Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Zabawy ruchowe u niedorozwiniętych umysłowo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prawdopodobnie szczątkiem tej dążności zabawowej są stereotypie ciężko niedorozwiniętych umysłowo, polegające na rytmicznych ruchach tułowiem, głową itd. Sens biologiczny tych zabaw polega na nabywaniu wprawy przez “wślizgiwanie” odpowiednich dróg. Dzięki tym ćwiczeniom ruchy te, z początku wykonywane przy napiętej uwadze, uniezależniają się od niej i ulegają mechanizacji, tak że przy coraz większej sprawności coraz mniej potrzeba energii na ich wykonywanie. Bezpośrednie sprzęganie się bodźca z aktem ruchowym. Przy braku wprawy od chwili zadziałania bodźca do chwili wykonywania ruchu upływa pewien czas, potrzebny do przetwarzania podniety czuciowej w odczyn ruchowy. Długotrwałe ćwiczenia doprowadzają do takiej wprawy, że czynność pojawia się tuż pa zadziałaniu bodźca, z biegiem czasu nawet zanim jeszcze bodziec dotrze da świadomości. Mechanizacja zdaje się być pierwszą fazą automatyzacji. Gdy siedzącemu mężczyźnie wypadnie coś z ręki, stula on automatycznie kolana,  nawet wówczas gdy siedzi np. w zapasce. Może to służyć do rozpoznawania transwestytów męskich. Świeżo umundurowani nowozaciężni, zamiast salutować, zdejmują czapkę wojskową, a zwolnieni z wojska salutują. Bezwiednie. nakręcamy zegarek codziennie lub spoglądamy na rękę dla odczytania godziny, nawet gdy chwilowo nie mamy na ręku zegarka. Łańcuchowe sprzęganie się aktów ruchowych. W taki sam sposób całe łańcuchy czynności, które kiedyś wymagały przemyślenia i odbywały się pad kontrolą świadomości, mechanizują się. Czasem wystarczy jedno wyobrażenie obrazowe lub słowne, aby uruchomić cały taki łańcuch czynności. Przemęczeni żołnierze mogą maszerować śpiąc. Nasze codzienne ubieranie się i mycie jest w wysokiej mierze zautomatyzawane. To sama dotyczy gry na instrumentach muzycznych, manipulacji narzędziami pracy, a przede wszystkim mówienia językiem doskonale opanowanym, a tym bar- dziej recytowanie wyuczonych na pamięć utworów, klepanie pacierza itd. [patrz też:  integracja sensoryczna, sklep kolagen, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Zabawy ruchowe u niedorozwiniętych umysłowo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wywiady i streszczenie stanu psychicznego lub sprawozdanie z zachowania się badanego w czasie obserwacji szpitalnej powinny być obszerne i możliwie przedmiotowo opisane. Unikać należy używania niezrozumiałych dla prawnika określeń psychiatrycznych. Wszelkie zjawiska psychopatologiczne należy przedstawić tak, by nie budziły wątpliwości. Po tym opisie następuje dopiero streszczenie stanu psychicznego, które zawiera opis psychiatryczny z nazwaniem po- szczególnych objawów psychopatologicznych mianami psychiatrycznymi. Jeżeli podczas obserwacji szpitalnej przeprowadzono jakiekolwiek leczenie, należy podać jego przebieg oraz wyniki i końcowy start psychiczny .Ma to znaczenie przy orzekaniu o stosowaniu środków zabezpieczających. Po prze- prowadzonej obserwacji szpitalnej podaje się wyniki wszystkich wykonanych badań dodatkowych. Następują teraz wnioski. Cała poprzednia część orzeczenia zawierała streszczenie wszystkich tych danych, na które powołują się biegli przy uzasadnieniu swej opinii końcowej. Wnioski zaś stanowią zwięzłe podsumowanie zebranego materiału z uzasadnieniem rozpoznania klinicznego, z wyjaśnieniem rodzaju zaburzeń psychicznych, ich uleczalności lub przewlekłości. Dla prawników jest to najważniej sza część orzeczenia i dlatego powinna być jasno i ściśle ujęta tak, by nie budziła wątpliwości. Należy uzasadnić rozpoznanie i poddać ocenie wszystkie dotychczas wystawiane świadectwa lekarskie i opinie sądowopsychiatryczne dotyczące badanego oraz wskazać na rozbieżności i zgodności tych dokumentów lekarskich między sobą. Z wniosków powinna także wynikać część opinii właściwej, dotycząca możliwego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego w razie zostawienia badanego na wolności, jeżeli orzeka się warunki art. 17 lub 18 k. k. Jeżeli badanie i obserwacja wykazały nieobecność objawów patologicznych lub mimo ich obecności biegli nie orzekają warunków art. 17 lub 18 k. k., stwierdzenie takie wymaga uzasadnienia z podaniem argumentów, na podstawie których do takich wniosków biegli doszli. Opinia końcowa (w wypadku wydawania opinii po jednorazowym badaniu ambulatoryjnym mieści się ona we wnioskach) zawiera tylko formuły prawnicze jako formalną odpowiedź na pytania władzy zlecającej ekspertyzę: Używa się tylko określeń, które wprowadza kodeks karny. Stopień poczytalności wyraża się słowami przepisów artykułów 17 lub 18 k. k., a w przypadkach zachowanej poczytalności podaje się, że warunki tych artykułów nie zachodzą, gdyż oskarżony miał w stosunku do zarzucanego mu przestępstwa zachowaną lub ograniczoną, lecz nie w stopniu znacznym, zdolność rozpozna- wania znaczenia czynu i kierowania postępowaniem. Druga część opinii końcowej zawiera wnioski w sprawie . stosowania środków zabezpieczających. [patrz też:  sklep kolagen, wózki dziecięce, opieka medyczna ]

Comments Off