Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Wypowiadanie trafnych i zrozumiałych sądów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli teraz odtwarzamy myślowe stosunki i związki między rzeczami i cechami z przekonaniem o ich istnieniu lub nieistnieniu, to czynimy to za pomocą sądów. W skład sądu wchodzą zawsze pojęcia, które zawierają znaczenie użytych do ich wyrażenia terminów. Znajomość jakiegoś przedmiotu polega na możliwości wypowiedzenia o nim trafnych i rozumnych sądów. Proces myślowy, który pozwala nam na wysnucie           z jednego lub kilku sądów nowych sądów, nazywa się wnioskowaniem. Rozumowanie polega na snuciu coraz to dalszych sądów aż do określonego wyniku. Sądy, z których wysnuwamy wnioski, nazywamy przesłankami. Wniosek jest właśnie sądem wysnutym z innych. Procesy myślowe polegają albo na rozczłonkowywaniu przedmiotu lub zjawiska na części składowe, na cechy, czyli właściwości, albo też na myślowym łączeniu tych elementów w pewną całość. W pierwszym przypadku dokonujemy analizy, w drugim syntezy. W praktyce posługujemy się i jednym i drugim sposobem, chociaż w rozumowaniu zwykle przeważa już to analiza, już to synteza. Inteligencja, czyli sprawność umysłowa, polega na zdolności posługiwania się opisanymi powyżej arkanami myślenia. Dzięki sprawności intelektualnej nie tylko poznajemy rzeczy i stosunki, lecz przeprowadzamy na tym materiale rozmaite kombinacje myślowe, przede wszystkim wnioskowanie,   a tym samym i przewidywanie. Gdyby lekarz u łoża chorego ograniczał się tylko do czynienia spostrzeżeń, nie spełniłby swoich zadań. Musi on drogą wnioskowania dojść do rozpoznania; a tym samym  do przewidywania przyszłego przebiegu choroby, czyli rokowania. Rozmaite zdolności myślowe rozstrzygają o poziomie inteligencji i trudno powiedzieć, która z nich jest najważniejsza. Na ogół twierdzi się,                     że abstrahowanie jest najtrudniejszym procesem myślowym, że więc zdolność abstrahowania dowodzi największej sprawności intelektualnej. Inni uważają za szczególnie ważne zdolności porównywania, rozróżniania, wynajdywania stosunków, różnic i podobieństw, orientowania się w nowych dla nas faktach doświadczenia, ich analizowania i porządkowania, tudzież syntetyzowania elementów analizy. Niektórzy mianem inteligencji oznaczają zespół wszystkich uzdolnień i mechanizmów psychicznych, które są przydatne tło rozwiązywania zadań życiowych. [więcej w:  klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Wypowiadanie trafnych i zrozumiałych sądów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na uwagę zasługuje poza tym w przypadkach obłędu wykładnia logiczna pojęcia niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu. Prawnicy często nie mogą pogodzić się ze stwierdzeniem przez biegłych niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu u paranoika,  który dokonał przestępstwa, często zabójstwa, z “pełną świadomością”, po dokładnym opracowaniu planu przestępstwa, przewidując wszelkie przeszkody    i zacierając dokładnie wszelkie ślady. W przypadkach obłędu (ale także i innych psychoz przebiegających z urojeniami) niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu wypływa z niewłaściwej oceny sytuacji, w której znajduje się chory. Ta niewłaściwa ocena sytuacji wynika      z systemu urojeń, pod wpływem których paranoik zupełnie opacznie i wrogo interpretuje intencje otoczenia, znaczenia obojętnych lub nawet korzystnych dla siebie faktów. Ludzi przychylnych, bliskich, życzliwych traktuje jak swych najzaciętszych wrogów, którzy czyhają tylko na to, by go unicestwić. Akty woli i działanie takiego chorego są wynikiem niewłaściwej oceny rzeczywistości i z tego wynika niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu przy zachowanej zresztą zdolności kierowania swym postępowaniem. Kierowanie postępowaniem jest dostosowane do systemu urojeń, a zachowana sprawność intelektualna pozwala takiemu choremu na pozornie logiczne, przemyślane               i sprawne dokonanie przestępstwa. W przypadku paranoi nie można w ogóle mówić ani o afekcie patologicznym, ani o silnym wzruszeniu, gdyż chodzi tutaj o chorobę psychiczną. Do niedawna jeszcze paranoja uchodziła za chorobę nieuleczalną i stosowanie art. 79 k. k. było koniecznością. Decyzja zaś zwolnienia takiego internowanego ze szpitala nawet po upływie wielu lat była przeważnie niemożliwa ze względu na wybitnie przewlekły przebieg i szczególne skłonności i zdolności do dysymulacji. Po wprowadzeniu do lecznictwa psychiatrycznego środków psychoplegicznych (głównie largaktylu) pewne postacie paranoi stały się uleczalne. Poglądy nasze w sprawie stosowania środków zabezpieczających uległy zmianie, Orzekanie. w przypadkach obłędu o konieczności zastosowania art, 79 k. k. powinno być oparte na przeprowadzeniu w warunkach nowoczesnego leczenia. Dopiero na podstawie oceny stanu psychicznego po leczeniu largaktylem możliwe jest wydanie opinii o ewentualnej konieczności dalszej hospitalizacji. Podobnie przedstawia się zagadnienie stosowania środków zabezpieczających w innych psychozach czynnościowych. [więcej w: Szkoła tańca Poznań, Prywatne przedszkole Kraków, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries