Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Co do tresci urojen, rozróznia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do treści urojeń, rozróżnia się następujące odmiany: 1. Urojenia ksobne, polegają na tym, że chory wydarzenia zwykle, przypadkowe i naturalne odnosi do siebie, przypisując im szczególne znacze- nie. W ten sposób zachowanie ludzi nawet zupełnie obcych nabiera znaczenia celowych, rozmyślnych, tajemniczych przytyków do osoby chorego, do jego tajemnic osobistych, do jego życia prywatnego. Często chory, długi czas nie zdradzając się z niczym, bacznie obserwuje znajomych i obcych, wysnuwając daleko idące wnioski z ich uśmiechów, gestów, przypadkowych działań oraz urywków rozmów. Z biegiem czasu dochodzi do przeświadczenia, że jest ośrod- kiem zainteresowania wielkiej liczby ludzi, którzy z niewiadomych powodów, jakich jednak czasem on się domyśla, dają mu ukryte znaki, aby mu dokuczyć albo osiągnąć inne cele. Szukając wyjaśnienia rozsnutych koło niego zagadek, chory wikła się coraz bardziej. Do urojeń ksobnych dołączają się urojenia prze- śladowcze, wielkościowe i inne. Czasem urojenia ksobne nie mają tego cha- rakteru zwartego logicznie systemu. Takie usystematyzowane urojenia ksobne występują w prawdziwej paranoi (tzw. paranoia sensitiva). Natomiast zdarzają się takie urojenia ksobne oderwane, niekonsekwentne, nie wiążące się w jakąś logiczną całość np. w schizofrenii. Istotą jednych i drugich są zawsze błędne interpretacje spostrzeżeń trafnych, dokonywanych w świecie otaczającym; stąd nazwa delusiones interpretativae, delir dinterpretation. 2. Urojenia prześladowcze (delusiones persecutivae) są chyba naj- częstszą postacią urojeń. Przeplatają się one częstokroć z poprzednio opisanymi urojeniami ksobnymi, jednakże bardzo często występują zupełnie samodziel- nie. Chory sądzi, że jest przedmiotem prześladowań ze strony pewnych wro- gów lub ich najmitów, którzy usiłują go pozbawić życia, ograbić, zniesławić, pozbawić pracy czy stanowiska, odebrać zdrowie, zgwałcić. Te same wrogie działania mogą się zwracać przeciwko najbliższym członkom rodziny. Twier- dzenia te opierają się. na dowodach nie wytrzymujących krytyki, ich kruchości chory jednak nie widzi. Najczęstszym dowodem, na który cho- rzy z : urojeniami prześladowczymi się powołują, są słowa zasłyszane w postaci omamów słuchowych. I inne omamy, np. wzrokowe, smakowe, wę- chowe, czuciowo-ustrojowe, mogą choremu służyć za podmiotowe potwierdze- nie słuszności jego sądów, dlatego tak bezcelowa jest wszelka dyskusja z cho- rym na temat urojeń. [więcej w: , powiększanie piersi, foteliki dla dzieci, witamina b6 ]

Comments Off