Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Metodyka badania w zasadzie nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Metodyka badania w zasadzie nie różni się od zwykłego postępowania kli- nicznego czy przychodnianego. W przypadkach wyraźnych skłonności reak- tywno-symulacyjnych trzeba jednak zmienić kolejność badania, temat roz- mowy musi być skierowany na tematy obojętne, nie związane z zagadnieniami ch-oroby psychicznej ani sprawy karnej. W przypadkach prymitywnej reakcji symulacyjnej rozmowa taka toczy się zwykle dość gładko: przy poruszaniu zaś tematów drażliwych badany taki może naiwnie udawać niepamięć, zaburzenia pojmowania, obniżenie sprawności umysłowej itp. objawy stojące w jaskrawej sprzeczności ze stanem psychicznym wynikającym z poprzedniej. rozmowy na tematy obojętne. W przypadkach psychozy reaktywnej lub wyuczonej i kon- sekwentnie prowadzonej symulacji badanie nastręcza wiele trudności i biegli zwykle wnoszą o przeprowadzenie obserwacji na oddziale zamkniętym . . Obserwacja szpitalna lul:) kliniczna daje daleko większą możliwość właści- wej oceny stanu psychicznego badanego. Powinno się ją przeprowadzać w przy- padkach, które budzą podejrzenie choroby psychicznej, lub gdy dla właściwej oceny stanu psychiczpego i wydania orzeczenia sądowo-psychiatrycznego ko- nieczne jest wykonanie badań szczególnych, takich jak pneumo- i elektro- encefalografia, angiografia mózgowa, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, specjalne badania psychologiczne dla określenia poziomu inteligencji itd. Pamiętać trzeba jednak o tym, że przychodniarie czy szpitalne badanie obec- nego stanu psychicznego oskarżonego w przypadkach orzekania o stopniu po- czytalności jest tylko jednym z członów koniecznych dla wydania opinii są- dowo-psychiatrycznej. Jest to tylko niejako poprzeczny przekrój obecnego stanu psychicznego oskarżonego czy podejrzanego. Drugim niezmiernie waż- nym ogniwem jest dokładna analiza rozwoju osobowości. Przeprowadza się ją na podstawie zebranego wywiadu od badanego, od jego bliskich, ale także na podstawie wszelkich dokumentów lekarskich znajdujących się w aktach sprawy, przedłożonych przez samego badanego, lub też ściągniętych ze szpitali lub przychodni przez biegłych. Pewne znaczenie mają też opinie i charakterystyki badanego wystawiane przez różne władze i instytucje. W przypadkach uprzed- nich hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego konieczne jest zapoznanie się z historiami choroby. Jeżeli z wywiadu wynika, że badany przebył uraz głowy, biegli powinni zapoznać się także z dokumentacją lekarską pozapsychiatryczną z tego okresu. [więcej w: , Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów, Studnie głębinowe ]

Comments Off