Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Różnica między konfabulacją a złudzeniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O różnicy między konfabulacjami a złudzeniami i omamami pamięciowymi pomówimy w rozdziale o zaburzeniach pamięci, tu jednak wspomnimy, że zaburzenia te nie mają zmienności i nietrwałości konfabulacji. Konfabulacje przy lukach pamięciowych są istotnym objawem z zakresu tzw. Zespołu Korsakowa. Zespół ten występuje w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, ale może być spowodowany i innymi zatruciami, np. tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu itd. Wchodzi w grę również etiologia urazowa, porażenie postępujące, zmiany starcze mózgu. Niektórzy zaliczają nie zupełnie i słusznie do konfabulacji niektóre wypowiedzi w stanie maniakalnym, także w hebefrenii. Natomiast słusznie można mówić o konfabulacjach w majaczeniu, gdyż tutaj również chory niewiedzę wywołaną lukami pamięciowymi usiłuje wypełnić zmyśleniami, niczym nie różniącymi się od konfabulacji w zespole Korsakowa.
O co innego chodzi znów w objawach tzw. pseudologia phantastica. Osoby obdarzone szczególnie bujną fantazją, z zasady psychopaci typu histeroidnego, stwarzają sobie bajeczną historię i żyją nią, odgrywając z dużą konsekwencją, a przeważnie “i z talentem, rolę życiową wynikającą ze stworzonej przez siebie sztucznie zmyślonej osobowości. Nie chodzi tu więc tylko o wypowiedzi,  które są fałszywe  mi sądami jedynie w znaczeniu sądów kłamliwych. Chodzi również o zakłamanie obejmujące całość osobnika. Jeżeli stworzył on sobie bajkę o swoim “wyższym” pochodzeniu, to odgrywa on ją swoim zachowaniem, manierami, stylem życia, sposobem wysławiania się tak, jak gdyby był naprawdę hrabią lub milionerem. Oszustwo to czasem w ciągu długiego czasu udaje się, dopóki na jaw nie wyjdą okoliczności demaskujące pseudologa. Od konfabulacji różni się to zakłamanie mechanizmem powstawania. Do konfabulacji popycha człowieka zakłopotanie, wynikające z luk pamięciowych, do których. nie chce on się przyznać. Tutaj cała gra ukartowana jest z góry, a jej pobudką jest chęć imponowania otoczeniu, odegrania się w życiu, zrobienia kariery lub osiągnięcia zysków materialnych. Omamy pamięciowe i urojenia przebiegają z siłą przekonania, której daremnie szukać w pseudologii fantastycznej. Inna rzecz, że z biegiem czasu  może do tego stopnia powikłać się wewnętrznie, że w rozmaite swoje wymysły zaczyna sam wierzyć, nie odróżniając ich dość ostro od prawdy. Czasem niekoniecznie chodzi o chęć zysku. W piśmiennictwie opisano wiele przypadków, w których chodziło tylko o dość niewinne zaspokojenie wybujałej ambicji i pychy; a jedyną korzyścią zakłamania było połechta- nie popędów władczych, egocentrycznej miłości własnej, czasem zaś zadowole- nie pewnych dążności erotycznych. Sprawy te nierzadko miewają znaczenie sądowopsychiatryczne. Pseudologia zdarza się               i u małych dzieci. [więcej w:  implanty Warszawa, biustonosze do karmienia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Różnica między konfabulacją a złudzeniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach psychozy reaktywnej lub wyuczonej i konsekwentnie prowadzonej symulacji badanie nastręcza wiele trudności i biegli zwykle wnoszą o przeprowadzenie obserwacji na oddziale zamkniętym . Obserwacja szpitalna lub kliniczna daje daleko większą możliwość właściwej oceny stanu psychicznego badanego. Powinno się ją przeprowadzać w przypadkach, które budzą podejrzenie choroby psychicznej, lub gdy dla właściwej oceny stanu psychicznego i wydania orzeczenia sądowopsychiatrycznego konieczne jest wykonanie badań szczególnych, takich jak pneumo i elektroencefalografia, angiografia mózgowa, badanie płynu mózgowordzeniowego, specjalne badania psychologiczne dla określenia poziomu inteligencji itd. Pamiętać trzeba jednak o tym, że przychodnie czy szpitalne badanie obecnego stanu psychicznego oskarżonego             w przypadkach orzekania o stopniu poczytalności jest tylko jednym z członów koniecznych dla wydania opinii sądowopsychiatrycznej. Jest to tylko niejako poprzeczny przekrój obecnego stanu psychicznego oskarżonego czy podejrzanego. Drugim niezmiernie ważnym ogniwem jest dokładna analiza rozwoju osobowości. Przeprowadza się ją na podstawie zebranego wywiadu od badanego, od jego bliskich, ale także na podstawie wszelkich dokumentów lekarskich znajdujących się w aktach sprawy, przedłożonych przez samego badanego, lub też ściągniętych     ze szpitali lub przychodni przez biegłych. Pewne znaczenie mają też opinie i charakterystyki badanego wystawiane przez różne władze                  i instytucje. W przypadkach uprzednich hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego konieczne jest zapoznanie się z historiami choroby. Jeżeli      z wywiadu wynika, że badany przebył uraz głowy, biegli powinni zapoznać się także z dokumentacją lekarską pozapsychiatryczną z tego okresu. [więcej w: ,Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries