Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Kontaminacja (zageszczenie, zbitki). Gdy czesc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontaminacja (zagęszczenie, zbitki). Gdy część wyrazu zagubi się, pozostała część może zbić się z częścią innego wyrazu, z czego powstaje slowotwór (neologizm), w którym można odszukać obydwie składowe. Na przykład w marzeniu sennym zamiast “melancholia” i “paranoja” powstał wyraz “melanoja”, albo u pewnego wykładowcy wyrazy Długosz i dziejopis zamieniły się na “długopis”. 10. Wtręty i znieksztalcenia ruchowe. Proces myślowy jest niepomiernie szybszy od aktu ruchowego, równocześnie jednak każda myśl, nawet nie związana z tema- tem aktualnym, ma skłonność do przeradzania się w ruch. Taka myśl nie związana z wypowiadanym w słowie lub piśmie tematem może się przebić do tekstu jako dźwiękowo pokrewny wtręt. Przez powstałe w ten sposób przegadania się dochodzi z zasady do wygadania się. Pomyłke taką można przez analizę czynności lub wypo- wiedzi wy iaśrnć genetycznie. Na przykład maszynistka pisze pod dyktandem o gra- sicy, myśli jednak w tejże chwili o swoim bracie przebywającym za granicą. Pow- staje stąd pomyłka polegająca na tym, iż kilkakrotnie wyraz “grasica” pisze ona “granica”. Takiego samego znaczenia można się dopatrzeć w ruchach bezwiednych. W przypadkach patologicznych, mianowicie w uszkodzeniach pola mowy, fizjolo- giczne te zjawiska powiększają się do rozmiarów dysfazji, dysgrafii, dysleksji, dys- praksji, a nawet dyspiriksji (zaburzenia rysunku). 11. Błędy pochodzące ze zmniejszonej lub brakującej kontroli na drodze od wy- obrażenia do aktu ruchowego. Czasem zamierzona manipulacja nie doprowadzi do ruchu, choć powstaje w pamięci przeświadczenie, że akt ruchowy został wykonany. Czasem odwrotnie, pamiętamy myśl czy zamysł, a nie pamiętamy samego ruchu. Po- lega to na tym, że świadomy zamysł prowadzi do aktu ruchowego, który rozwija się automatycznie, a więc bez dalszej kontroli świadomości. Za przykład błędu tego typu -rnoże służyć anegdota o Newtonie, który w zamyśleniu, zamiast ugotować jajko, włożył do wrzątku zegarek. Powyższe przejawy mechanizacji w sferze symbolicznego sygnalizowania myśli – zestawione przez Arenda niemal wyczerpująco – ułatwione bywają przez zmęcze- nie, afekt, zdenerwowanie, pośpiech, roztargnienie. Z biegiem lat coraz więcej czyn- ności ulega mechanizacji, ale też osobnik staje się coraz mniej elastyczny wobec sytuacji nowych, niespodziewanych. Rutyna usztywnia, mechanizuje, automatyzuje i utrudnia nabywanie sprawności w nowych sytuacjach myślowo-ruchowych. [podobne: , opieka medyczna, olejowanie włosów, odzież bhp ]

Comments Off