Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Zboczenia płciowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla celów orzecznictwa sądowopsychiatrycznego wydaje się wskazany podział zaburzeń życia płciowego na zespoły samoistne i objawowe.   Do pierwszej grupy zaliczyć trzeba wszystkie te ilościowe i jakościowe zaburzenia popędu płciowego, którym nie towarzyszą żadne objawy choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego. Do drugiej zaś te odchylenia w zakresie życia płciowego, które stanowią tylko objaw lub zespół objawów schorzenia psychicznego. Polski kodeks karny pozostawia obywatelowi dużą swobodę w sposobie zaspokajania popędu płciowego. Żadne czynności płciowe, nawet wynikające z nieprawidłowego popędu (homoseksualizm, biseksualizm, satyriaza itd.) nie są zagrożone karą, jeśli nie zawierają w sobie znamion przestępstw szczególnych ujętych w rozdziale XXXII (artykuły 203-214) kodeksu karnego. Przestępstw tych dopuścić się może zresztą także osoba o prawidłowym popędzie płciowym. Nowe badania kliniczne wykazały,       że niesłuszny jest termin “psychopatia płciowa”. Często widuje się ludzi wykazujących znaczne odchylenia jakościowe i ilościowe w sferze życia płciowego, nie zdradzających przy tym żadnych rysów psychopatycznych. W wielu przypadkach stwierdzić daje się wyraźne pochodzenie reaktywne czy środowiskowe zboczeń płciowych. Wnikliwa analiza wywiadu daje nierzadko podstawy do przyjęcia poglądu,      że rozwinięte zboczenie płciowe jest wynikiem nieprawidłowych odruchów warunkowych, które utrwaliły się jako zboczony, nieprawidłowy stereotyp dynamiczny. Z tego punktu widzenia zboczenia płciowe nie są same w sobie chorobą psychiczną ani innym zakłóceniem czynności psychicznych w znaczeniu art. 17 czy 18 k. k. i nie znoszą ani ograniczają w stopniu znacznym zdolności rozumienia znaczenia czynu lub zdolności kierowania postępowaniem. Zboczony popęd płciowy u zdrowego poza tym człowieka powinien podlegać takiej samej kontroli ze strony uczuciowości wyższej jak i prawidłowy popęd. Nie może być zatem żadnych przeszkód do stosowania takich samych norm prawnych. Inaczej kwalifikować trzeba przestępstwa dokonane pod wpływem zboczonego popędu płciowego wtedy, gdy sprawca zdradza ponadto inne objawy  zaburzeń psychicznych. Stopień poczytalności takiego osobnika zależy wtedy nie od samego zboczenia płciowego, lecz warunkowany jest przede wszystkim rodzajem choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych. Z klinicznych danych statystycznych wynika, że niektóre zaburzenia popędu płciowego, m. in. pedofilia i ekshibicjonizm, bywają częściej zespołem objawowym w przebiegu procesów psychotycznych czynnościowych lub organicznych. Inne natomiast, takie jak np. homoseksualizm, częściej bywają samoistne. W każdym przypadku przestępstwa związanego z zaburzeniem popędu płciowego wskazane jest poddanie sprawcy badaniom psychiatrycznym. [hasła pokrewne:  olejek makadamia, badania psychologiczne, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Zboczenia płciowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z drugiej grupy pochodnych fenotiazynowych, a mianowicie pochodnych piperydynowych, na szczególną uwagę zasługuje trioridazyna. Synonimy: Melleril i Thioridazin. Działanie tioridazyny jest podobne do działania chloropromazyny, lecz nie daje zaburzeń pozapiramidowych i jest lepiej znoszona dzięki temu, że nie prowadzi, do uczuleń alergicznych, zaburzeń czynnościowych wątroby                    i żółtaczki. Podmiotowa reakcja chorych na lek jest przyjemniejsza: nie ma apatii i senności, nie zmniejsza się chęć do pracy, chorzy są bardziej dostępni psychoterapii. Podnieść należy dość duże właściwości przeciwdepresyjne tioridazyny. Poza tym lek bywa skuteczny w natręctwach myślowych . Warto może także zwrócić uwagę na wybitnie korzystne działanie leku w różnego rodzaju schorzeniach dermatologicznych, między innymi w łuszczycy, świądach różnego pochodzenia i wypryskach. Postacie leku to drażetki po 25 i 100 mg,            a ponadto d leczenia przychodnianego są tzw. Melleretki po 10 mg. Stosowane dawki wynoszą średnio 200-600 mg na dobę, można jednak  w uporczywych przypadkach dojść do 1000 mg na dobę. U dzieci dawki są odpowiednio mniejsze. Lek ma trwałą pozycję w lecznictwe psychiatrycznym,    a dostępne na jego temat piśmiennictwo jest olbrzymie. Do tej samej grupy zaliczamy mepazynę. Przy stosowaniu mepazyny nie występują objawy uboczne natury alergicznej ani krążeniowej. Przy uczuleniu na inne leki można prowadzić leczenie dalej mepazyną. Małych dawek używa się w praktyce  do celów ataraktycznych. W leczeniu klinicznym psychoz już pierwsze: dawki wywołują uspokojenie chorego, który stopniowo obojętnieje wobec psychotycznych treści, poprawia swą łączność z otoczeniem i staje się bardziej dostępny psychoterapii. Lek wyrabiany jest w tabletkach po 50 mg, drażetkach po 12,5, 25 i 50 mg, w ampułkach po 50 mg, a także w czopkach po 50 i 100 mg. W leczeniu psychoz stosuje się dawki średnio do 300 mg dziennie, w cięższych przypadkach nawet do 600 mg dziennie przez okres 5-6 tyg. Dawkę obniża się, gdy tylko objawy psychotyczne zaczynają słabnąć. Przy dużych dawkach mepazyny występuje czasem delirium, po którym widuje się nagłe ustąpienie psychozy. Dawki podtrzymujące wynoszą 100-150 mg na dobę. Nowy lek neuroplegiczny properycjazyna znany jako Propericiazine lub N euleptil, ma mieć poza działaniem antypsychotycznym pewne znaczenie        w zaburzeniach charakteru, gdzie wywiera podobno wpływ resocjalizujący: We Francji określa się go jako medicatio sociabilitatis. Średnie dawkowanie leku w. warunkach klinicznych wynosi 30-50 mg dziennie. Zwykle nie przekracza się dawki 90 mg na dobę. W warunkach ambulatoryjnych dawki wynoszą 15-25 mg. Properycjazyna produkowana jest jako ampułki po 10 mg, tabletki po 1 mg i krople                         (1 kropla = 1 mg). [patrz też:  oczyszczalnie przydomowe, olejek makadamia, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off