Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Z kodeksu zobowiazan wynika, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z kodeksu zobowiązań wynika, że za szkodę wyrządzoną w stanie niedoroz- woju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psy- chicznej sprawca w ogóle nie odpowiada. Wyjątek stanowią stany odurzenia wynikłe z winy sprawcy. Obok orzekania o czasowej niezdolności w stosunku do jednorazowego dzia- łania prawnego polskie prawo cywilne przewiduje możliwość ogólnego i trwa- łego pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby psychicznie chorej lub niedorozwiniętej umysłowo. Jest to ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite lub częściowe. Artykuł 9 przepisów ogólnych prawa cywilnego mówi, że może być ubezwłasnowolniona całkowicie taka osoba, która na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysło- wego nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Artykuł 10 § 1 tych przepisów przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia częściowego z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu marnotrawstwa albo z powodu pijaństwa nałogowego lub innej narkomanii. W sprawach o ubezwłasnowolnienie zawsze wzywa się biegłego-psychiatrę, który wydaje opinię, czy badany jest chory psychicznie lub niedorozwinięty umysłowo oraz czy z tego powodu jego zdolność kierowilnia, postępowaniem jest zniesiona, ograniczona czy zachowana. ” Ubezwłasnowolnienie jest środkiem prawnym zmierzającym do zabezpiecze- nia interesów chorego psychicznie lub niedorozwiniętego umysłowo. Nie należy więc środka tego uważać za jakąś krzywdę wyrządzoną choremu, jak to w na- szych warunkach często słyszy się nawet ze strony ,prawników, lecz za dobro- dziejstwo, które powinno się szeroko stosować. [patrz też: , dezynsekcja warszawa, Stomatolog Kraków, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

Z kodeksu zobowiazan wynika, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metodyka badania w zasadzie nie różni się od zwykłego postępowania kli- nicznego czy przychodnianego. W przypadkach wyraźnych skłonności reak- tywno-symulacyjnych trzeba jednak zmienić kolejność badania, temat roz- mowy musi być skierowany na tematy obojętne, nie związane z zagadnieniami ch-oroby psychicznej ani sprawy karnej. W przypadkach prymitywnej reakcji symulacyjnej rozmowa taka toczy się zwykle dość gładko: przy poruszaniu zaś tematów drażliwych badany taki może naiwnie udawać niepamięć, zaburzenia pojmowania, obniżenie sprawności umysłowej itp. objawy stojące w jaskrawej sprzeczności ze stanem psychicznym wynikającym z poprzedniej. rozmowy na tematy obojętne. W przypadkach psychozy reaktywnej lub wyuczonej i kon- sekwentnie prowadzonej symulacji badanie nastręcza wiele trudności i biegli zwykle wnoszą o przeprowadzenie obserwacji na oddziale zamkniętym . . Obserwacja szpitalna lul:) kliniczna daje daleko większą możliwość właści- wej oceny stanu psychicznego badanego. Powinno się ją przeprowadzać w przy- padkach, które budzą podejrzenie choroby psychicznej, lub gdy dla właściwej oceny stanu psychiczpego i wydania orzeczenia sądowo-psychiatrycznego ko- nieczne jest wykonanie badań szczególnych, takich jak pneumo- i elektro- encefalografia, angiografia mózgowa, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, specjalne badania psychologiczne dla określenia poziomu inteligencji itd. Pamiętać trzeba jednak o tym, że przychodniarie czy szpitalne badanie obec- nego stanu psychicznego oskarżonego w przypadkach orzekania o stopniu po- czytalności jest tylko jednym z członów koniecznych dla wydania opinii są- dowo-psychiatrycznej. Jest to tylko niejako poprzeczny przekrój obecnego stanu psychicznego oskarżonego czy podejrzanego. Drugim niezmiernie waż- nym ogniwem jest dokładna analiza rozwoju osobowości. Przeprowadza się ją na podstawie zebranego wywiadu od badanego, od jego bliskich, ale także na podstawie wszelkich dokumentów lekarskich znajdujących się w aktach sprawy, przedłożonych przez samego badanego, lub też ściągniętych ze szpitali lub przychodni przez biegłych. Pewne znaczenie mają też opinie i charakterystyki badanego wystawiane przez różne władze i instytucje. W przypadkach uprzed- nich hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego konieczne jest zapoznanie się z historiami choroby. Jeżeli z wywiadu wynika, że badany przebył uraz głowy, biegli powinni zapoznać się także z dokumentacją lekarską pozapsychiatryczną z tego okresu. [więcej w: , Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments Off