olej arganowy na włosy i inne sposoby
Oleje :Arganowy, jojoba, kokosowy, lniany i inne sposoby na zdrowe wlosy…

Posts Tagged ‘olejek jojoba’

Orzecznictwo sądowe psychiatryczne a tajemnica lekarska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zagadnieniu temu poświęca się w piśmiennictwie sądowopsychiatrycznym zbyt mało uwagi. Ogólnie przyjęło się mniemanie, jakoby w stosunku do władz sądowych i prokuratorskich nie istniały żadne ograniczenia w ujawnianiu prywatnych danych, często nader intymnych,     z jakimi zapoznał się . lekarz w związku z wykonywaniem swego zawodu. Mniemanie to jest szczególnie silnie zakorzenione w świecie prawniczym. Lekarze zaś, często pod pewnym naciskiem ujawniają in extenso historie choroby swych pacjentów. Czy stanowisko to jest słuszne. Czysto formalnym zastrzeżeniem jest przepis art, 254 k. k. § 1: “Kto wbrew swemu obowiązkowi wyjawia prywatną tajemnicę,             z którą. zapoznał się w związku z wykonywaniem swego zawodu lub funkcji publicznej, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2″. §2: “Przestępstwa tego dopuścić się może także osoba pomocna przy wykonywaniu zawodu lub funkcji publicznej”. § 3: “Nie ma przestępstwa, jeżeli wyjawiający tajemnicę czyni to ze względu na uzasadniony interes publiczny lub prywatny”. § 4: “Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.  Należy się zastanowić nad tym, czy ujawnienie c a łoś c i historii choroby szpitalnej lub przychodniach ze wszystkimi szczegółowymi danymi osobistymi chorego, z których najczęściej większość nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, jest uzasadnione interesem publicznym lub prywatnym. Niewątpliwie tak nie jest. Jedyną właściwie władzą, która zwolnić może lekarza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jest pacjent. W psychiatrii zaś nawet pacjent, jako chory psychicznie, nie jest uprawniony do. zwolnienia lekarza z obowiązku dotrzymania tajemnicy. W tych przypadkach może decydować jedynie sumienie lekarza w oparciu o zasady deontologii lekarskiej. Nie może być argumentem nawet to, że przedstawiciele sądownictwa, prokuratury czy Milicji Obywatelskiej są także zobowiązani do tajemnicy zawodowej chory zwierza się ze swych najbardziej intymnych spraw lekarzowi nie po to,   by ten z kolei wyjawiał je pod tajemnicą osobom niezwiązanym z lecznictwem, jeżeli nie jest. to bezwzględnie potrzebne dla dobra chorego. Tajemnica lekarska jest szczególnym rodzajem tajemnicy zawodowej, na której opiera się cała działalność lekarska i tylko bezwzględne zaufanie chorego do lekarza     i pewność dochowania tajemnicy warunkują prawidłowe funkcjonowanie służby zdrowia. [więcej w:  olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek jojoba’

Orzecznictwo sądowe psychiatryczne a tajemnica lekarska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W kodeksie postępowania cywilnego nie ma zastrzeżenia, że o stanie psychicznym badanego powinno orzekać co najmniej dwóch biegłych. Sądy cywilne wzywają zazwyczaj jednego biegłego psychiatrę, w wyjątkowych przypadkach dwu lub więcej. Zasadniczym celem badania psychiatrycznego w sprawach cywilnych jest orzekanie o zdolności do działań prawnych osób podejrzanych o chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub inne zakłócenia czynności psychicznych. Artykuł 69 przepisów ogólnych prawa cywilnego przewiduje, że nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie   i wyrażenie woli, w szczególności z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju psychicznego albo chociażby przemijającego zakłócenia czynności psychicznych. W takich przypadkach biegły orzeka o zdolności badanej osoby do szczególnego i jednorazowego działania prawnego.   Z tego względu prawodawca użył określenia przemijające zakłócenie czynności psychicznych, podobnie jak w kodeksie karnym przy orzekaniu  o poczytalności. Szczególne  trudności sprawia przekonanie o zdolności do czynności prawnej, która miała miejsce przed wielu laty. Często chodzi o sporządzenie opinii dotyczącej testamentu podpisanego przez osobę już nieżyjącą. Opinia taka opiera się na zeznaniach świadków, którzy charakteryzują w miarę możliwości stan psychiczny testatora w okresie sporządzenia testamentu, oraz na dokumentach lekarskich pozostałych po zmarłym. Takim jednorazowym działaniem prawnym jest m. in. zawarcie małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa możliwe jest na żądanie jednego z małżonków z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Biegły określa, czy zaburzenia psychiczne trwały już w okresie zawierania małżeństwa. Biegły psychiatra bywa też wzywany w sprawach o rozwód, gdyż z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych jednego z małżonków nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. [podobne:  olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Comments Off

« Previous Entries