Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Pojęcie abstrakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miarę postępu abstrakcji zwiększa się liczba przedmiotów i zjawisk podpadających pod dane pojęcia. Dzieje się to dzięki temu,                    że stopniowo odrzucamy poszczególne cechy wyróżniające, aby dojść wreszcie do czystych abstraktów, których poglądowemu zrozumieniu żadne już wyobrażenie pomóc nie może. Pojęcia takie, jak byt, ilość, równość, nieskończoność, stosunek, zależność itd., noszą dlatego nazwę pojęć abstrakcyjnych. Pojęcia posiadają nazwy, wiążą się więc z wyrazami, które w myśleniu naszym mają pewne znaczenia. Dla wielkiej liczby. pojęć abstrakcyjnych tworzyć trzeba czasem nazwy (terminy) sztucznie, nadając im stałe znaczenie. Gdy dwóch ludzi używa lego samego terminu, nie zawsze jest pewność, że obaj mają na myśli to samo znaczenie używanego pojęcia. Powstają stąd nieporozumienia.        W nauce, aby uniknąć nieporozumień, ustala się umownie zakres i treść pojęć, wiążąc z danym terminem określone znaczenie. Już najprostsze słowa mogą kryć w sobie wieloznaczność. Gdy powiem wyraz “zegarek”, mogę mieć na myśli albo jednostkowy, ten oto zegarek, albo też wyrazowi temu mogę nadawać znaczenie uogólnione, mając na myśli zegarek w ogóle. Niektóre języki, aby uściślić znaczenie używanych rzeczowników, posługują się rodzajnikami. Tam gdzie rzeczownik użyty jest bez rodzajnika, ma się na myśli raczej znaczenie uogólnione wyrazu. Język polski, podobnie jak łaciński, nie posiada rodzajników; tylko w razie wątpliwości używamy odpowiedniego zaimka, mówiąc np. “ten zegarek”, gdy możemy wskazać jednostkowy przedmiot, o którym mowa. Zauważono zresztą, że przeważająca większość ludzi posługując się pojęciami nawet najbardziej abstrakcyjnymi, miewa przy tym pewne wyobrażenia towarzyszące, bardzo trudne               do opisania, niekiedy mgliste, zwykle na przykładzie konkretnym ilustrujące w wyobraźni znaczenie pojęcia. Nawet uczeni pracujący             w dziedzinie czystej abstrakcji, np. matematycy, logistycy, fizycy teoretyczni itd., nie mogą się w praktyce obejść bez obrazów poglądowych, które ułatwiają im na konkretnym przykładzie rozpatrzenie związków i stosunków, drogą abstrakcji oderwanych od wszelkich cech indywidualnych i przypadkowych, a nawet doprowadzonych do naukowej fikcji. [podobne:  trener personalny, poradnia psychologiczna kielce, przedłużanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Pojęcie abstrakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podniety warunkowe działają zawsze obok szeregu innych bodźców, które określamy nazwą sytuacji. Jeżeli eksperyment zmodyfikujemy w ten sposób, że w jednym pomieszczeniu pracownianym połączymy podnietę warunkową z bezwarunkowym bodźcem dokarmiania, w drugim zaś pomieszczeniu, a więc w innej sytuacji, z bodźcem bezwarunkowym bólowym, to pies będzie oddziaływał na ten sam bodziec warunkowy            w jednym pomieszczeniu wydzielaniem śliny, a w drugim pomieszczeniu odczynem obronnym, próbą ucieczki, oznakami strachu itd.                   U człowieka sytuacja odgrywa jeszcze większą rolę. Odczyn na określony sygnał dźwiękowy czy świetlny zależy od sytuacji np. społecznej. Oprócz różnicowania człowiek posiada w znacznie wyższym stopniu niż zwierzęta zdolność uogólniania, na czym upiera się wypracowywanie pojęć ogólnych. Czynnikiem, który aktywuje w znaczeniu dowolności ruchowy aparat mowy, jest myśl. Każda myśl wykazuje skłonność da przejawiania się ruchem, i na odwrót, każdy ruch dowolny bierze początek z myśli. Z tą ścisłą łącznością myśli z mową przemawiają przypadki głośnego myślenia u dzieci, starców, u ludzi zamyślonych lub roztargnionych, tudzież w pewnych stanach chorobowych. Nawet przy najdoskonalszym opanowaniu motoryki da się stwierdzić pewną dyskretną skłonność da przełączania się myśli w ruch w postaci mniej lub więcej uchwytnych współruchów języka, warg, mięśni krtaniowych i podniebiennych lub nawet aparatu graficznego. Ścisły związek wyobrażeń   z ruchami można wykazać doświadczalnie, np. za pomocą tzw. wahadła zgadującego, które wprawia się w ruch przez samo wyobrażenie ruchu.  Na tym polega odnajdywanie schowanych przedmiotów, gdy wyobrażenie kierunku powoduje bezwiedne ruchy palców osoby prowadzącej, przenoszone za pomocą nitki na palce .medium”. Przy dłuższym ćwiczeniu takich czynności. to co z początku kierowane jest świadomą uwagą, ulega mechanizacji (automatyzacji), tak iż z biegiem czasu świadomość nie tylko jest zbędna, ale nawet wyraźnie przeszkadza, Arend zestawił warunki psychofizjologiczne mechanizowania się myśli, aby wyjaśnić zjawiska, którym Freud nadał miano “psychopatologii życia codziennego”. [patrz też: , poradnia psychologiczna kielce, dezynsekcja warszawa, rozstanie ]

Comments Off

« Previous Entries