Posts Tagged ‘olejki do włosów’

W Stanach Zjednoczonych .cieszy sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Stanach Zjednoczonych .cieszy się ogromnym powodzeniem trójfluoroprazmyna. Synonimy: Fluopromazine, Siquil, Vesprin, Vespral,: Nivo- man, Psyquil, Fluorofen, Adazine. Działanie trójfluoropromazyny i wskazania dla niej .są podobne jak chloroprornazyhy, ale dawkowanie jest znacznie niż- sze, do 300 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę. z• piś- miennictwa wynika, że trójfluoropromazyna nadaje się szczególnie do długo- trwałego leczenia chroników. Jako objawy uboczne przy stosowaniu leku mogą występować nudności i wymioty, uczucie osłabienia i spadek ciśnienia tętni- czego. Objawy pozapiramidowe widuje się stosunkowo rzadko. Nawet przy bardzo długotrwałym podawaniu leku nie obserwowano jakichkolwiek obja- wów uszkodzenia narządów miąższowych ani zmian w obrazie krwi. Zbliżone do chloropromazyny właściwości farmakodynamiczne ma m e t o- p r o m a z y n a. Synonimy: Mopazine i Tentone. Różnica we wzorze chemicz- nym dotyczy wyłącznie chloru, w miejsce którego metopromazyna ma grupę- aCH3. Wskazania dla stosowania leku są takie same jak przy chloroproma- zynie. Związek ma działanie wagolityczne, sympatykolityczne, sedatywne i przeciwwymiotne. Potęguje działanie środków znieczulających, hipnotycznych i analgetycznych. Lek jest w tabletkach i ampułkach po 25 mg, czopkach po 25 i 100 mg oraz w kroplach (1 kropla = 1 mg). Objawy uboczne polegają na niewielkim spadku ciśnienia i niezbyt silnie wyrażonych objawach parkin- sonoidalnych. Popularna wśród powodzi pochodnych fenotiazyny jest aacetyloprazmyna. Synonimy: Acepromazine, Plegicil, N otensil, Soprontin, Lizergan. Ace- tylopromazyna ma działanie -adrenolityczne, antyhistaminowe, spazmolityczne, przeciwwymiotne, uspokajające i wzmagające działanie hipnotyczne barbitu- ranów. W porównaniu z chloropromazyną lek jest bardziej skuteczny w sta- nach pobudzenia maniakalnego. Dobre efekty uzyskuje się w defektach schizo- frenicznych. Średnie dawkowanie wynosi 75-200 mg na dobę. Dawka maksy- malna wynosi 500 mg. Lek jest w postaci tabletek po 10 i 25 mg, ampułek domięśniowych po 10 i 25 mg i dożylnych po 25 mg oraz kropel (1 kropla = 0,1 mg): Wstrzykiwania.domięśniowe leku w przeciwieństwie do chloropro- mazyny nie powoduje bólu ani nacieków, Lek nie uszkadza wątroby i nie daje objawów uczuleniowych. [podobne: , olejki do włosów, rehabilitacja, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

W Stanach Zjednoczonych .cieszy sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W cięższych przypadkach przekracza się znacznie tę dawkę do maksymalnej 1000 mg •na dobę. Dawki podtrzymujące są 30-200 mg na dobę. Chloroprotiksen znajduje się w sprzedaży w drażetkach po 5, 15 i 50 mg oraz w ampułkach po 30, 50 i 100 mg do podawania domięśniowego i dożylnego. Do tej samej grupy pochodnych tiaksantenowych należy s o r d i n 01. Syn o”: nimy: Sordinol, Clopenthixol, Ciatyl. Chemicznie lek podobny jest do perfena- zyny, od której różni się jądrem tiaksantenowym wprowadzonym w miejsce klasycznego jądra fenotiazynowego. W porównaniu z chloroprotiksenem ma działanie czterokrotnie silniejsze. Wskazania dla leku są podobne jak dla chlo- roprotiksenu z tym, że I skuteczność leku w stosunku do stanów maniakalnych jest znacznie mniejsza. Dawkowanie sordinolu wynosi 50-150 mg na dobę. Le- czenie prowadzi się 2-5 mies. W ciągu pierwszego tygodnia leczenia obserwuje się przemijające zresztą objawy uboczne w postaci wysuszania śluzówek, przy- spieszenia tętna i niewielkiego spadku ciśnienia. Objawy parkinsonoidalne po- jawiają się dopiero przy bardzo wysokich dawkach – zwykle powyżej 500 mg na dobę. Występują one znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Absolutnym przeciwwskazaniem dla podawania sordinolu jest ostre zatrucie alkoholem i środ- kami nasennymi. Ostrożność trzeba zachować poza tym w przypadkach z nie- wydolnością krążenia. Niektórzy autorzy zaliczają omówione pochodne tiaksantenowe do specyfików antydepresyjnych. W klasyfikacji leków przeciwdepresyjnych Angsta stanowią one trzecią grupę, to znaczy grupę leków o jednoczesnym działaniu przeciw de- presyjnym i uspokajającym. Na pierwszą grupę wg tej klasyfikacji składają się leki przeciwdepresyjne a zarazem pobudzające napęd. Należą tu pochodne dwu- benzoazepinowe i pochodne dwubenzocykloheptadinowe. Za Delayem i Denike- rem przyjęło się powszechnie określanie leków tu przynależnych jako tymolep- tyki lub tymoanaleptyki. Druga duża grupa leków przeciwdepresyjnych to środki hamujące monoaminooksydazę, tak zwane inhibitory MAO. Dziejowe znaczenie leków przeciwdepresyjnych leży w ich skuteczności w sto- sunku do endogennej postaci depresji, czyli w ich skuteczności syndromoli- tycznej. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, Zdrowa żywność, olejki do włosów ]

Comments Off