Posts Tagged ‘rozstanie’

Wlasciwie mysli bez slów u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Właściwie myśli bez słów u człowieka normalnego nie są możliwe. Nawet bowiem przy myśleniu wewnętrz- nym u człowieka dorosłego myśli wyrażają się pewnymi znakami, skrótami, symbo- lami, obrazami, których system tworzy mowę. Tak zwane pismo obrazkowe jest właśnie systemem znaków oddających myśli. W sensie genetyczno-ewolucyjnym znaki te są również słowami. 4. Myślenie abstrakcyjne jest czysto człowieczą jakością psychiczną. Jej najwyższą formę osiągają tylko niektórzy ludzie o poziomie inteligencji bardzo wysokim, którzy przez usilne ćwiczenie dochodzą do ogromnej precyzji w czynności abstrahowania. Abstrahowanie jest właściwie podstawą nawet naj prostszego uogólnienia. Uogólnia- jąc dwa podobne fakty czynimy to w ten sposób, że odrywamy od nich pewne cechy różniące je między sobą, pozostawiając tylko te cechy, które są obu wspólne. Jeżeli dwukrotnie spostrzegę zjawisko polegające na nagłym błysku (błyskawica) i nastę- powym huku (grzmot), to obydwa spostrzeżone fakty wiążę w jeden pod nazwą “piorun”. Pomijam tutaj różnice przebiegu obydwóch zjawisk, różnicę siły dozna- wanych przy nich wrażeń akustycznych i wzrokowych, różnicę czasu, w którym obydwa zjawiska się wydarzyły. Natomiast wyosabniam to, co w obydwóch zjawi- skach jest wspólne, tworząc w ten sposób jeden fakt, jedno zjawisko. Jeżeli po raz trzeci spostrzegę piorun, to wyosobnię znowu cechy podobne do tych, które były przedmiotem dwóch pierwszych spostrzeżeń, a pominę cechy indywidualne trzeciego pioruna. Twór myślowy, w którym zawarte są ogólne, lecz istotne cechy przedmiotów i zjawisk, nosi nazwę pojęcia. Zespół oderwanych w ten sposób cech stanowi treść pojęcia. Przez zakres pojęcia rozumiemy zespół przedmiotów czy zjawisk po- siadających wyosobnione w ten sposób te same cechy. Proces odrywania cech przy- padkowych i nieistotnych celem wyodrębnienia cech istotnych wspólnych pewnemu zakresowi przedmiotów nazywa się abstrakcją (odrywanie). [patrz też: , rozstanie, Kabiny Sanitarne, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Wlasciwie mysli bez slów u

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania-Pawłowa nad prawami uogólnienia i różnicowania wyglądały jak nastę- puje. Gdy zastosowano u psa bodziec warunkowy dźwiękowy to reagował on począt- kowo na wszystkie dźwięki, gdy jednak przy dokarmianiu stosowano zawsze tylko jeden ton, to odczyn na wszystkie inne tony stopniowo wygasał. Gdy natomiast doświadczenie to zrobiono ze szeregiem różnych tonów, udało się wytworzyć odczyn warunkowy w stosunku do nich wszystkich; wówczas jednakże zaczęto wprowadzać zróżnicowanie zabarwienia (timbre) tonów. I oto pies oddziaływał na wszystkie tony, ale pod warunkiem, że posiadały one określoną barwę. Z kolei, po uogólnieniu w sto- sunku do barwy tonu różnicowano siłę dźwięku, a po uogólnieniu sily różnicowano dźwięki pochodzące z pomieszczenia pracownianego od dźwięków z oddali. Zdolność uogólnienia i różnicowania jest u człowieka znacznie silniej rozwinięta niż u psa, są tu jednak wyjątki. Można .np. u psa różnicować dźwięki odległe od siebie zaledwie o ćwierć tonu, gdy większość ludzi doznaje dopiero różnicy pół tonu. Psy górują też nad człowiekiem zasięgiem skali tonów słyszalnych. Jeżeli mówimy, że dopiero u człowieka powstaje drugi układ sygnalizacyjny, to dlatego, że tylko człowiek potrafi odróżniać bardzo dokładnie dźwięki związane z mówieniem. U psa można wytwo- rzyć odruchy warunkowe na niektóre słowa, łatwo jednak można się przekonać, że tę samą rolę podniety warunkowej mogą spełnić i inne słowa podobne dźwiękowo i w brzmieniu. Pewna więc grupa godźców nabiera u człowieka szczególnego zna- czenia, a układ nerwowy rozporządza wobec niej specjalnymi możliwościami różni- cowania, mianowicie szmerów, intonacji j barwy słów. Człowiek posiada zdolność wypracowywania w ciągu życia powiązań czasowych, które odpowiadają zespołom bodźców czy to jednoczesnych, czy kolejnych. [podobne: , rozstanie, odwrócona osmoza, uprawnienia sep ]

Comments Off

« Previous Entries