Posts Tagged ‘olejek cbd’

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii może podobnie jak imipramina przeistoczyć depresję w manię, dobre nato- miast wyniki daje w depresjach na podłożu organicznym. Na ogół lek zdaje się być mniej toksyczny niż imipramina, co dotyczy zwłaszcza hipotonii orto- •statycznej. U niektórych chorych wywołuje nudności i uderzenia gorąca do głowy. Czasem powoduje występowanie przejściowych rumieni skórnych i swę- dzenia skóry. Leczenie rozpoczyna się od wstrzykiwań domięśniowych stop- niowo 25-100 mg 3 razy dziennie w ciągu 46 dni, po czym przechodzi się na dawki doustne, które utrzymuje się do 300 mg dziennie, od 2 tyg. do 2 mies. Efekt leczniczy pojawia się szybciej niż przy imipraminie, gdyż nawet po 2 dobach, chociaż nie zawsze. Zauważono, że im wcześniej następuje poprawa, tym korzystniej przedstawia się rokowanie. Dezipraminę wolno .podawać jed- nocześnie z innymi neuroleptykami, jak również stosować równocześnie z sejs- moterapią, nie wolno natomiast kombinować jej z inhibitorami MAO. Godny uwagi jest lek przeciwdepresyjny trójmeprimina. Synonimy: Trimeprimine, Surmontil i Stangyl. Lek ten powstał przez sprzężenie jądra iminodwubenzylowego z łańcuchem bocznym dwumetyloaminopropylowym metotrójmeprazyny. Dzięki temu trójmeprimina ma własności przeciwdepre- syjne i przeciwlękowe, a równocześnie zwalcza zahamowanie psychoruchowe i bezsenność. Istotne znaczenie zdaje się mieć fakt, że zwalczając depresję w po- staciach naprzemiennych cyklofrenii, nie wywołuje tak wybitnej inwersji ma- niakalnej. Skuteczność leku w depresjach endogennych jest duża przy stosun- kowo nieznacznej toksyczności. Średnie dawkowanie dobowe wynosi 200- 300 mg, a w razie potrzeby można je zwiększać do 400 mg. Zaleca się ostroż- ność w stosowaniu leku zwłaszcza przy wstrzykiwaniach w przypadkach miaż- dżycy, nadciśnienia i ciężkiego alkoholizmu. W rzadkich przypadkach zapaści ortostatycznej wskazana jest raczej noradrenalina niż adrenalina. Lek można stosować jednocześnie z sejsmoterapią i środkami przeciwpadaczkowymi. Trój- meprimina znajduje się w. sprzedaży w postaci tabletek po 25 mg i 2-mililitro- wych ampułek po 25 mg do wstrzykiwań domięśniowych. [podobne: , olej kokosowy, olejek cbd, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

W postaciach naprzemiennych cyklofrenii moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do pochodnych dwubenzoazepinowych o działaniu podobnym do imipraminy ale znacznie szybszym i o minimalnej toksyczności należy nowy lek dwu- benoazepina produkowany jako: Dibenzepin i Noveril. Wyższość dwu- benzoazepiny nad imipraminą ma polegać na skuteczności w postaciach de- presji związanej ze schizofrenią. Poza tym lek nie ma mieć właściwości prze- prowadzania depresji w manię vi postaciach naprzemiennych cyklofrenii. Z objawów ubocznych, poza lekkim drżeniem kończyn przy dużych dawkach powyżej 300 mg dziennie, nie obserwuje się żadnych innych. Dawkowanie wynosi 160-300 mg na dobę. Efekty lecznicze uzyskuje się podobno nawet po 24 godz. Lek produkowany jest w tabletkach po 40 i 80 mg i ampułkach po 20 i 40 mg. Nie posiadamy własnych doświadczeń z tym lekiem. Niewiele jeszcze także wiadomo o jednym z naj nowszych leków – insydonie. Synonimy: Opipramol i Ensidon. Swoje działanie przeciwdepresyjne zawdzięcza insidon podobnemu do imipraminy jądru iminostilbenowemu, przy czym w łańcuchu bocznym dorlano podobny do perfenazyny składnik pipera- zynowy. Dzięki tej kombinacji lek ma działanie przeciwdepresyjne nie ustę- pujące imipraminie i działanie neuroleptyczne. Szczególnie dobrze działa w przypadkach depresji z lękiem i niepokojem. Nadaje się także do zwalcza- nia depresji przebiegającej z zahamowaniem. Lek jest bardzo dobrze znoszony przez chorych i pod tym względem przewyższa nawet imipraminę. Zapobiega bezsenności. Ze względu na łagodne działanie nadaje się dobrze do praktyki przychodnianej. Dawkowanie wynosi 150-200 mg na dobę, przy czym leczenie trzeba prowadzić około miesiąca, a nawet dłużej. Efekt leczniczy widuje się , zazwyczaj po tygodniu. Jeżeli nie ma poprawy do 2-3 tygodni., należy przejść na inny lek przeciwdepresyjny. Pojawienie się objawów ubocznych podobnych zresztą do występujących przy leczeniu imipraminą nie jest wskazaniem do obniżenia dawki. Lek znajduje się w sprzedaży w drażetkach po 50 mg. Jednym z nowszych leków przeciwdepresyjnych jest spokrewniona z imi- praminą pochodna dwubenzocykloheptadienowa amitryptylina. Syno- nimy: Saroten, Laroxyl, Horizon, Tryptanol, ElaviI, Tryptizol i czeski Prothia- den. Lek ma działanie uspokajające, przeciwkonuwulsyjne, antyadrenergiczne, . antycholinergiczne i wzmagające działanie barbituranów. Wpływa korzystnie na nastrój przygnębiony, lękowy i dysforyczny. W stosunku do objawów lęku, niepokoju wewnętrznego i bezsenności działanie amitryptyliny jest znacznie silniejsze niż imipraminy. Uspokojenie chorego i cofanie się zespołu depresyj- nego widzi się często już po dwóch dobach, a najpóźniej do tygodnia. [więcej w: , olejek cbd, Kabiny Sanitarne, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries