Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Dziecko i człowiek nieinteligentny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko i człowiek nieinteligentny operują głównie wyobrażeniami, a mają tym większe trudności, im bardziej uogólnione pojęcia w swej pracy napotykają. Przeciwnie, ludzie wyjątkowo zdolni posługują się z łatwością abstrakcjami, na których oznaczenie używają znaków, symbolów, skrótów, wzorów. Badanie inteligencji, tj. sprawności intelektualnej nie ogranicza się oczywiście do badania czynności intelektualnych jako takich. Intelekt jest wytworem analizy całego życia psychicznego. Rozliczne metody badania stworzone dla oceny poziomu inteligencji zmierzają do wyrobienia sobie sądu o sprawności umysłowej człowieka nie tylko na podstawie jednostronnych badań skierowanych  inteligencję jako taką. Sprawność intelektualna zależy bowiem i od sprawności innych funkcji psychicznych, uwagi, pamięci, życia uczuciowego, stanu świadomości, dyspozycji psychofizjologicznych, poradności życiowej itd. Jednostronne opieranie się na tzw. testach inteligencji bywa źródłem wielu nieporozumień zarówno w psychologii. jak i psychopatologii. Od czasu badań Pawłowa za fizjologiczne podłoże myślenia, właściwe tylko człowiekowi, uważa się mowę, czyli tzw. drugi układ sygnalizacyjny. Nie mówimy o drugim układzie sygnalizacyjnym u papugi, nawet jeżeli ona nauczy się wymawiać kilka słów. Istota rzeczy leży w tym, że słowa stają się znakami, symbolami, sygnałami przedmiotów i zjawisk, za pomocą których możliwe jest porozumiewanie się ludzi. Słowa te mogą być wymówione, napisane lub komunikowane gestami albo migami, mogą to być także – jak np. w piśmie obrazkowym rysunki. Za pierwszy układ sygnalizacyjny uważa się te sygnały, czyli bodźce, które mają charakter podniet warunkowych, a nawet czasem bezwarunkowych. Drugi układ sygnalizacyjny związany jest z odpowiednimi polami projekcyjnymi i z płatami czołowymi. W rozwoju obydwóch układów działają w zasadzie te same prawa, mianowicie prawa różnicowania i uogólniania, odgrywają one jednakże w genezie drugiego układu sygnalizacyjnego bez porównania większą rolę, tak że mamy prawo mówić o nowej, czysto człowieczej jakości. [więcej w: ,trener personalny, opieka medyczna, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Dziecko i człowiek nieinteligentny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy część wyrazu zagubi się, pozostała część może zbić się z częścią innego wyrazu, z czego powstaje słowotwór (neologizm), w którym można odszukać obydwie składowe. Na przykład w marzeniu sennym zamiast “melancholia” i “paranoja” powstał wyraz “melanoja”, albo       u pewnego wykładowcy wyrazy Długosz i dziejopis zamieniły się na “długopis”. Wtręty i zniekształcenia ruchowe. Proces myślowy jest niepomiernie szybszy od aktu ruchowego, równocześnie jednak każda myśl, nawet nie związana z tematem aktualnym, ma skłonność do przeradzania się w ruch. Taka myśl nie związana z wypowiadanym w słowie lub piśmie tematem może się przebić do tekstu jako dźwiękowo pokrewny wtręt. Przez powstałe w ten sposób przegadania się dochodzi z zasady do wygadania się. Pomyłkę taką można przez analizę czynności lub wypowiedzi genetycznie. Na przykład maszynistka pisze pod dyktandem o grasicy, myśli jednak w tejże chwili o swoim bracie przebywającym za granicą. Powstaje stąd pomyłka polegająca na tym, iż kilkakrotnie wyraz “grasica” pisze ona “granica”. Takiego samego znaczenia można się dopatrzeć w ruchach bezwiednych. W przypadkach patologicznych, mianowicie w uszkodzeniach pola mowy, fizjologiczne te zjawiska powiększają się do rozmiarów dysfazji, dysgrafii, dysleksji, dyspraksji, a nawet dyspiriksji (zaburzenia rysunku). Błędy pochodzące ze zmniejszonej lub brakującej kontroli na drodze od wy- obrażenia do aktu ruchowego. Czasem zamierzona manipulacja nie doprowadzi do ruchu, choć powstaje w pamięci przeświadczenie, że akt ruchowy został wykonany. Czasem odwrotnie, pamiętamy myśl czy zamysł, a nie pamiętamy samego ruchu. Polega to na tym, że świadomy zamysł prowadzi do aktu ruchowego, który rozwija się automatycznie, a więc bez dalszej kontroli świadomości. Powyższe przejawy mechanizacji w sferze symbolicznego sygnalizowania myśli zestawione przez Arenda niemal wyczerpująco ułatwione bywają przez zmęczenie, afekt, zdenerwowanie, pośpiech, roztargnienie.                    Z biegiem lat coraz więcej czynności ulega mechanizacji, ale też osobnik staje się coraz mniej elastyczny wobec sytuacji nowych, niespodziewanych. Rutyna usztywnia, mechanizuje, automatyzuje i utrudnia nabywanie sprawności w nowych sytuacjach myśloworuchowych. [podobne:  opieka medyczna, olejowanie włosów, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries