Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Pojęcie abstrakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miarę postępu abstrakcji zwiększa się liczba przedmiotów i zjawisk podpadających pod dane pojęcia. Dzieje się to dzięki temu,                    że stopniowo odrzucamy poszczególne cechy wyróżniające, aby dojść wreszcie do czystych abstraktów, których poglądowemu zrozumieniu żadne już wyobrażenie pomóc nie może. Pojęcia takie, jak byt, ilość, równość, nieskończoność, stosunek, zależność itd., noszą dlatego nazwę pojęć abstrakcyjnych. Pojęcia posiadają nazwy, wiążą się więc z wyrazami, które w myśleniu naszym mają pewne znaczenia. Dla wielkiej liczby. pojęć abstrakcyjnych tworzyć trzeba czasem nazwy (terminy) sztucznie, nadając im stałe znaczenie. Gdy dwóch ludzi używa lego samego terminu, nie zawsze jest pewność, że obaj mają na myśli to samo znaczenie używanego pojęcia. Powstają stąd nieporozumienia.        W nauce, aby uniknąć nieporozumień, ustala się umownie zakres i treść pojęć, wiążąc z danym terminem określone znaczenie. Już najprostsze słowa mogą kryć w sobie wieloznaczność. Gdy powiem wyraz “zegarek”, mogę mieć na myśli albo jednostkowy, ten oto zegarek, albo też wyrazowi temu mogę nadawać znaczenie uogólnione, mając na myśli zegarek w ogóle. Niektóre języki, aby uściślić znaczenie używanych rzeczowników, posługują się rodzajnikami. Tam gdzie rzeczownik użyty jest bez rodzajnika, ma się na myśli raczej znaczenie uogólnione wyrazu. Język polski, podobnie jak łaciński, nie posiada rodzajników; tylko w razie wątpliwości używamy odpowiedniego zaimka, mówiąc np. “ten zegarek”, gdy możemy wskazać jednostkowy przedmiot, o którym mowa. Zauważono zresztą, że przeważająca większość ludzi posługując się pojęciami nawet najbardziej abstrakcyjnymi, miewa przy tym pewne wyobrażenia towarzyszące, bardzo trudne               do opisania, niekiedy mgliste, zwykle na przykładzie konkretnym ilustrujące w wyobraźni znaczenie pojęcia. Nawet uczeni pracujący             w dziedzinie czystej abstrakcji, np. matematycy, logistycy, fizycy teoretyczni itd., nie mogą się w praktyce obejść bez obrazów poglądowych, które ułatwiają im na konkretnym przykładzie rozpatrzenie związków i stosunków, drogą abstrakcji oderwanych od wszelkich cech indywidualnych i przypadkowych, a nawet doprowadzonych do naukowej fikcji. [podobne:  trener personalny, poradnia psychologiczna kielce, przedłużanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Pojęcie abstrakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzecim i może najważniejszym ogniwem dla ekspertyzy jest ocena stanu psychicznego badanego tempo1e criminis. Dokonuje się jej na podstawie poprzednio wymienionego materiału oraz na podstawie wszystkich danych z okresu przestępstwa zawartych w aktach sprawy karnej  i wynikających z przewodu sądowego. Podstawą oceny stopnia poczytalności sprawcy jest stan psychiczny, w jakim znajdował się on w czasie dokonania przestępstwa. Stan ten zawsze bywa odtwarzany z przeszłości. Opinię o stopniu poczytalności biegli wydać mogą tylko i wyłącznie     w stosunku do konkretnego w czasie i miejscu przestępstwa. Nie można w ogóle orzekać o stopniu poczytalności bez dokładnych danych dotyczących dokonanego przestępstwa. Dlatego też dla przeprowadzenia ekspertyzy konieczne jest udostępnienie wszystkich materiałów śledztwa i przewodu sądowego biegłym. Ten sam sprawca w stosunku do kilku przestępstw, dokonanych nawet w tym samym okresie, może mieć różny stopień poczytalności. Badania pracowniane i psychologiczne mają w zasadzie tylko wartość  dodatkową, a nie można im przypisywać znaczenia rozstrzygającego w orzecznictwie sądowopsychiatrycznym. Pozwalają one częstokroć na obiektywne potwierdzenie stwierdzanego klinicznie obrazu chorobowego i tylko w powiązaniu z nim mają wartość dowodową. [hasła pokrewne:  foteliki dla dzieci, przedłużanie rzęs, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries