Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Jezeli teraz odtwarzamy myslowe stosunki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli teraz odtwarzamy myślowe stosunki i związki między rzeczami i cechami z przekonaniem o ich istnieniu lub nieistnieniu, to czynimy to za pomocą sądów. W skład sądu wchodzą zawsze pojęcia, które zawierają znaczenie użytych do ich wyrażenia terminów. Znajomość jakiegoś przedmiotu polega na możliwości wypowie- dzenia o nim trafnych i rozumnych sądów. Proces myślowy, który pozwala nam na wysnucie z jednego lub kilku sądów nowych sądów, nazywa się wnioskowaniem. Rozumowanie polega na snuciu coraz to dalszych sądów aż do określonego wyniku. Sądy, z których wysnuwamy wnioski, nazywamy przesłankami. Wniosek jest właśnie sądem wysnutym z innych. Procesy myślowe polegają albo na rozczłonkowywaniu przedmiotu lub zjawiska na części składowe, na cechy, czyli właściwości, albo też na myślowym łączeniu tych elementów w pewną całość. W pierwszym przypadku doko- nujemy analizy, w drugim syntezy. W praktyce posługujemy się i jednym i drugim sposobem, chociaż w rozumo:waniu zwykle przeważa już to analiza, już to synteza. Inteligencja, czyli sprawność umysłowa, polega na zdolności posługiwania się opisanymi powyżej arkanami myślenia. Dzięki sprawności intelektualnej nie tylko poznajemy rzeczy i stosunki, lecz przeprowadzamy na tym materiale rozmaite kom- binacje myślowe, przede wszystkim wnioskowanie, a tym samym i przewidywanie. Gdyby lekarz u łoża chorego ograniczał się tylko do czynienia spostrzeżeń, nie speł- niłby swoich zadań. Musi on drogą wnioskowania dojść do rozpoznania; a tym sa- mym-I do przewidywania przyszłego przebiegu choroby, czyli rokowania. Rozmaite zdolności myślowe rozstrzygają o poziomie inteligencji i trudno powiedzieć, która z nich jest naj ważniejsza. Na ogół twierdzi się, że abstrahowanie jest naj trudniej- szym procesem myślowym, że więc zdolność obstrahowania dowodzi największej sprawności intelektualnej. Inni uważają za szczególnie ważne zdolności porównywa- nia, rozróżniania, wynajdywania stosunków, różnic i podobieństw, orientowania się w nowych dla nas faktach doświadczenia, ich analizowania i porządkowania, tudzież syntetyzowania elementów analizy. Niektórzy mianem inteligencji oznaczają zespół wszystkich uzdolnień i mechanizmów psychicznych, które są przydatne tlo rozwią- zywania zadań życiowych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Jezeli teraz odtwarzamy myslowe stosunki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na uwagę zasługuje poza tym w przypadkach obłędu wykładnia logiczna pojęcia niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu. Prawnicy często nie mogą pogodzić się ze stwierdzeniem przez biegłych niezdolności rozpoznawania znaczenia czynu u parąnoika.. który dokonał przestępstwa, często zabójstwa, z “pełną świadomością”, po dokładnym opracowaniu planu przestępstwa, prze- widując wszelkie przeszkody- i zacierając dokładnie wszelkie ślady. W przy- padkach obłędu (ale także i innych psychoz przebiegających z urojeniami) nie- zdolność rozpoznawania znaczenia czynu wypływa z niewłaściwej oceny sytu- acji, w której znajduje się chory. Ta niewłaściwa ocena sytuacji wynika z sy- stemu urojeń, pod wpływem których paranoik zupełnie opacznie i wrogo in- terpretuje intencje otoczenia, znaczenia obojętnych lub nawet korzystnych dla siebie faktów. Ludzi przychylnych, bliskich, życzliwych traktuje jak swych naj zaciętszych wrogów, któnzy czyhają tylko na to, by go unicestwić. Akty . woli i działanie takiego chorego są wynikiem niewłaściwej oceny rzeczywi- stości i z tego wynika niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu przy za- chowanej zresztą zdolności kierowania swym postępowaniem. Kierowanie po- stępowaniem jest dostosowane do systemu urojeń, a zachowana sprawność in- telektualna pozwala takiemu choremu na pozornie logiczne, przemyślane i sprawne dokonanie przestępstwa. W przypadku paranoi nie można w ogóle mówić ani o afekcie patologicznym, ani o silnym wzruszeniu, gdyż chodzi tu- taj o chorobę psychiczną. Do niedawna jeszcze paranoja uchodziła za chorobę nieuleczalną i stosowa- nie art. 79 k. k. było koniecznością. Decyzja zaś zwolnienia takiego interno- wanego ze szpitala nawet po upływie wielu lat była przeważnie niemożliwa ze względu na wybitnie przewlekły przebieg i szczególne skłonności i zdolności do dysymulacji. Po wprowadzeniu do lecznictwa psychiatrycznego środków psychoplegicznych (głównie largaktylu) pewne postacie paranoi stały się ule- czalne. Poglądy nasze w sprawie stosowania środków zabezpieczających uległy -zmianie, Orzekanie. w przypadkach obłędu o konieczności zastosowania art, 79 k. k. powinno być oparte na przeprowadzeniu w warunkach ezprtalnycb nowoczesnego leczenia. Dopiero na podstawie oceny stanu psychicznego po leczeniu largaktylem możliwe jest wydanie opinii o ewentualnej konieczności dalszej hospitalizacji. Podobnie przedstawia się zagadnienie stosowania środków zabezpieczających w innych psychozach czynnościowych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, Prywatne przedszkole Kraków, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries