Posts Tagged ‘olejek do włosów’

ZABURZENIA CZYNNOSCI MYSLOWYCH Zaburzenia te

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA CZYNNOŚCI MYŚLOWYCH Zaburzenia te odgrywają w psychiatrii naczelną rolę, one to bowiem właści- wie rozstrzygają o rozpoznaniu choroby umysłowej w ścisłym znaczeniu. Czyn- ności myślowe (umysł, intelekt, rozum, rozsądek) zapewniŁy człowiekowi pa- nowanie nad przyrodą, toteż gdy one ulegają upośledzeniu, człowiek traci bar- dzo istotną część swojego człowieczeństwa. Nie wszystkie choroby psychiczne są chorobami umysłowymi. Są choroby psychiczne, które nie upośledzają umysłu, czyli czynności myślowych, np. psychonerwice. Zakres pojęcia “cho- roby psychiczne” jest więc znacznie obszerniejszy niż pojęcia “choroby umy- słowe”. Nie powinno się więc tych mian używać jako synonimów. Czynności .myślowe mogą ulegać schorzeniu pierwotnie jako takie albo też mogą ulegać upośledzeniu wtórnie. W depresji np. zachodzi zasadniczo schorzenie życia uczu- ciowego, niemniej jednak ulegają wtórnie upoślędzeniu i czynności myślowe, pojawiają się np. urojenia grzeszności i winy, które stanowią wypaczenie czyn- ności sądzenia. Zaburzenia czynności myślowych bywają różnorakie i rozmaicie się je klasyfikuje. Podany poniżej podział ma na uwadze tylko praktyczną łat- wość orientacji. Za najważniejsze zaburzenia czynności myślowych uważa się: UROJENIA (DELUSIONES) Nie należy ich mieszać z omyłkami, chociaż i tu, i tam chodzi o błędne sądy. Bleuler widzi fizjologiczną analogię raczej z wiarą niż z omyłką. Co prawda, zdarzają się urojenia, które nawet znający się na rzeczy z trudnością może odróżnić od pomyłek. Jednakże urojenie w swej istocie jest czymś zupełnie innym niż omyłka, jest bowiem nie znaną w warunkach fizjologicznych, patolo- giczną jakością. Omyłka pochodzi albo z zewnętrznych przyczyn (np. ktoś mnie źle poinformował), albo stąd, że chwilowo zawiodły mnie czynności rozsądku (np. spóźniłem się na pociąg, gdyż nie przyszło mi na myśl, że zmieniono rozkład jazdy). Urojenia natomiast tkwią bardzo głęboko nie tylko w życiu uczucio- wym człowieka, ale i w całej jego psychice. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, olejek do włosów, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

ZABURZENIA CZYNNOSCI MYSLOWYCH Zaburzenia te

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W obłędzie zazdrości alkoholicznym, gdzie wzmożona libido kojarzy się z opóźnionym. wytryskiem nasienia, przedłużający się niepomiernie stosunek płciowy może być przyczyną zniecierpliwienia kobiety, atoli chory objawy tego zniecierpliwienia tłumaczy sobie w duchu swoich urojeń zazdrości. W uroje- niach zazdrości starczych nie pomagają naj oczywistsze przeciwdowody, jak zgrzybiały wiek współmałżonka, jego niemoc płciowa, brzydota itd. 4. Urojenia choroby (hipohondryczne) mają w lżejszych przy- padkach może najwięcej przejść do prawidłowych, chociaż przesadnych obaw o własne zdrowie. W przypadkach chorobliwych fizjologiczne przejawy czyn- ności ustroju wydają się podejrzane lub stanowią podstawę do rozpoznania u siebie ciężkiej choroby, gruźlicy. raka, choroby wenerycznej, wścieklizny, po- rażenia postępującego itd. Jakieś błahe cierpienie wywołuje w wyobraźni cho- rego przekonanie 0 bardzo ciężkim zachorowaniu. Na dnie tych urojeń mogą leżeć nie tylko obawy, czasem właśnie ukryte pragnienia . Tutaj zaliczyć trzeba np. urojenie ciąży (gmviditas imaginaria), które zresztą na drodze ideoplastii może doprowadzić do pojawienia się sze- regu oznak rzekomej ciąży, jak zatrzymanie miesiączki, wzdęcie naśladujące ciężarny brzuch, nawet siara w sutkach i gromadzenie się barwika w miejscach typowych. W pewnych przypadkach jest rzeczą bardzo trudną odróżnić skargi hipo- chondryczne od prawdziwego cierpienia. Niejednokrotnie się zdarza, że chi- rurdzy podejmują ciężkie zabiegi operacyjne, oparte na błędzie rozpoznawczym wynikającym ze zbyt mało uwzględnianej diagnostyki psychiatrycznej. Uroje- nia choroby mogą mieć charakter uogólniony, zmienny, zależny w dużym stopniu od sugestii. Tak wyglądają przeważnie skargi hipochondryczne histe- ryczne. Kiedy indziej urojenia te systematyzują się, nabierając dla chorego cech trwałego, stopniowo rozwijającego się, nieuleczalnego cierpienia. Czasem chodzi o lęk przed nabawieniem się pewnej choroby (nosophobia), np. gruźlicy (phthi- ;seophobia), kiły (syphilidophobia) itd., czasem jednakże chodzi 10 przekonanie, że choroba ta już toczy ustrój. W mianownictwie oznaczono to tym samym określeniem “fobia”. Między tymi dwiema postaciami hipochondrii w rzeczy- wistości może być dużo przejść. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, Prywatne przedszkole Kraków, logopeda warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries