Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Metodyka badania w przypadkach psychozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach psychozy reaktywnej lub wyuczonej i konsekwentnie prowadzonej symulacji badanie nastręcza wiele trudności i biegli zwykle wnoszą o przeprowadzenie obserwacji na oddziale zamkniętym . Obserwacja szpitalna lub kliniczna daje daleko większą możliwość właściwej oceny stanu psychicznego badanego. Powinno się ją przeprowadzać w przypadkach, które budzą podejrzenie choroby psychicznej, lub gdy dla właściwej oceny stanu psychicznego i wydania orzeczenia sądowopsychiatrycznego konieczne jest wykonanie badań szczególnych, takich jak pneumo i elektroencefalografia, angiografia mózgowa, badanie płynu mózgowordzeniowego, specjalne badania psychologiczne dla określenia poziomu inteligencji itd. Pamiętać trzeba jednak o tym, że przychodnie czy szpitalne badanie obecnego stanu psychicznego oskarżonego             w przypadkach orzekania o stopniu poczytalności jest tylko jednym z członów koniecznych dla wydania opinii sądowopsychiatrycznej. Jest to tylko niejako poprzeczny przekrój obecnego stanu psychicznego oskarżonego czy podejrzanego. Drugim niezmiernie ważnym ogniwem jest dokładna analiza rozwoju osobowości. Przeprowadza się ją na podstawie zebranego wywiadu od badanego, od jego bliskich, ale także na podstawie wszelkich dokumentów lekarskich znajdujących się w aktach sprawy, przedłożonych przez samego badanego, lub też ściągniętych     ze szpitali lub przychodni przez biegłych. Pewne znaczenie mają też opinie i charakterystyki badanego wystawiane przez różne władze                  i instytucje. W przypadkach uprzednich hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego konieczne jest zapoznanie się z historiami choroby. Jeżeli      z wywiadu wynika, że badany przebył uraz głowy, biegli powinni zapoznać się także z dokumentacją lekarską pozapsychiatryczną z tego okresu. [więcej w: ,Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Metodyka badania w przypadkach psychozy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z kodeksu zobowiązań wynika, że za szkodę wyrządzoną w stanie niedorozwoju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej sprawca w ogóle nie odpowiada. Wyjątek stanowią stany odurzenia wynikłe z winy sprawcy. Obok orzekania o czasowej niezdolności w stosunku do jednorazowego działania prawnego polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ogólnego i trwałego pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby psychicznie chorej lub niedorozwiniętej umysłowo. Jest to ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite lub częściowe. Artykuł 9 przepisów ogólnych prawa cywilnego mówi, że może być ubezwłasnowolniona całkowicie taka osoba, która na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Artykuł 10 § 1 tych przepisów przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia częściowego z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu marnotrawstwa albo z powodu pijaństwa nałogowego lub innej narkomanii. W sprawach o ubezwłasnowolnienie zawsze wzywa się biegłego psychiatrę, który wydaje opinię, czy badany jest chory psychicznie lub niedorozwinięty umysłowo oraz czy z tego powodu jego zdolność kierowania, postępowaniem jest zniesiona, ograniczona czy zachowana. Ubezwłasnowolnienie jest środkiem prawnym zmierzającym                 do zabezpieczenia interesów chorego psychicznie lub niedorozwiniętego umysłowo. Nie należy więc środka tego uważać za jakąś krzywdę wyrządzoną choremu, jak to w naszych warunkach często słyszy się nawet ze strony ,prawników, lecz za dobrodziejstwo, które powinno się szeroko stosować. [patrz też: dezynsekcja warszawa, Stomatolog Kraków, witamina b6 ]

Comments Off