Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przepisy o zawodzie lekarskim w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepisy o zawodzie lekarskim w szeregu krajów europejskich mówią wy- raźnie, że lekarz wezwany w charakterze świadka na okoliczność związaną z leczeniem pacjenta ma prawo i powinien odmówić składania zeznań. Jeżeli zaś godzi się na składanie zeznań ze względu na dobro chorego, to ma prawo . zataić to, co uzna za stosowne. Zgodzić się na składanie zeznań może zresztą tylko za zezwoleniem chorego lub jego prawnego opiekuna. Ujawnienie doku- mentacji lekarskiej jest czymś więcej niż składanie zeznań w charakterze świadka. Dla orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego wszelkie dokumenty lekarskie mają wielkie znaczenie i są konieczne. Biegli psychiatrzy jako przedstawiciele świata lekarskiego mają prawo i obowiązek w czasie wykonywania swych czynności zapoznać się z całością dokumentacji lekarskiej i w stosunku do nich przestaje obowiązywać tajemnica zawodowa. Dlatego też przestrzeganie zasad tajemnicy lekarskiej w niczym nie utrudnia pracy władz sądowych czy prokuratorskich, do ich dyspozycji bowiem, poprzez biegłych, stoją wszystkie dane lekarskie, jakie konieczne są dla wydania orzeczenia sądowo-psychiatrycz- nego. Jeżeli sąd lub prokuratura żąda z przychodni czy szpitala oryginału historii choroby, to przecież .tylko w tym celu, żeby wręczyć ten dokument biegłemu do wykorzystania. Zasadniczo więc dokument ten nie jest potrzebny władzy prawniczej bezpóśrednio, można zatem zrezygnować z żądania tego dokumentu i nie narażać niepotrzebnie lekarza (tak samo jak i wzywanie le- karza w charakterze świadka) na uchybienie tajemnicy zawodowej. Szpitale ani przychodnie nie mówią nic o tajemnicy lekarskiej, jeżeli o wgląd w historię choroby prosi biegły-lekarz. Wynika więc z tego, że władze sądowe, ani też prokuratorskie nie powinny żądać historii choroby dla biegłych-psychiatrów, gdyż ci ostatni uczynią to sami. W opiniach i orzeczeniach sądowych biegli powinni podawać tylko te dane O badanym, które potrzebne są dla uzasadnienia rozpoznania i stopnia poczy- talności. Dotyczy to wszelkich orzeczeń lekarskich. [więcej w: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Przepisy o zawodzie lekarskim w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pochodne fenotiazynowe Wśród pochodnych fenotiazynowych rozroznia się cztery grupy: L Związki Ieaotiazynowe z łańcuchem bocznym alifatycznym. II. Pochodne piperydynowe fenotiazyny. . III. Pochodne piperazynowe fenotiazyny. IV. Pochodne azafenotiazyny. I Grupa Przedstawicielem pierwszej grupy jest chloroprazmyna – pierwszy lek z grupy pochodnych fenotiazynowych, który wprowadzony do lecznictwa psychiatrycznego zdobył sobie uznanie naj poważniejszych ośrodków psychia- trycznych świata i w dalszym ciągu ma trwałe powodzenie mimo wprowadze- nia w ciągu ostatnich lat mnóstwa nowych pochodnych. Synonimy: Largactil; Ampliactil, Amplictil, Wintermin, Megaphen, Hibanil, Fenactil, Thorazine, Hibernal, Aminazine, Propaphenin, Klorpromex. Własności farmakologiczne i farmakodynamiczne chloropromazyny, jak też wskazaniai przeciwwskazania, działania uboczne i powikłania, sposób poda- wania i postacie leku są dobrze znane. Warto może jednak podkreślić, że obserwacje chorych będących od wielu lat na dawkach podtrzymujących chlo- ropromazyny wykazują, że zarówno wieloletnie zażywanie leku, jak i wysokość dawki podtrzymującej nie powodują ujemnych skutków. W Stanach Zjedno- czonych stosuje się podtrzymujące dawki dobowe do 1000 mg, a nawet jak wynika z kazuistyki, do 1800 mg (). Znamy i my przypadki wymagające ta- kiego postępowania, ale w praktyce nie mamy śmiałości sięgać do tak fanta- stycznie olbrzymich dawek. Zwykle stosowane dawki podtrzymujące są w gra- nicach 100-200 mg na dobę w zależności od ciężaru ciała i osobniczych właści- wości. Trzeba przestrzec,. że samowolne lub pod wpływem niepowołanych de- radców obniżenie dawki lub odstawienie leku grozi nawrotem psychozy. Często się zdarza niestety, że sami lekarze strasząc pacjenta możliwymi na- stępstwami ubocznymi, •powodują przedwczesne przerwanie leczenia i narażają chorego na konieczność ponownej hospitalizacji. Z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, co się więcej “opłaci”, czy trzymać schizofrenika dożywotnio w szpitalu psychiatrycznym, czy zapewnić mu życie w społeczeństwie kosztem intoksykacji” lekowej, która zresztą wydaje się takim ryzykiem tylko tym le- karzom, którzy nie stykają się praktycznie z zagadnieniem i nie znają odpo- wiednich statystyk. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, biustonosze do karmienia, catering dietetyczny ]

Comments Off