Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

O róznicy miedzy konfabulacjami a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O różnicy między konfabulacjami a złudzeniami i omamami pamięciowymi pomówimy w rozdziale o zaburzeniach pamięci, tu jednak wspomnimy, że zaburzenia te nie mają zmienności i nie- trwałości konfabulacji. Konfabulacje przy lukach pamięciowych są istotnym objawem z zakresu tzw. Zespołu Korsakowa. Zespół ten występuje w przebiegu alkoholizmu przewlekłego, ale może być spowodowany i innymi zatruciami, np. tlenkiem węgla, czteroetylkiem ołowiu itd. Wchodzi w grę również etiologia urazowa, porażenie postępujące, zmiany starcze mózgu. Niektórzy zaliczają nie zupełnie I słusznie do konfabulacji niektóre wypowiedzi w stanie maniakalnym, także w hebefrenii. Natomiast słusznie można mówić o konfabulacjach w majacze- niu, gdyż tutaj również chory niewiedzę wywołaną lukami pamięciowymi usi- łuje wypełnić zmyśleniami, niczym nie różniącymi się od konfabulacji w zespole Korsakowa.
PSEUDOLOGIA PHANT ASTICA O co innego chodzi znów w objawach tzw. pseudologia phantastica. Osoby obdarzone szczególnie bujną fantazją, z zasady psychopaci typu histeroidnego, stwarzają sobie bajeczną historię i żyją nią, odgrywając z dużą konsekwencją, a przeważnie “i z talentem, rolę życiową wynikającą ze stworzonej przez..siebie sztucznie zmyślonej osobowości. Nie chodzi tu więc tylko o wypowiedzi; które są falsżyw mi sądami jedynie w znaczeniu sądów kłamliwych. Chodzi również o zakłamanie obejmujące całość osobnika. Jeżeli stworzył on sobie bajkę o swoim “wyższym” pochodzeniu, to odgrywa on ją swoim zachowaniem, manierami, stylem życia, sposobem wysławiania się tak, jak gdyby był naprawdę hrabią lub milionerem. Oszustwo to czasem w ciągu długiego czasu udaje się, dopóki na jaw nie wyjdą okoliczności demaskujące pseudologa. Od konfabulacji różni się to zakłamanie mechanizmem powstawania. Do konfabulacji popycha czło- wieka zakłopotanie, wynikające z luk pamięciowych, do których. nie chce on się przyznać. Tutaj cała gra ukartowana jest z góry, a jej pobudką jest chęć imponowania otoczeniu, odegrania się w życiu, zrobienia kariery lub osiągnię- cia zysków materialnych. Omamy pamięciowe i urojenia przebiegają z siłą przekonania, której daremnie szukać w pseudologii fantastycznej. Inna rzecz, że z biegiem czasu pseudolog może do tego stopnia powikłać się wewnętrznie, że w rozmaite swoje wymysły zaczyna sam wierzyć, nie odróżniając ich dość ostro od prawdy. Czasem niekoniecznie chodzi o chęć zysku. W piśmiennictwie opisano wiele przypadków, w których chodziło tylko o dość niewinne zaspoko- jenie wybujałej ambicji i pychy; a jedyną korzyścią zakłamania było połechta- nie popędów władczych, egocentrycznej miłości własnej, czasem zaś zadowole- nie pewnych dążności erotycznych. Sprawy te nierzadko miewają znaczenie sądowo-psychiatryczne. Pseudologia zdarza się i u małych dzieci. [więcej w: , implanty Warszawa, biustonosze do karmienia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

O róznicy miedzy konfabulacjami a

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metodyka badania w zasadzie nie różni się od zwykłego postępowania kli- nicznego czy przychodnianego. W przypadkach wyraźnych skłonności reak- tywno-symulacyjnych trzeba jednak zmienić kolejność badania, temat roz- mowy musi być skierowany na tematy obojętne, nie związane z zagadnieniami ch-oroby psychicznej ani sprawy karnej. W przypadkach prymitywnej reakcji symulacyjnej rozmowa taka toczy się zwykle dość gładko: przy poruszaniu zaś tematów drażliwych badany taki może naiwnie udawać niepamięć, zaburzenia pojmowania, obniżenie sprawności umysłowej itp. objawy stojące w jaskrawej sprzeczności ze stanem psychicznym wynikającym z poprzedniej. rozmowy na tematy obojętne. W przypadkach psychozy reaktywnej lub wyuczonej i kon- sekwentnie prowadzonej symulacji badanie nastręcza wiele trudności i biegli zwykle wnoszą o przeprowadzenie obserwacji na oddziale zamkniętym . . Obserwacja szpitalna lul:) kliniczna daje daleko większą możliwość właści- wej oceny stanu psychicznego badanego. Powinno się ją przeprowadzać w przy- padkach, które budzą podejrzenie choroby psychicznej, lub gdy dla właściwej oceny stanu psychiczpego i wydania orzeczenia sądowo-psychiatrycznego ko- nieczne jest wykonanie badań szczególnych, takich jak pneumo- i elektro- encefalografia, angiografia mózgowa, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, specjalne badania psychologiczne dla określenia poziomu inteligencji itd. Pamiętać trzeba jednak o tym, że przychodniarie czy szpitalne badanie obec- nego stanu psychicznego oskarżonego w przypadkach orzekania o stopniu po- czytalności jest tylko jednym z członów koniecznych dla wydania opinii są- dowo-psychiatrycznej. Jest to tylko niejako poprzeczny przekrój obecnego stanu psychicznego oskarżonego czy podejrzanego. Drugim niezmiernie waż- nym ogniwem jest dokładna analiza rozwoju osobowości. Przeprowadza się ją na podstawie zebranego wywiadu od badanego, od jego bliskich, ale także na podstawie wszelkich dokumentów lekarskich znajdujących się w aktach sprawy, przedłożonych przez samego badanego, lub też ściągniętych ze szpitali lub przychodni przez biegłych. Pewne znaczenie mają też opinie i charakterystyki badanego wystawiane przez różne władze i instytucje. W przypadkach uprzed- nich hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego konieczne jest zapoznanie się z historiami choroby. Jeżeli z wywiadu wynika, że badany przebył uraz głowy, biegli powinni zapoznać się także z dokumentacją lekarską pozapsychiatryczną z tego okresu. [więcej w: , Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries