Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Sa to natrectwa ruchowe. Moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Są to natręctwa ruchowe. Może zresztą chodzić o zarażenie albo sie- bie, albo kogoś. Chorych tych dręczy myśl, że sami cierpią na chorobę wene- ryczną lub inną i że mogą zarazić swoich najbliższych albo że już ich zarazili. Najczęstszym natręctwem ruchowym o charakterze zapobiegawczym jest uporczywe wielokrotne, czasem wielogodzinne mycie rąk (ablutomania, folie de lavement). Przesadne mycie rąk wiąże się z zasady z obawą dotknięcia przed- miotów lub pewnych osób. Ta przesadna czystość nie musi zawsze iść w parze z czystością innych narządów, których choremu nie wolno dotykać z obawy przed powalaniem się. Chory zdaje sobie w pełni sprawę z niedorzeczności i sprzeczności logicznych, których ofiarą ustawicznie pada i choć boleje nad sobą, nie jest w stanie przeciwstawić się tym myślom. Przeciwnie, czasem sta- wianie przemocą oporu myślom natrętnym powoduje ich potęgowanie się. Na- tomiast uleganie im, a zwłaszcza uleganie natręctwom ruchowym powoduje z zasady przyjemność różnego stopnia, od uczucia ulgi i uspokojenia aż do roz- koszy, którą niektórzy chorzy porównują z płciową. Natręctwa myślowe mogą występować objawowo w przebiegu wielu cierpień organicznych i czynnościowych, np. w stanach po zapaleniu mózgu, także prze- mijająco w melancholii, w neurastenii, a także w schizofrenii. W tej ostatniej stanowią czasem zwiastuny zbliżającego się procesu schizofrenicznego. Najbo- gatsze natręctwa występują w przebiegu odrębnej jednostki chorobowej, która nosi nazwę nerwicy natręctw (psychoneurosis obsessiva). Łacińskie określenie obsessio oznacza opętanie. Jest to pozostałość z okresu, gdy w myślach natręt:” nych dopatrywano się podszeptów szatana. [podobne: , filtry do wody, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Sa to natrectwa ruchowe. Moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z drugiej grupy pochodnych fenotiazynowych, a mianowicie pochodnych pi- perydynowych, na szczególną uwagę zasługuje trioridazyna. Synonimy: Melleril i Thioridazin. Działanie tioridazyny jest podobne do działania chlor 0- promazyny, . lecz nie daje zaburzeń pozapiramidowych i jest lepiej znoszona dzięki temu, że nie prowadzi, do uczuleń alergicznych, -zaburzeń czynnościowych wątroby i żółtaczki. Podmiotowa reakcja chorych na lek jest przyjemniejsza: nie ma apatii i senności, nie zmniejsza się chęć do pracy, chorzy są bardziej dostępni psychoterapii. Podnieść należy dość duże właściwości przeciwdepre- syjne tioridazyny. Poza tym lek bywa skuteczny w natręctwach myślowych . Warto może także zwrócić uwagę na wybitnie korzystne działanie leku w róż- nego rodzaju schorzeniach dermatologicznych, między innymi w łuszczycy, świądach różnego pochodzenia i wypryskach. Postacie leku to drażetki po 25 i 100 mg, a ponadto d leczenia przychodnianego są tzw. Melleretki po 10 mg. Stosowane dawki wynoszą średnio 200-600 mg na dobę, można jednak w upor- czywych przypadkach dojść do 1000 mg na dobę. U dzieci dawki są odpowied- nio mniejsze. Lek ma trwałą pozycję w lecznictwe psychiatrycznym, a dostępne na jego temat piśmiennictwo jest olbrzymie. Do tej samej grupy zaliczamy mepazynę. Synonimy: Mepazine,.Pecazine, Pacata i Lacumin. Przy stosowaniu mepazyny nie występują objawy uboczne natury alergicznej ani krążeniowej. Przy uczuleniu na inne leki można pro- wadzić leczenie dalej mepazyną. Małych dawek używa się w praktyce przy- chodnianej do celów ataraktycznych. W leczeniu klinicznym psychoz już pierwsze: dawki wywołują uspokojenie chorego, który stopniowo obojętnieje wobec psychotycznych treści, poprawia swą łączność z otoczeniem i staje się bardziej dostępny psychoterapii. Lek wyrabiany jest w tabletkach po 50 mg, drażetkach po 12,5, 25 i 50 mg, w ampułkach po 50 mg, a także w czopkach po 50 i 100 mg. W leczeniu psychoz stosuje się dawki średnio do 300 mg dzien- nie, w cięższych przypadkach nawet do 600 mg dziennie przez okres 5-6 tyg. Dawkę obniża się, gdy tylko objawy psychotyczne zaczynają słabnąć. Przy dużych dawkach mepazyny występuje czasem delirium, po którym widuje się nagłe ustąpienie psychozy. Dawki podtrzymujące wynoszą 100-150 mg na dobę. N owy lek neuroplegiczny properycjazyna znany jako Propericiazine lub N euleptil, ma mieć poza działaniem antypsychotycznym pewne znaczenie w zaburzeniach charakteru, gdzie wywiera podobno wpływ• resocjalizujący: We Francji określa się go jako medicatio sociabilitatis. Średnie dawkowanie leku w. warunkach klinicznych wynosi 30-50 mg dziennie. Zwykle nie prze- kracza się dawki 90 mg na dobę. W warunkach ambulatoryjnych dawki wy- noszą 15-25 mg. Properycjazyna produkowana jest jako ampułki po 10 mg, tabletki po 1 mg i krople (1 kropla = 1 mg). [patrz też: , oczyszczalnie przydomowe, olejek makadamia, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries