Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Nierzadko urojenia hipochondryczne biora poczatek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nierzadko urojenia hipochondryczne biorą początek od niebacznie wypowie- dzianego przez lekarza rozpoznania, są więc jatrogenne. Tak się rzecz ma czę- stokroć w stanach neurasteniczno-hipochondrycznych, gdzie pod wpływem nie- potrzebnego zaprzątania się chorych zagadnieniami lekarskimi, do których zro- . zumienia nie dorośli, powstają w ich wyobraźni przesadne wyobrażenia o gro- żącym im lada chwila udarze mózgowym, chorobie psychicznej, zawale mięśnia sercowego i innych strasznych nieszczęściach. Urojenia hipochondryczne wi- kłają bardzo często inne cierpienia, wzbogacając obraz kliniczny o nowe objawy lub potęgując pewne objawy (aggravatio). Zdarza się też, że zasadnicza choroba ulęgnie wyleczeniu, chory jednakże nadal czuje w sobie jej pozostałości lub skutki, nie wierząc zapewnieniom lekarzy, że jest wyleczony. Skargi takie mogą urastać z biegiem czasu do rozmiarów ciężkich urojeń. Urojenia hipochon- dryczne w niektórych psychozach kłócą się w tak wyraźny sposób z rzeczywi- stością, że nawet laicy z łatwością stwierdzają ich chorobliwy charakter. Na przykład stara kobieta twierdzi, że już od dwóch lat jest w ciąży, chory czuje w swoim brzuchu jaszczura z pazurami albo skarży się, że całe jego ciało gnije, rozpada się, cuchnie itd. 5. Urojenia grzeszności i winy należą głównie do obrazu klinicz- nego melancholii. Chory wie, że ciężko zgrzeszył, że z jego winy rodzina musi zginąć, że on sam jest nic nie wart, godzien kary, potępienia i pogardy. Mówi o sobie, jakby był człowiekiem nieuczciwym, przeniewiercą, infamisem, zwy- rodnialcem, przypisuje sobie grzechy płciowe, zdrady, nadużycia pieniężne i służ-, bowe: Chorzy religijni uważają się za nieuchronnie potępionych. Ponieważ uro- jeniom tego typu towarzyszą niemal zawsze pragnienia śmierci z zamiarami -samobójczymi, zdarza się, że zjawiska te urastają do rozmiarów urojeń samooskarżających. Chorzy tacy zwracają się do władz sprawied- liwości oskarżając się o popełnienie naj straszliwszych zbrodni, przy czym spo- dziewają się uzyskać wyrok śmierci, aby w ten sposób popełnić samobójstwo. Kojarzące się czasem z urojeniami grzeszności urojenia prześladowcze różnią się zasadniczą cechą od urojeń prześladowczych pierwotnych: W tych ostat- – nich mianowicie chory czuje się pokrzywdzony, protestuje przeciw niespra- wiedliwościom, boi się swoich domniemanych wrogów. Natomiast urojenia prześladowcze wypowiadane przez melancholików wiążą się z poczuciem winy, tak że chorzy ci prześladowania uważają za sprawiedliwą karę, sami tej kary szukają, sami się na nią narażają bez lęku, nawet z radością, że spotka ich za- służony los. [podobne: , uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Nierzadko urojenia hipochondryczne biora poczatek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Idee nadwartości owe mogą być rozsądne, moralne, pożyteczne i słuszne, ale mogą też być niedorzeczne, złe, szkodliwe i przewrotne. Mogą one być treści religijnej, politycznej, filozoficzno-doktrynalnej, zawodowej, prywatnej itd. Za- liczyć tu trzeba fanatyków religijnych, twórców sekt filozoficzno-religijnych i lekarskich, reformatorów polityczno-społecznych, działaczy ideowych; wyna- lazców, fanatycznych propagatorów doktryn naukowych, kolekcjonerów itd. Oczywiście nie wchodzą tu w grę oszuści, raczej często ofiary oszustów. Między ideą. nadwartościową a natręctwem myślowym zachodzi ta różnica, że ideę nadwartościową wyznaje się jako coś słusznego i rozsądnego, podczas gdy natręctwo myślowe pojawia się przy przeświadczeniu o jego niedorzecz- ności i niesłuszności. Zachodzi też różnica między pseudohalucynacjami w za- kresie słuchu, które są właściwie ugłośnieniem własnych myśli, odczuwanych jako narzucające się, jakby obce, a ideami nadwartościowymi, do których czło- wiek jest przywiązany i których urzeczywistnienia pragnie. Zachodzi także pewne podobieństwo między niektórymi postaciami paranoi a ideą nadwartoś- ciową o tyle, że na dnie obu tych spraw leży wiara, głębokie przekonanie o słusz- ności sprawy. Przykładem takiej paranoi jest obłęd pieniaczy, którego moty- wem przewodnim jest idea nadwartościowa pokrzywdzenia prawnego, przy czym przeświadczenie o słuszności swoich roszczeń zagłusza w człowieku wszelki głos rozsądku, także w dążeniu do osiągnięcia celu chory doprowadza się do ruiny. Przykład ten wskazuje na ;to, że w pewnych warunkach idea nadwar- tościowa może napęcznieć do rozmiarów psychozy i stać się urojeniem, a więc już wówczas jakością patologiczną.
MYŚLI NATRĘTNE (NATRĘCTWA MYŚLOWE, OBSESSIONES) Są to myśli i wyobrażenia, które się choremu wbrew jego woli uporczywie narzucają, chociaż widzi ich niedorzeczność, nienormalność lub chorobliwość i myśli te odpiera. Tylko w stanach silnego podniecenia afektywnego może zatracić się poczucie choroby i niesłuszności tych myśli, Przymusowości tych myśli towarzyszą z zasady natrętne stany uczuciowe, np. lęk, obrzydzenie, po- czucie winy, popychające człowieka w jego podmiotowym uczuciu do zaprzą- tania się natrętnymi myślami lub czasem do pewnych działań zabezpieczają- cych, narzucających się z taką samą przymusowością. [więcej w: , tusz do rzęs, olejek kokosowy na włosy, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

« Previous Entries