej kokosowy, olejek cbd, masło shea ]

Comments Off