Posts Tagged ‘trener personalny’

W miare postepu abstrakcji zwieksza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miarę postępu abstrakcji zwiększa się liczba przedmiotów i zjawisk podpada- jących pod dane pojęcia. Dzieje się to dzięki temu, że stopniowo odrzucamy poszcze- gólne cechy wyróżniające, aby dojść wreszcie do czystych abstraktów, których po- glądowemu zrozumieniu żadne już wyobrażenie pomóc nie może. Pojęcia takie, jak byt, ilość, równość, nieskończoność, stosunek, zależność itd., noszą dlatego nazwę pojęć abstrakcyjnych. Pojęcia posiadają nazwy, wiążą się więc z wyrazami, które w myśleniu naszym mają pewne znaczenia. Dla wielkiej liczby. pojęć abstrakcyjnych tworzyć trzeba czasem nazwy (terminy) sztucznie, nadając im stałe znaczenie. Gdy dwóch ludzi używa lego samego terminu, nie zawsze jest pewność, że obaj mają na myśli to samo znaczenie używanego po- jęcia. Powstają stąd nieporozumienia. W nauce, aby uniknąć nieporozumień, ustala się umownie zakres i treść pojęć, wiążąc z danym terminem określone znaczenie. Już naj prostsze słowa mogą kryć w sobie wieloznaczność. Gdy powiem wyraz “ze- garek”, mogę mieć na myśli albo jednostkowy, ten oto zegarek, albo też wyrazowi temu mogę nadawać znaczenie uogólnione, mając na myśli zegarek w ogóle. Niektóre języki, aby uściślić znaczenie używanych rzeczowników, posługują się rodzajnikami. Tam gdzie rzeczownik użyty jest bez rodzajnika, ma się na myśli raczej znaczenie uogólnione wyrazu. Język polski, podobnie jak łaciński, nie posiada rodzajników; tylko w razie wątpliwości używamy odpowiedniego zaimka, mówiąc np. “ten ze- garek”, gdy możemy wskazać jednostkowy przedmiot, o którym mowa. Zauważono zresztą, że przeważająca większość ludzi posługując się pojęciami nawet najbardziej abstrakcyjnymi, miewa przy tym pewne wyobrażenia towarzyszące, bardzo trudne do opisania, niekiedy mgliste, zwykle na przykładzie konkretnym ilustrujące w wyobraźni znaczenie pojęcia. Nawet uczeni pracujący w dziedzinie czystej abstrakcji, np. matematycy, logistycy, fizycy teoretyczni itd., nie mogą się w praktyce obejść bez obrazów poglądowych, które ułatwiają im na konkretnym przykładzie rozpatrzenie związków i stosunków, drogą abstrakcji oderwanych od wszelkich cech indywidualnych i przypadkowych, a nawet doprowadzonych do nau- kowej fikcji. [podobne: , trener personalny, poradnia psychologiczna kielce, przedłużanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

W miare postepu abstrakcji zwieksza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko i człowiek nieinteligentny operują głównie wy- obrażeniami, a mają tym większe trudności, im bardziej uogólnione pojęcia w swej pracy napotykają. Przeciwnie, ludzie wyjątkowo zdolni posługują się z łatwością abstrakcjami, na których oznaczenie używają znaków, symbolów, skrótów, wzorów. Cechą geniuszu ma być (Mikulski): a) kojarzenie “skokami”, b) kojarzenie przeważnie na podstawie podobieństwa i c) kojarzenie odpowiadające celowi i w tym kierunku “nastawione” . Badanie inteligencji, tj. sprawności intelektualnej nie ogranicza się oczy- wiście do badania czynności intelektualnych jako takich. Intelekt jest wytworem analizy całego życia psychicznego. Rozliczne metody badania stworzone dla oceny poziomu inteligencji zmierzają do wyrobienia sobie sądu o sprawności umysłowej człowieka nie tylko na podstawie jednostronnych badań skierowanych 1a inteli- gencję jako taką. Sprawność intelektualna zależy bowiem i od sprawności innych funkcji psychicznych, uwagi, pamięci, życia uczuciowego, stanu świadomości, dyspo- zycji psychofizjologicznych, poradności życiowej itd. Jednostronne opieranie się na tzw. testach inteligencji bywa źródłem wielu nieporozumień zarówno w psychologii. jak i psychopatologii. Od czasu badań Pawłowa za fizjologiczne podłoże myślenia, właściwe tylko. czło- wiekowi, uważa się mowę, czyli tzw. drugi układ sygnalizacyjny. Nie mówimy o drugim układzie sygnalizacyjnym u papugi, nawet jeżeli ona nauczy się wymawiać kilka słów. Istota rzeczy leży w tym, że słowa stają się znakami, symbo- lami, sygnałami przedmiotów i zjawisk, za pomocą których możliwe jest porozu- miewanie się ludzi. Słowa te mogą być wymówione, napisane lub komunikowane gestami albo migami, mogą to być także – jak np. w piśmie obrazkowym – rysunki. Za pierwszy układ sygnalizacyjny uważa się te sygnały, czyli bodźce, które mają charakter podniet warunkowych, a nawet czasem bezwarunkowych. Drugi układ sygnalizacyjny związany jest z odpowiednimi polami projekcyjnymi i z płatami czołowymi. W rozwoju obydwóch układów działają w zasadzie te same prawa, mia- nowicie prawa różnicowania i uogólniania, odgrywają one jednakże w genezie dru- giego układu sygnalizacyjnego bez porównania większą rolę, tak że mamy prawo mówić o nowej, czysto człowieczej jakości. [więcej w: , trener personalny, opieka medyczna, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries