Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Dziecko i czlowiek nieinteligentny operuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko i człowiek nieinteligentny operują głównie wy- obrażeniami, a mają tym większe trudności, im bardziej uogólnione pojęcia w swej pracy napotykają. Przeciwnie, ludzie wyjątkowo zdolni posługują się z łatwością abstrakcjami, na których oznaczenie używają znaków, symbolów, skrótów, wzorów. Cechą geniuszu ma być (Mikulski): a) kojarzenie “skokami”, b) kojarzenie przeważnie na podstawie podobieństwa i c) kojarzenie odpowiadające celowi i w tym kierunku “nastawione” . Badanie inteligencji, tj. sprawności intelektualnej nie ogranicza się oczy- wiście do badania czynności intelektualnych jako takich. Intelekt jest wytworem analizy całego życia psychicznego. Rozliczne metody badania stworzone dla oceny poziomu inteligencji zmierzają do wyrobienia sobie sądu o sprawności umysłowej człowieka nie tylko na podstawie jednostronnych badań skierowanych 1a inteli- gencję jako taką. Sprawność intelektualna zależy bowiem i od sprawności innych funkcji psychicznych, uwagi, pamięci, życia uczuciowego, stanu świadomości, dyspo- zycji psychofizjologicznych, poradności życiowej itd. Jednostronne opieranie się na tzw. testach inteligencji bywa źródłem wielu nieporozumień zarówno w psychologii. jak i psychopatologii. Od czasu badań Pawłowa za fizjologiczne podłoże myślenia, właściwe tylko. czło- wiekowi, uważa się mowę, czyli tzw. drugi układ sygnalizacyjny. Nie mówimy o drugim układzie sygnalizacyjnym u papugi, nawet jeżeli ona nauczy się wymawiać kilka słów. Istota rzeczy leży w tym, że słowa stają się znakami, symbo- lami, sygnałami przedmiotów i zjawisk, za pomocą których możliwe jest porozu- miewanie się ludzi. Słowa te mogą być wymówione, napisane lub komunikowane gestami albo migami, mogą to być także – jak np. w piśmie obrazkowym – rysunki. Za pierwszy układ sygnalizacyjny uważa się te sygnały, czyli bodźce, które mają charakter podniet warunkowych, a nawet czasem bezwarunkowych. Drugi układ sygnalizacyjny związany jest z odpowiednimi polami projekcyjnymi i z płatami czołowymi. W rozwoju obydwóch układów działają w zasadzie te same prawa, mia- nowicie prawa różnicowania i uogólniania, odgrywają one jednakże w genezie dru- giego układu sygnalizacyjnego bez porównania większą rolę, tak że mamy prawo mówić o nowej, czysto człowieczej jakości. [więcej w: , trener personalny, opieka medyczna, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Dziecko i czlowiek nieinteligentny operuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kontaminacja (zagęszczenie, zbitki). Gdy część wyrazu zagubi się, pozostała część może zbić się z częścią innego wyrazu, z czego powstaje slowotwór (neologizm), w którym można odszukać obydwie składowe. Na przykład w marzeniu sennym zamiast “melancholia” i “paranoja” powstał wyraz “melanoja”, albo u pewnego wykładowcy wyrazy Długosz i dziejopis zamieniły się na “długopis”. 10. Wtręty i znieksztalcenia ruchowe. Proces myślowy jest niepomiernie szybszy od aktu ruchowego, równocześnie jednak każda myśl, nawet nie związana z tema- tem aktualnym, ma skłonność do przeradzania się w ruch. Taka myśl nie związana z wypowiadanym w słowie lub piśmie tematem może się przebić do tekstu jako dźwiękowo pokrewny wtręt. Przez powstałe w ten sposób przegadania się dochodzi z zasady do wygadania się. Pomyłke taką można przez analizę czynności lub wypo- wiedzi wy iaśrnć genetycznie. Na przykład maszynistka pisze pod dyktandem o gra- sicy, myśli jednak w tejże chwili o swoim bracie przebywającym za granicą. Pow- staje stąd pomyłka polegająca na tym, iż kilkakrotnie wyraz “grasica” pisze ona “granica”. Takiego samego znaczenia można się dopatrzeć w ruchach bezwiednych. W przypadkach patologicznych, mianowicie w uszkodzeniach pola mowy, fizjolo- giczne te zjawiska powiększają się do rozmiarów dysfazji, dysgrafii, dysleksji, dys- praksji, a nawet dyspiriksji (zaburzenia rysunku). 11. Błędy pochodzące ze zmniejszonej lub brakującej kontroli na drodze od wy- obrażenia do aktu ruchowego. Czasem zamierzona manipulacja nie doprowadzi do ruchu, choć powstaje w pamięci przeświadczenie, że akt ruchowy został wykonany. Czasem odwrotnie, pamiętamy myśl czy zamysł, a nie pamiętamy samego ruchu. Po- lega to na tym, że świadomy zamysł prowadzi do aktu ruchowego, który rozwija się automatycznie, a więc bez dalszej kontroli świadomości. Za przykład błędu tego typu -rnoże służyć anegdota o Newtonie, który w zamyśleniu, zamiast ugotować jajko, włożył do wrzątku zegarek. Powyższe przejawy mechanizacji w sferze symbolicznego sygnalizowania myśli – zestawione przez Arenda niemal wyczerpująco – ułatwione bywają przez zmęcze- nie, afekt, zdenerwowanie, pośpiech, roztargnienie. Z biegiem lat coraz więcej czyn- ności ulega mechanizacji, ale też osobnik staje się coraz mniej elastyczny wobec sytuacji nowych, niespodziewanych. Rutyna usztywnia, mechanizuje, automatyzuje i utrudnia nabywanie sprawności w nowych sytuacjach myślowo-ruchowych. [podobne: , opieka medyczna, olejowanie włosów, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries