Posts Tagged ‘ortodonta’

UMIESZCZENIE CHOREGO W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

UMIESZCZENIE CHOREGO W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM Umieszczenie chorego w szpitalu psychiatrycznym nie wymaga rozstrzyg- nięcia wszystkich zagadnień potrzebnych do ustalenia rozpoznania, lecz jest raczej przeważnie koniecznym krokiem na drodze do rozpoznania i, leczenia. Umieszczenie chorego oparte jest na przepisach prawnych, które każdy lekarz musi znać. Dopełnienie formalności, wymaganych do umieszczenia psychicznie chorego jest rzeczą nie specjalisty psychiatry, lecz każdego lekarza, uprawnio- nego do wykonywania praktyki lekarskiej. Postępowanie nasze opiera się na instrukcji nr 120/52 Ministra Zdrowia z dn. 10. XII. 1952 r. (nr PL 9/14169/52), zamieszczonej w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia z dnia 15. XII. 1952 r., nr 24, poz. 240. Treść tej instrukcji przedstawia się jak następuje. § 1 Przyjęcie psychicznie chorego na leczenie lub obserwację do szpitala psychiatrycz- nego może nastąpić: . a) na życzenie chorego, b) na wniosek członka rodziny, przedstawiciela ustawowego bądź osoby sprawują- cej faktyczną opiekę nad chorym, jeśli chodzi o chorych niepełnoletnich oraz chorych pełnoletnich, nie będących w stanie kierować swym postępowaniem, c) na żądanie sądu lub prokuratora. § 2 1. Szpital psychiatryczny może przyjąć psychicznie chorego w przypadkach określo- nych w § 1 lit. a i b – jedynie po przedłożeniu świadectwa lekarskiego, stwierdzają- cego potrzebę leczenia lub obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. 2. W przypadkach nagłych, gdy zwłoka w przyjęciu mogłaby wpłynąć na znaczne pogorszenie stanu chorego lub chory jest szczególnie niebezpieczny dla siebie albo oto- czenia, przyjęcie może nastąpić wyjątkowo na podstawie świadectwa, wystawionego przez lekarza dyżurnego szpitala. 3. W razie przeniesienia chorego z innego zakładu lecinictwa zamkniętego, świa- .dectwo lekarskie wystawia ten zakład leczniczy. 4. Świadectwo lekarskie (ust. 1-3) powinno być wystawione według wzoru, stano- wiącego załącznik do instrukcji i zawierać w szczególności: a) nazwisko, imię, wiek, zawód, miejsce zamieszkania, zakład pracy oraz w miarę możności – dane dotyczące ubez.własnowolnienia; b) sposób stwierdzenia tożsamości chorego: c) wywiad od osób trzecich, znających chorego, z podaniem ich nazwiska, imie- nia , stopnia pokrewieństwa i adresu; d) opis stanu fizycznego chorego z podaniem, czy chory jest dotknięty chorobą za- każną, ewentualnie jaką; . ej opis zaburzeń psychicznych, stwierdzonych w czasie badania, z uwzględnieniem wywiadu uzyskanego od chorego oraz podaniem tendencji, jakie chory przejawia wo- bec siebie lub otoczenia; f) rozpoznanie choroby psychicznej, o ile to nie nasuwa trudności; g) stwierdzenie konieczności leczenia lub obserwacji, z krótkim uzasadnieniem; h) wzmiankę, że lekarz dokonał badań osobiście, z podaniem daty badania; i) wzmiankę, na czyje życzenie i do czyich rąk wydano świadectwo; j) wyraźny podpis (pieczęć z nazwiskiem) lekarza oraz datę świadectwa. [przypisy: , ortodonta, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

UMIESZCZENIE CHOREGO W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

§ 3 W przypadku określonym w § 1 lit. c za podstawę przyjęcia chorego służy orzecze- nie sądu lub decyzja prokuratora z dołączeniem odpisu opinii biegłych. § 4 1. O przyjęciu chorego do szpitala psychiatrycznego na leczenie lub obserwację de- cyduje dyrektor szpitala (lub upoważniony przez niego lekarz, po zapoznaniu się ze świadectwem lekarskim lub dokumentami przesłanymi przez sąd albo prokuratora oraz wynihlem badania, przeprowadzonego każdorazowo przez lekarza dyżurnego. 2. W przypadku przyjęcia chorego do szpitala lekarz dyżurny notuje w historii cho- roby dane uzyskane od osób towarzyszących choremu (o ile nie są zawarte w świa- dectwie lekarskim), wynik badania wstępnego oraz decyzję o przyjęciu . . 3. W razie odmowy przyjęcia lekarz dyżurny udziela porady ambulatoryjnej oraz notuje w karcie odmowy i księdze odmów uzasadnienie odmowy oraz rodzaj udzie- lonej porady. 4. Brak miejsc w szpitalu nie może być przeszkodą do przyjęcia chorego, który bezwzględnie potrzebuje leczenia z uwagi na zły stan zdrowia bądź szczególne niebez- pieczeństwo dla siebie lub otoczenia. § 5 W przypadku gdy chory całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniony zostanie przyjęty do szpitala bez wniosku opiekuna lub kuratora, szpital powinien o przyję- ciu- zawiadomić opiekuna lub kuratora, w razie niemożności ustalenia tych osób lub ich adresu – władzę opiekuńczą (sąd), właściwą ze względu na miejsce zamieszka- nia chorego. § 6 1. O wypisaniu chorego decyduje dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony. 2. Wypisanie chorego następuje w przypadku l) wyleczenia chorego lub takiej poprawy, która pozwala na prźebywanie chorego poza szpitalem, 2) gdy chory ze względu na swój stan nie potrzebuje leczenia -w szpitalu psy- chiatrycznym i może być leczony w warunkach domowych bądź w innym zakładzie leczniczym albo przebywać w zakładzie pomocy społecznej, 3) gdy chory potrzebuje jeszcze leczenia i nie jest szczególnie niebezpieczny dla siebie lub otoczenia, a wypisania żąda: . a) sam chory, o ile jest pełnoletni i nieubezwłasnowolniony oraz może kierować swym postępowaniem, b) opiekun, bądź kurator – w razie ubezwłasnowolnienia, c) członek rodziny albo osoba-sprawująca faktyczną opiekę – w pozostałych przy- padkach. 3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 osoba żądająca wypisania pod- pisuje oświadczenie, że została powiadomiona przez szpital o potrzebie dalszego le- czenia. 4. W przypadku gdy chory jest szczególnie niebezpieczny dla siebie lub otoczenia szpital powinien odmówić wypisania chorego oraz zawiadomić o odmowie prokura- tora, właściwego ze względu na siedzibę szpitala. 5. Zasady wypisywania chorych, przyjętych na żądanie sądu lub prokuratora, re- gulują szczególne przepisy. [przypisy: , ortodonta, uprawnienia sep, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries